AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Skrót informacji o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty rok szkolny 2019/2020 Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. ]

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

1. języka polskiego

2. matematyki

3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 1. języka polskiego 2. matematyki 3. języka obcego nowożytnego 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Przebieg egzaminu ósmoklasisty Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1. pierwszego dnia 21.04 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

2. drugiego dnia 22.04 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

3. trzeciego dnia 23.04– egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

 Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Zadania na egzaminie ósmoklasisty.

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, składali dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie. UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku. UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Budowa arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego W pierwszej części arkusza zamieszczone będą dwa teksty: tekst literacki (liryczny, epicki lub dramatyczny), tekst nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy, publicystyczny), oraz odnoszące się do nich zadania. Poza tym mogą pojawić się również zadania z fragmentami innych tekstów literackich i nieliterackich, z tekstami ikonicznymi (np. plakat, reprodukcja obrazu), przysłowiami, powiedzeniami, frazeologizmami. W zadaniach egzaminacyjnych nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności: - wnioskowania, - argumentowania, - formułowania opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji kulturowych (np. interpretacji plakatu), literackich (np. rozumienia sensu utworów), językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych). W drugiej części arkusza uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań, z których będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 słów. - temat o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze) - temat o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie)

Egzamin z matematyki trwa 100 minut. Arkusz egzaminacyjny zawiera od 19 do 23 zadań. W arkuszu jako pierwsze zamieszczone są zadania zamknięte (około 15), a po nich – zadania otwarte (około 6). Za poprawne rozwiązanie zadań zamkniętych otrzymuje się mniej więcej połowę wszystkich punktów możliwych do zdobycia. Pozostałą połowę punktów uzyskuje się za rozwiązanie zadań otwartych. Za rozwiązanie zadania otwartego dowolnym poprawnym sposobem (nawet nie najprostszym) otrzymuje się maksymalną liczbę punktów.

CO SPRAWDZA EGZAMIN Z MATEMATYKI? Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzą kompetencje matematyczne ucznia, czyli: umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce, znajomość faktów matematycznych (wzorów, reguł postępowania), zdolność analizowania i rozwiązywania problemów, w tym także planowania procesu ich rozwiązywania. W arkuszu spotkamy się z zadaniami dotyczącymi wykorzystania matematyki na co dzień – zarówno tej ujętej we wzory i reguły, jak i tej, która jest pewnym specyficznym sposobem myślenia i działania. OD CZEGO ZACZĄĆ PRZYGOTOWANIA? Rozwiązywanie zadań z matematyki to codzienna szkolna praktyka. Egzaminowi towarzyszy dodatkowo presja czasowa, a także – często – zdenerwowanie. Dlatego przy okazji każdej klasówki czy egzaminu próbnego przypominamy uczniom pewne zasady, które ułatwią osiągnięcie lepszych wyników: Zasada 1. Zajmij się najpierw zadaniami, które potrafisz rozwiązać. Zadania, które „nie wychodzą”, analizuj w drugiej kolejności. W ten sposób lepiej wykorzystasz czas przeznaczony na egzamin. Zasada 2. Każde polecenie przeczytaj uważnie co najmniej dwa razy. Każdy wyraz może okazać się ważny i zawierać wskazówki potrzebne do zaznaczenia poprawnej odpowiedzi lub sformułowania rozwiązania. Zasada 3. Analizę zadania uzupełniaj o rysunek, schemat, tabelkę. Graficzne rozpracowanie zadania pozwala czasami na znalezienie sprytniejszego czy szybszego rozwiązania. Zasada 4. Nie trwaj zbyt długo przy jednym pomyśle na rozwiązanie, gdy nie daje on oczekiwanych rezultatów – spróbuj jeszcze raz od początku inną metodą. Zasada 5. Sprawdź otrzymany wynik, czyli odpowiedz sobie na pytanie, czy spełnia on wszystkie warunki sformułowane w zadaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące zarówno egzaminu ósmoklasisty umieszczone są na: www.oke.krakow.pl, https://cke.gov.pl/

Pogadanka o koronawirusie

3 marca 2020 roku w naszej szkole dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pogadance na temat : „Profilaktyka zdrowotna w związku  z pojawiającymi się  w niektórych krajach zachorowaniami na koronawirusa”. Uczestnicy pogadanki  dowiedzieli się czym jest koronawirus, jakie są drogi zakażenia wirusem oraz jakie są objawy chorobowe. Uczniowie zostali dokładnie poinstruowani jak zachować środki ostrożności, aby się nie zarazić i jak postępować   w przypadku ewentualnego zakażenia wirusem. Uczniowie z zaciewawieniem  wysłuchali wszelkich wskazówek .

A oto kilka z nich:

Jak uniknąć zakażenia?
Pamiętaj!!!
1.Często myj ręce!

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą  z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj  je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosój zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj je. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachowaj bezpieczną odległość .

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę, aby nie wdychać wirusa.

4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa   z powierzchni  na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności  w oddychaniu po powrocie  z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły.

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny. Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,  w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem.

Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu                i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego   z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn.

7.Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,

w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia.

8. Unikaj spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego . Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

9. Zapobiegaj innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.

 

W Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie.  Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem   a marcem.  Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem. 

10. Dbaj o odporność, wysypiaj się, dbaj o kondycję fizyczną i racjonalne odżywianie.

Stosując te zasady zmniejszasz ryzyko zakażenia nie tylko  koronawirusem, ale i innymi wirusami.

opracowanie - Agnieszka Ligenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły

 Szkolny konkurs historyczny Generał Józef Bem

– patron naszej szkoły

Organizatorzy konkursu:

- Dyrektor  Szkoły Podstawowej

- Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: mgr Anna Jarmuła – Patoń

 

Cele konkursu:
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów postacią patrona naszej szkoły, generała Józefa Bema - tarnowianina, bohatera walk o wolność Polski i Węgier. Chcemy rozbudzić zamiłowanie do historii naszej ojczyzny, tak aby zdobyta wiedza historyczna kształtowała w dzieciach i młodzieży postawę patriotyzmu. Patron naszej szkoły to wzór godny naśladowania, od którego mogą się uczyć szacunku dla takich wartości jak wolność, tolerancja, prostota i skromność, osobista odwaga, wytrwałość i konsekwencja w dążeniu do celu, poszanowanie drugiego człowieka.

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły z klas IV-VIII.
  2. Konkurs jest IIIetapowy  

I – etap – test pisemny 45  minutowy dla uczniów ,

II – test pisemny dla 9 uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów w I etspie  

II – etap – teleturniej w którym 6  uczniowie  którzy zdobyli największą ilość punktów w II etapie ) odpowiadać będą na wylosowany zestaw pytań .

  1. Forma konkursu: 
    - I etap  i II etap test pisemny z proponowanej literatury

- IIIetap teleturniej, uczniowie odpowiadać będą na wylosowany zestaw pytań

4. Zgłoszenie udziału w konkursie do 28 lutego  2020 roku:
- klasy IV-VIII – uczniowie zgłaszają swój udział do pani Anny Jarmuła – Patoń   -

Termin konkursu:
I etap 5 marca 2020 rok

II etap 12 marca 2020 rok
III etap finał – 19 marca 2020 r – DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród w czasie uroczystej akademii z okazji Święta Patrona 19 marca 2020 r.

Wszystkie materiały do konkursu do pobrania u Pani Anny Jarmuły- Patoń

 

Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto państwowe ustanowiono w 2010 roku i poświęcono je oddaniu hołdu wojskowym z antykomunistycznego oraz niepodległościowego podziemia.

Data wyznaczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wiąże się z egzekucją wojskowych należących do podziemia antykomunistycznego. 1 marca 1951 roku zostało zamordowanych siedmiu członków Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Wśród straconych byli: prezes IV Zarządu Głównego WiN – ppłk Łukasz Ciepliński oraz mjr Adam Lazarowicz, mjr Mieczysław Kawalec, kpt. Józef Batory, kpt. Franciszek Błażej, kpt. Józef Rzepa i por. Karol Chmiel. Do egzekucji doszło w mokotowskim więzieniu.

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci

Były prezydent Lech Kaczyński, który popierał ideę ustanowienia Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, skierował do Sejmu w lutym 2010 roku projekt ustawy w tej sprawie. W uzasadnieniu projektu napisał: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.

Kim byli „Wyklęci”?

Wyklęci stanowili bardzo zróżnicowaną grupę zbrojnych, która składała się zarówno z żołnierzy AK, Narodowych Sił Zbrojnych oraz żołnierzy WL. Od 1943 do 1945 roku z szeregów Wojska Ludowego zdezerterowało prawie 25 tys. żołnierzy i oficerów, część z nich trafiła do oddziałów partyzanckich. Ich motywacją często okazywały się represje wobec żołnierzy AK i innych organizacji walczących o wolność.

Szacuje się, że Polskie podziemie antykomunistyczne miało w swoich szeregach ok. 250 000 członków, w tym około 40 tysięcy żołnierzy, którzy prowadzili walkę z bronią w ręku. Po amnestii w 1947 roku niepodległościowe podziemie liczyło nie więcej niż dwa tysiące osób. Występowali oni przeciwko administracji komunistycznej, zwalczali działalność NKWD oraz UB na terenie Polski, wyzwalali aresztowanych z więzień, piętnowali kolaborantów i likwidowali zdrajców. W sumie Wyklęci przeprowadzili 12 tysięcy akcji, w których zostało zabitych 529 funkcjonariuszy SB (służby bezpieczeństwa) i MO (milicji obywatelskiej), 429 żołnierzy Armii Czerwonej i 303 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.

Ostatnim partyzantem podziemia antykomunistycznego był sierżant Józek Franczak ps. „Lalek”. Walkę prowadził od września 1939 roku jako zawodowy podchorąży w Równem na Wołyniu, następnie wchodził w skład Armii Krajowej a później „Wolności i Niezawisłości”. Służba Bezpieczeństwa PRL namierzyła go dopiero w 1963 roku. „Lalek” nie chciał dać się aresztować i zginął w strzelaninie z milicją i SB.

 

  • Data w