AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Jubileusz 50 lecia Szkoły

29 marca na długo zapisze się w pamięci uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej bowiem świętowaliśmy Jubileusz 50 lat powstania szkoły w Laskówce Chorąskiej, a taka rocznica daje wiele powodów do dumy i radości. W tym dniu nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły.
Obchody jubileuszu zainaugurowała msza św. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Laskówce Chorąskiej, pod przewodnictwem ks proboszcza Janusza Oćwieji,
w której uczestniczyła cała społeczność szkolna, Poseł na sejm RP z powiatu dąbrowskiego, władze kuratoryjne, powiatowe, gminne i samorządowe, dyrektorzy szkół z gminy i powiat rodzice i absolwenci. Cała oprawę mszy świętej przygotowali nauczyciele.
Następnie uczniowie, absolwenci, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście ustawieni w uroczystym szyku udali się na teren szkoły aby uczestniczyć w dalszej części uroczystości. W budynku szkolnym Dyrektor szkoły – p. Teresa Dąbrowa witając wszystkich zebranych rozpoczęła część oficjalną tej uroczystości. Nastąpiła tutaj podniosła chwila odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy, dla uczczenia jej wyjątkowego jubileuszu. Odsłonięcia tablicy dokonali: Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie – Pan Łukasz Drewienkiewicz , Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Krzysztof Kaczmarski , ks Proboszcz Janusz Oćwieja, Dyrektor Szkoły Teresa Dąbrowa, Przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Ptak , przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gabriela Ptak.
Następnie odbyła się część oficjalna , przekazanie sztandaru.
Po części oficjalnej był były życzenia , przekazali je:
Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie – Pan Łukasz Drewienkiewicz
Ks Proboszcz Janusz Oćwieja, , Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Krzysztof Kaczmarski, Dyrektor CUW Marta Chrabąszcz, były burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, dyrektor Samorządowego Żłobka Lucyna Libera, długoletnia dyrektor szkoły Krystyna Gołąb.
Jubileusz szkoły był okazją do upamiętnienia tych, którzy przyczynili się do kształtowania i wychowania dzieci i młodzieży w duchu tradycji i patriotyzmu. Dał możliwość zaprezentowania bogatej historii szkoły, docenienia wysiłku i zaangażowania wielu pokoleń
w jej rozwój. Osoby związane ze szkoła , za swoje zaangażowanie w tworzenie tej historii otrzymały okolicznościowe statuetki.
Po części oficjalnej nastąpiło przedstawienie przygotowane przez uczniów szkoły. W czasie występu nie zabrakło wierszy i piosenek o szkole oraz pięknych tańców.
Widzowie docenili talent sceniczny i ogromne zaangażowanie dzieci i uczniów w przygotowanie akademii, nagradzając występ gromkimi brawami. Wszyscy zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia wystawy zdjęć, kronik szkolnych oraz wpisania się do księgi pamiątkowej z okazji jubileuszu szkoły. Zaproszeni goście otrzymali okolicznościowe kubki, długopisy oraz pocztówkę wydana z tej okazji.
Na zakończenie obchodów jubileuszu szkoły Pani Dyrektor Teresa Dąbrowa złożyła podziękowania gościom przybyłym na uroczystość, jak również wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej zorganizowania. Nie zabrakło też „Jubileuszowego Tortu”
Patronat Honorowy nad jubileuszem objęło Kuratorium Oświaty w Krakowie, Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.
Patronat Medialny nad uroczystością objęli TVP 3 Kraków, RDN Małopolska i Kurier Dąbrowski.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brak ilustracji ...

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej im. gen. Jóefa Bemaw Laskówce Chorąskiej na rok szkolny 2023/2024

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 1. ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458),
 2. ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),
 3. rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458),
 4. rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
 5. ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

II.Termin rekrutacji

 1. Zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej na  rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą w terminie podanym przez Dyrektora Szkoły do publicznej wiadomości,  tj. od 01 marca 2023r. do 20 marca 2023r.
 2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły oraz poprzez zawiadomienie przesłane do przedszkoli.
 3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 692 015 206.
 4. Informacja o przyjęciu ucznia do danej klasy będzie udzielana osobiście rodzicom dziecka/ podmiotom sprawującym pieczę zastępczą dziecka w gabinecie dyrektora  w terminie od  24 marca 2023r. do 31 marca 2023r. Nabór uzupełniający do 31 sierpnia. Ogłoszenie wyników 31sierpnia 2023r.

III.Obowiązek szkolny

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat, i trwa  nie dłużej  niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 3. W roku szkolnym 2023/2024 dzieci sześcioletnie będą mogły pójść do I klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

IV.Zasady rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone w uchwale Rady Miasta w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkół podstawowych  oraz granic ich obwodów. W miarę wolnych miejsc można przyjąć dziecko spoza obwodu szkoły.
 2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z powołaną przez niego komisją rekrutacyjną.
 3. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która dokonuje weryfikacji wniosków.
 4. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły.
 5. Dyrektor Szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej.
 6. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (podmioty sprawujące pieczę zastępczą) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
  1. jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
  2. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
  3. miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,
  4. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (podmioty sprawujące pieczę zastępczą) w zapewnieniu mu należytej opieki.

V.Procedury odwoławcze

 1. Rodzice mogą złożyć pisemne odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły w terminie do 23 kwietnia 2023r.
 2. Ustalenie ostatecznej listy przyjętych uczniów nastąpi do 31 sierpnia 2023r. 

VI.Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VII.Odroczenia

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję w oparciu o pisemną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

VIII.Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub podmioty sprawujące pieczę zastępczą.
 2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:
  1. pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu odpowiednich dokumentów,
  2. wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu dokumentów w sekretariacie szkoły do dnia zakończenia rekrutacji oraz przedłożenia   numeru pesel celem weryfikacji danych.

IX.Przepisy końcowe

 1. Od 1 września 2014 r. liczba uczniów w oddziałach klas pierwszych nie może przekroczyć 25 dzieci.
 2. W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka spoza obwodu, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły