AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI DNIA PATRONA NASZEJ SZKOŁY

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI DNIA PATRONA NASZEJ SZKOŁY

 

Cele:

 • rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania postacią Patrona szkoły,
 • zachęcenie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • inspirowanie uczniów do kreatywności i rozwijania zainteresowań.

 Adresaci:

 • wszyscy uczniowie klas I-III oraz IV-VIII

Formy:

Uczniowie biorą udział w 2 formach konkursu spośród poniższych:

 • literacka- dla uczniów klas IV-VIII

– zredagowanie utworu na temat Józefa Bema. Praca ta może mieć formę : komiksu, wiersza lub tekstu piosenki. Należy pamiętać, aby wszystkie wymienione formy miały swoje cechy charakterystyczne. Treść utworu powinna zawierać fakty z życia Józefa Bema, dotyczyć miejsc, w których przebywał.

 • plastyczna -dla uczniów klas I-III

– wykonanie logo Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej z wykorzystaniem portretu Józefa Bema; technika dowolna (rysunek, szkic, farby, pastele, wydzieranka i inne. Logo nie może zawierać  gotowych wydruków portretu naszego patrona!) ,

-wymagany format pracy - A3

Do prac należy dołączyć metryczkę, zawierającą następujące informacje:  

imię i nazwisko, klasa.

Ocenie podlegać będą: 

-Zgodność z tematyką konkursu

-Oryginalność i sposób interpretacji tematu ( w tym technika wykonania)

-Ogólne wrażenie

Zwycięzcy w obu kategoriach otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają ocenę wzorową z zachowania.

 

Termin oddania prac:

 • 16 marca 2021r.
 • Uczniowie klas I-III mogą składać prace u swoich wychowawców.
 • Uczniowie klas IV-VI mogą składać prace 16.03.2020r. w godzinach od 13:00 do 14:00 w wyznaczonym miejscu na korytarzu obok przedszkola.
 • Wszelkie informacje można uzyskać u Pani Agnieszki Ligenzy pod numerem telefonu 507-044-274.

  Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

KONKURS CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE

KONKURS CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE

Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie edukacyjnym „CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE” firmy Rossmann, którego celem jest popularyzacja higieny osobistej wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

W pierwszym półroczu Przedszkolaki zrealizowały dwa moduły: higiena jamy ustnej i nosa. Zapoznały się z podstawowymi zasadami dbania o higienę jamy ustnej, czyli: jak często myć zęby, jakie przybory są do tego potrzebne, jaka jest prawidłowa technika mycia zębów, jak ważne jest korzystanie z opieki stomatologicznej. Zapoznały się z zasadami żywienia wpływającymi na stan zębów. Zapoznały się z techniką prawidłowego czyszczenia nosa, zapoznały się z wiedzą na temat rozprzestrzeniania wirusów, zapoznały się z podstawowymi zasadami profilaktyki chorób zakaźnych.

            Wszystkie dzieci z wielką chęcią wsłuchiwały się w tematykę zajęć, nie brakowało pytań, zabaw ruchowych, prac plastycznych, doświadczeń a przede wszystkim uśmiechu. Najcenniejszą lekcją były zajęcia pokazowe, w których przedszkolaki mogły nauczyć się prawidłowej techniki mycia zębów oraz prawidłowej techniki czyszczenia nosa.

            W związku ze zrealizowanymi modułami, oddziały przedszkolne biorą udział w konkursie plastycznym, w którym walczymy o kartę podarunkową w wysokości 500 zł, za które moglibyśmy kupić wszelkie artykuły higieniczne do Przedszkola. Od 1 MARCA do 31 MARCA odbędzie się głosowanie. Każdy kto posiada aplikację ROSSNĘ! JUNIOR codziennie może oddać 1 głos na pracę.

opracownie - Iwona Bieś 

Zapraszamy do zdjęć.

Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto państwowe ustanowiono w 2010 roku i poświęcono je oddaniu hołdu wojskowym z antykomunistycznego oraz niepodległościowego podziemia.

Data wyznaczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wiąże się z egzekucją wojskowych należących do podziemia antykomunistycznego. 1 marca 1951 roku zostało zamordowanych siedmiu członków Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Wśród straconych byli: prezes IV Zarządu Głównego WiN – ppłk Łukasz Ciepliński oraz mjr Adam Lazarowicz, mjr Mieczysław Kawalec, kpt. Józef Batory, kpt. Franciszek Błażej, kpt. Józef Rzepa i por. Karol Chmiel. Do egzekucji doszło w mokotowskim więzieniu.

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci

Były prezydent Lech Kaczyński, który popierał ideę ustanowienia Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, skierował do Sejmu w lutym 2010 roku projekt ustawy w tej sprawie. W uzasadnieniu projektu napisał: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.

Kim byli „Wyklęci”?

Wyklęci stanowili bardzo zróżnicowaną grupę zbrojnych, która składała się zarówno z żołnierzy AK, Narodowych Sił Zbrojnych oraz żołnierzy WL. Od 1943 do 1945 roku z szeregów Wojska Ludowego zdezerterowało prawie 25 tys. żołnierzy i oficerów, część z nich trafiła do oddziałów partyzanckich. Ich motywacją często okazywały się represje wobec żołnierzy AK i innych organizacji walczących o wolność.

Szacuje się, że Polskie podziemie antykomunistyczne miało w swoich szeregach ok. 250 000 członków, w tym około 40 tysięcy żołnierzy, którzy prowadzili walkę z bronią w ręku. Po amnestii w 1947 roku niepodległościowe podziemie liczyło nie więcej niż dwa tysiące osób. Występowali oni przeciwko administracji komunistycznej, zwalczali działalność NKWD oraz UB na terenie Polski, wyzwalali aresztowanych z więzień, piętnowali kolaborantów i likwidowali zdrajców. W sumie Wyklęci przeprowadzili 12 tysięcy akcji, w których zostało zabitych 529 funkcjonariuszy SB (służby bezpieczeństwa) i MO (milicji obywatelskiej), 429 żołnierzy Armii Czerwonej i 303 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.

Ostatnim partyzantem podziemia antykomunistycznego był sierżant Józek Franczak ps. „Lalek”. Walkę prowadził od września 1939 roku jako zawodowy podchorąży w Równem na Wołyniu, następnie wchodził w skład Armii Krajowej a później „Wolności i Niezawisłości”. Służba Bezpieczeństwa PRL namierzyła go dopiero w 1963 roku. „Lalek” nie chciał dać się aresztować i zginął w strzelaninie z milicją i SB.

 

 • Data w

Informacja sanepidu Aplikacja „Stop COVID”

Aplikacja „Stop COVID”

 

O aplikacji

STOP COVID to aplikacja, która skutecznie pomaga w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Korzysta z API opracowanego przez Apple i Google. Działa w oparciu o technologię Bluetooth, co ważne – nie korzysta z żadnych danych użytkowników. Wasza prywatność jest dla nas najważniejsza.

Aplikacja jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna.

Jak pokazują badania, skuteczna izolacja zakażonych oraz wykorzystanie aplikacji typu exposure notification (tego typu aplikacją jest STOP COVID) mogą znacząco zredukować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego już dziś ściągnij, uruchom aplikację – dbaj o siebie i innych.

 

https://www.gov.pl/web/psse-krakow

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. gen. Jóefa Bema w Laskówce Chorąskiej na rok szkolny 2021/2022

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej im. gen. Jóefa Bema w Laskówce Chorąskiej na rok szkolny 2021/2022

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 1. ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458),
 2. ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),
 3. rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458),
 4. rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
 5. ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

II.Termin rekrutacji

 1. Zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej na  rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą w terminie podanym przez Dyrektora Szkoły do publicznej wiadomości,  tj. od 01 marca 2021r. do 20 marca 2021r.
 2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły oraz poprzez zawiadomienie przesłane do przedszkoli.
 3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 692 015 206.
 4. Informacja o przyjęciu ucznia do danej klasy będzie udzielana osobiście rodzicom dziecka/ podmiotom sprawującym pieczę zastępczą dziecka w gabinecie dyrektora  w terminie od  21 marca 2021r. do 31 marca 2021r.

III.Obowiązek szkolny

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat, i trwa  nie dłużej  niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 3. W roku szkolnym 2021/2022 dzieci sześcioletnie będą mogły pójść do I klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

IV.Zasady rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone w uchwale Rady Miasta w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkół podstawowych  oraz granic ich obwodów. W miarę wolnych miejsc można przyjąć dziecko spoza obwodu szkoły.
 2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z powołaną przez niego komisją rekrutacyjną.
 3. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która dokonuje weryfikacji wniosków.
 4. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły.
 5. Dyrektor Szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej.
 6. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (podmioty sprawujące pieczę zastępczą) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
  1. jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
  2. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
  3. miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,
  4. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (podmioty sprawujące pieczę zastępczą) w zapewnieniu mu należytej opieki.

V.Procedury odwoławcze

 1. Rodzice mogą złożyć pisemne odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły w terminie do 23 kwietnia 2021r.
 2. Ustalenie ostatecznej listy przyjętych uczniów nastąpi do 7 maja 2021r. 

VI.Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VII.Odroczenia

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję w oparciu o pisemną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

VIII.Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub podmioty sprawujące pieczę zastępczą.
 2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:
  1. pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu odpowiednich dokumentów,
  2. wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu dokumentów w sekretariacie szkoły do dnia zakończenia rekrutacji oraz przedłożenia   numeru pesel celem weryfikacji danych.

IX.Przepisy końcowe

 1. Od 1 września 2014 r. liczba uczniów w oddziałach klas pierwszych nie może przekroczyć 25 dzieci.
 2. W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka spoza obwodu, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty – język angielski

 

 

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

 

             

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

 

W roku szkolnym 2020/2021 wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego odpowiadają poziomowi A2 (w skali Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego).

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne

 

 1. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

             

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
  1. człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
  2. miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);
  3. edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);
  4. praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy);
  5. życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, problemy);
  6. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne);
  7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);
  8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);
  9. kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);
  10. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);
  11. zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
  12. nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);
  13. świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego).
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 1) reaguje na polecenia;
  1. określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;
  2. określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;
  3. określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);
  4. znajduje w wypowiedzi określone informacje.
 3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):
  1. określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;
  2. określa intencje nadawcy/autora tekstu;
  3. określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację);
  4. znajduje w tekście określone informacje;
  5. rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.
 4. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. wiadomość,  e-mail, wpis na blogu):
  1. opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;
  2. opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
  3. przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
  4. przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
  5. opisuje upodobania;
  6. wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób; 7) wyraża uczucia i emocje.
 5. Uczeń reaguje w typowych sytuacjach:
  1. przedstawia siebie i inne osoby;
  2. nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);
  3. uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę);
  4. wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;
  5. wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;
  6. składa gratulacje, odpowiada na gratulacje;
  7. zaprasza i odpowiada na zaproszenie;
  8. proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; 
  9. prosi o radę i udziela rady;
  10. pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
  11. ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;
  12. wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;
  13. wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);
  14. stosuje zwroty i formy grzecznościowe.
 6. Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie:
  1. przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach);
  2. przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym;
  3. przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim.
 7. Uczeń posiada:
  1. podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym,  z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;
  2. świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.
 8. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. poprawianie błędów).
 9. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi,       zastępowanie innym wyrazem,        opis,    wykorzystywanie       środków niewerbalnych).
 10. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Tradycyjnie jak co roku, w lutym włączamy się do działań dotyczących bezpiecznego korzystania z zasobów i usług sieciowych. Aktywność ta związana jest z (obchodzonym w tym roku 9 lutego) Dniem Bezpiecznego Internetu. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem „Razem dla lepszego internetu!”. Pomimo pandemii i zdalnego nauczania, udało nam się zrealizować szereg działań. W ramach obchodów DBI przeprowadzono prelekcje i pogadanki w przedszkolu i klasach I-III, dzieci z oddziału przedszkolnego obejrzały film edukacyjny ze strony sieciaki.pl oraz wspólnie przygotowały plakat z zasadami korzystania z komputera i internetu, natomiast dla uczniów klas starszych został przygotowany referat poświęcony tematyce bezpieczeństwa w sieci przez szkolnego pedagoga. Chętni uczniowie przygotowali również piękne prezentacje poświęcone tematyce DBI. Jak co roku został zorganizowany również konkurs plastyczny w trzech kategoriach wiekowych : - 5,6-latki z oddziału przedszkolnego (plakat) - klasy I-III (plakat) - klasy IV-VIII (ulotka) 12 lutego 2021 roku odbył się wielki finał DBI podczas którego funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej : sierż. sztab. Krystian Rzepka oraz st. sierż. Filip Srebro przeprowadzili prelekcję dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III, podczas której omówili najważniejsze zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z komputera i internetu. Podczas spotkania zostały rozstrzygnięte konkursy plastyczne. Jury, w którego skład wchodzili funkcjonariusze Policji oceniało prace wszystkich uczestników biorąc pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonywania prac, zgodność z tematyką oraz walory estetyczne. Wybór nie był łatwy, ponieważ prac było bardzo dużo (11 w kategorii 5-6latków, 18 w kategorii klas I-III i aż 22 w kategorii klas IV-VIII) i wszystkie były naprawdę piękne. Choć wyłoniono zwycięzców – nikt nie został z pustymi rękami. Każdy uczeń dostał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową. A oto zwycięzcy: Kategoria 5-6latki: I miejsce Igor Węgiel II miejsce Antonina Patoń III miejsce Filip Świętek wyróżnienie Milena Masłoń Kategoria klas I-III I miejsce Nikodem Masłoń II Alicja Świętek III miejsce Weronika Słowik wyróżnienie Filip Węgiel Kategoria klas IV-VIII I miejsce Martyna Bieś II miejsce Laura Pikul III miejsce Wiktoria Mikuła wyróżnienie Tomasz Król Zwycięzcom GRATULUJEMY, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za tak aktywne włączenie się w obchody DBI. W tym miejscu, w imieniu Pani Dyrektor, Grona Pedagogicznego, Uczniów i Przedszkolaków serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom Policji Powiatowej w Dąbrowie Tarnowskiej: panu sierż. sztab. Krystianowi Rzepce oraz panu st. sierż. Filipowi Srebro za przeprowadzenie w naszej placówce działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i internecie, w ramach akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 2021.