AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Informacja o stypendium szkolnym

WARUNKI PRZYZANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
Nieprzekraczalny termin składania wniosków:  1-15 września 2020 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł. na osobę w rodzinie;

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć (za miesiąc VIII/2020)

1. Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
3. Zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
4. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
5. Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
6. Zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
7. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
8. Zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł (dotyczy powyżej 1 ha przelicz.)
9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2019 r. (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych) oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania.
10.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
11.Odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń.

Pod oświadczeniami konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów należy złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z MOPS.

Zasiłek szkolny:
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Na stronie szkoły - w zakladce dokunemty do pobrania zanjdują sie dokmunety, które nalezy wydrukować i wypełnić .
 

Szczegółowe informacji można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Sportowa 4 pok. 123 lub pod numerem telefonu 14 655 42 24.