AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Informacja o stypendium szkolnym

WARUNKI PRZYZANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
Nieprzekraczalny termin składania wniosków:  1-15 września 2020 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł. na osobę w rodzinie;

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć (za miesiąc VIII/2020)

1. Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
3. Zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
4. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
5. Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
6. Zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
7. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
8. Zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł (dotyczy powyżej 1 ha przelicz.)
9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2019 r. (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych) oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania.
10.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
11.Odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń.

Pod oświadczeniami konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów należy złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z MOPS.

Zasiłek szkolny:
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Na stronie szkoły - w zakladce dokunemty do pobrania zanjdują sie dokmunety, które nalezy wydrukować i wypełnić .
 

Szczegółowe informacji można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Sportowa 4 pok. 123 lub pod numerem telefonu 14 655 42 24.

 

 

 

100 lecie Bitwy Warszawskiej

W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem "cudu nad Wisłą" i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

Geneza i początek wojny polsko-bolszewickiej

Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Będąca początkiem wojny Operacja "Wisła" rozpoczęta została z rozkazu Lenina już 18 listopada 1918 roku.

Pokonanie Polski było dla Lenina celem taktycznym - głównym było udzielenie pomocy komunistom, którzy w tym samym okresie próbowali rozpocząć rewolucję w Niemczech i w krajach powstałych z rozpadu Austro-Węgier.

Pokonanie Polski było dla Lenina celem taktycznym - głównym było udzielenie pomocy komunistom, którzy w tym samym okresie próbowali rozpocząć rewolucję w Niemczech i w krajach powstałych z rozpadu Austro-Węgier.

Walki polsko-bolszewickie trwały do października 1919 roku. Przerwały je na trzy miesiące rozmowy pokojowe, które toczyły się w Moskwie i w Mikaszewiczach na Polesiu. Rozmowy te były swoistą "zasłoną dymną", bolszewicy cały czas bowiem przygotowywali plany inwazji przeciwko Polsce. Poza tym uwolnienie części sił Armii Czerwonej pozwoliło bolszewikom zadać ciężkie straty wojskom "białego generała" Antona Denikina, a także zmusić ukraińskiego przywódcę, walczącego zarówno z Rosjanami, jak i z Polakami, Semena Petlurę, do wycofania się na terytorium Polski.

Układ z Petlurą i zajęcie Kijowa

Z Petlurą rząd polski zawarł jednak porozumienie - w zamian za uznanie przez Ukrainę praw Polski do Małopolski Wschodniej (zwłaszcza do Lwowa), Polska uznała rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej. Podpisano też wspólną konwencję wojskową.

7 maja 1920 roku siły polsko-ukraińskie wkroczyły do Kijowa.

Ofensywa Tuchaczewskiego

W tej sytuacji Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę, dowodzoną przez Michaiła Tuchaczewskiego, jednego z najzdolniejszych dowódców sowieckich. Zdecydowany atak Tuchaczewskiego miał na celu zdobycie Warszawy, jednocześnie armia Siemiona Budionnego zaatakowała Polaków w rejonie Lwowa, a korpus kawalerii Gaj-Chana miał opanować północne Mazowsze, aby w ten sposób otoczyć i ostatecznie pokonać siły polskie.

Wydawało się, że stolica jest nie do obrony. Jednak w czasie, kiedy Armia Czerwona zbierała siły do ostatecznej bitwy, Polacy przegrupowali wojska.

Marszałek Józef Piłsudski już w pierwszej połowie lipca planował doprowadzenie do wielkiej bitwy. Początkowo zamierzał zatrzymać odwrót polskiej armii na linii Narwi i Bugu. Jednak szybszy i bardziej dramatyczny odwrót polskich wojsk wymuszał wybranie nowej lokalizacji.

Plan operacyjny Bitwy Warszawskiej

Bitwa Warszawska rozegrana została zgodnie z planem operacyjnym, który na podstawie ogólnej koncepcji Józefa Piłsudskiego opracowali szef sztabu generalnego gen. Tadeusz Rozwadowski, płk Tadeusz Piskor i kpt. Bronisław Regulski.

Głównym celem operacji było odcięcie korpusu Gaj-Chana od armii Tuchaczewskiego i od zaplecza oraz wydanie skoncentrowanej bitwy na przedpolu Warszawy.

Operacja składała się z trzech skoordynowanych, choć oddzielonych faz: obrony na linii Wieprza, Wkry i Narwi - co stanowiło rodzaj działań wstępnych; rozstrzygającej ofensywy znad Wieprza (na północ, na skrzydło sił bolszewickich) oraz wyparcia Armii Czerwonej za Narew, pościgu, osaczenia i rozbicia armii Tuchaczewskiego.

W czasie polskich przygotowań do ostatecznego rozstrzygnięcia bolszewicy zbliżali się do Warszawy. Sądzili, że podda się ona w ciągu kilku godzin. Stolicę miały bezpośrednio atakować trzy armie: III, XV i XVI, natomiast IV Armia wraz z konnym korpusem Gaj-Chana maszerowała na Włocławek i Toruń z zamiarem przejścia Wisły na Kujawach, powrotu na południe i wzięcia stolicy w kleszcze od zachodu.

Faza obronna Bitwy Warszawskiej trwała do 16 sierpnia, kiedy to, dzięki działaniom Piłsudskiego, nastąpił przełom. Dowodzona przez niego tzw. grupa manewrowa, w skład której wchodziło pięć dywizji piechoty i brygada kawalerii, przełamała obronę bolszewicką w rejonie Kocka i Cycowa, a następnie zaatakowała tyły wojsk bolszewickich nacierających na Warszawę. Tuchaczewski musiał wycofać się nad Niemen.

Bitwa Warszawska

Bitwa Warszawska rozpoczęła się 13 sierpnia walką o przedpole stolicy, m.in. o Radzymin, który kilkanaście razy przechodził z rąk do rąk. Ostatecznie polscy żołnierze, za cenę wielkich strat, utrzymali Radzymin i inne miejscowości, odrzucając nieprzyjaciela daleko od swoich pozycji.

14 sierpnia działania zaczepne na linii Wkry podjęła 5. Armia gen. Władysława Sikorskiego, mająca przeciw sobie siły sowieckiej IV i XV armii. W zaciekłej walce pod modlińską twierdzą wyróżniała się m.in. 18. Dywizja Piechoty gen. Franciszka Krajewskiego. Ciężkie boje, zakończone polskim sukcesem, miały miejsce również pod Pułtuskiem i Serockiem.

16 sierpnia gen. Sikorski śmiałym atakiem zdobył Nasielsk. Mimo to inne jednostki sowieckie nie zaprzestały marszu w kierunku Brodnicy, Włocławka i Płocka.

Jednym z ważnych fragmentów Bitwy Warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia przez kaliski 203. Pułk Ułanów sztabu 4. armii sowieckiej w Ciechanowie, a wraz z nim - kancelarii armii, magazynów i jednej z dwóch radiostacji, służących Sowietom do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku.

Szybko podjęto decyzję o przestrojeniu polskiego nadajnika na częstotliwość sowiecką i rozpoczęciu zagłuszaniu nadajników wroga, dzięki czemu druga z sowieckich radiostacji nie mogła odebrać rozkazów. Warszawa bowiem na tej samej częstotliwości nadawała przez dwie doby bez przerwy teksty Pisma Świętego - jedyne wystarczająco obszerne teksty, które udało się szybko odnaleźć. Brak łączności praktycznie wyeliminował więc 4. Armię z bitwy o Warszawę.

Faza obronna Bitwy Warszawskiej trwała do 16 sierpnia, kiedy to, dzięki działaniom marszałka Piłsudskiego, nastąpił przełom.

Dowodzona przez niego tzw. grupa manewrowa, w skład której wchodziło pięć dywizji piechoty i brygada kawalerii, przełamała obronę bolszewicką w rejonie Kocka i Cycowa, a następnie zaatakowała tyły wojsk bolszewickich nacierających na Warszawę. Tuchaczewski musiał wycofać się nad Niemen. Ostateczną klęskę bolszewicy ponieśli pod Osowcem, Białymstokiem i Kolnem.

Według nowej koncepcji (opracowanej wraz z gen. Rozwadowskim) polska grupa uderzeniowa miała zgromadzić się nad dolnym Wieprzem, między Dęblinem a Chełmem, i wejść w skład gruntownie zreorganizowanych polskich oddziałów.

Jednym z ważnych fragmentów Bitwy Warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia przez kaliski 203. Pułk Ułanów sztabu 4. armii sowieckiej w Ciechanowie, a wraz z nim - kancelarii armii, magazynów i jednej z dwóch radiostacji, służących Sowietom do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku.

Linię obrony (liczącą ok. 800 km) Piłsudski oparł o rzeki: Orzyc-Narew-Wisła-Wieprz-Seret. Podzielił ją na trzy fronty, przydzielając dowództwo generałom, do których miał największe zaufanie: Józefowi Hallerowi (Front Północny - obrona Warszawy), Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu (Front Środkowy - uderzenie na armię Tuchaczewskiego) i Wacławowi Iwaszkiewiczowi (Front Południowy).

18 sierpnia, po starciach pod Stanisławowem, Łosicami i Sławatyczami, siły polskie znalazły się na linii Wyszków-Stanisławów-Drohiczyn-Siemiatycze-Janów Podlaski-Kodeń.

W tym czasie 5. Armia gen. Sikorskiego, wiążąc przeważające siły sowieckie nacierające na nią z zachodu, przeszła do natarcia w kierunku wschodnim, zdobywając Pułtusk, a następnie Serock.

Działania pościgowe wojsk polskich

19 sierpnia jednostki polskie na rozkaz Piłsudskiego przeszły do działań pościgowych, starając się uniemożliwić odwrót głównych sił Tuchaczewskiego, znajdujących się na północ od Warszawy.

21 sierpnia rozpoczęła się decydująca faza działań pościgowych: 1. dywizja piechoty z 3. Armii polskiej sforsowała Narew pod Rybakami, odcinając drogę odwrotu resztkom XVI armii sowieckiej w kierunku na Białystok, natomiast 15. dywizja piechoty z 4. Armii polskiej, po opanowaniu Wysokiego Mazowieckiego, odcięła odwrót oddziałom XV Armii sowieckiej z rejonu Ostrołęki.

Podobnie 5. Armia polska przesunęła się w kierunku Mławy. IV Armia bolszewicka, nie wiedząc o klęsce pod Warszawą, zgodnie z wytycznymi atakowała Włocławek - zamykając sobie w ten sposób drogę odwrotu.

W tej sytuacji jedynym wyjściem dla oddziałów sowieckich było przekroczenie granicy Prus Wschodnich, co też zrobiły 24 sierpnia. Tam część z nich została rozbrojona.

Według odnalezionych w ostatnich latach i ujawnionych w sierpniu 2005 r. dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego, już we wrześniu 1919 r. szyfry Armii Czerwonej zostały złamane przez por. Jana Kowalewskiego. Manewr polskiej kontrofensywy udał się zatem m.in. dzięki znajomości planów i rozkazów strony rosyjskiej i umiejętności wykorzystania tej wiedzy przez polskie dowództwo.

25 sierpnia polskie oddziały doszły do granicy pruskiej, kończąc tym samym działania pościgowe.

Osiemnasta przełomowa bitwa w historii świata

W wyniku Bitwy Warszawskiej straty strony polskiej wyniosły: ok. 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych.

Straty zadane Sowietom nie są znane. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległo lub było ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowanych przez Niemców.

Według odnalezionych w ostatnich latach i ujawnionych w sierpniu 2005 roku dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego, już we wrześniu 1919 roku szyfry Armii Czerwonej zostały złamane przez por. Jana Kowalewskiego. Manewr polskiej kontrofensywy udał się zatem m.in. dzięki znajomości planów i rozkazów strony rosyjskiej i umiejętności wykorzystania tej wiedzy przez polskie dowództwo.

Bitwa Warszawska została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. (PAP)

Brak ilustracji ...

Kolonie z krus

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras

 

ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin, www.stowarzyszenie-kras.pl,       e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl, tel. (0-81) 746 19 85 wew.2

 

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

 

Szanowni Państwo,

 

Od wielu lat organizujemy kolonie dla dzieci rolników z całej Polski. Dostajemy na ten cel dotacje z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Nasze kolonie organizujemy we współpracy z urzędami gmin i ośrodkami pomocy społecznej.

 

Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w rekrutacji uczestników kolonii dla dzieci rolników na terenie Państwa Gminy.

 

miejsce kolonii: Rzucewo, termin: 23.07.2020 – 01.08.2020 lub 02.08.2020 – 11.08.2020,

 

liczba proponowanych miejsc: 10, Koszt wypoczynku 400,00 zł

 

Zapewniamy pełną organizację kolonii – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Waszej Gminy), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochrony osobistej dla dzieci.

 

Pobieramy jedynie 400,00 zł opłaty. Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 400,00 zł może być pokryta m.in.:

ze środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Gmin (na koloniach realizowany jest program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej)

z opłat wnoszonych przez rodziców

 

Nasze kolonie spełniają wszystkie wymagania sanitarne. Wdrożyliśmy zalecenia zawarte w „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży”, będziemy również na bieżąco dostosowywać nasze wyjazdy do aktualnej sytuacji epidemicznej i wytycznych odpowiednich służb.

 

Podkreślamy, że jako duży organizator kolonii, jesteśmy pod stałą kontrolą sanepidu, straży pożarnej, kuratoriów oświaty, Funduszu Składkowego itd. 100% naszych turnusów dla dzieci rolników jest kontrolowanych przez te służby.

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

 

 1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. i młodsze (wiek 7 - 16 lat)

 

 1. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS

 

(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii

 

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji

 

 1. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów: 1. zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. Karta uczestnika (4 strony)

 

W ramach współpracy z Państwem prosimy o:

 

 • przeprowadzenie rekrutacji dzieci (sporządzenie listy uczestników kolonii, zebranie dokumentów)

 

 • przekazanie rodzicom informacji o koloniach, godzinie wyjazdu, miejscu zbiórki itp.

 

 • jeśli opłatę za wypoczynek wnoszą rodzice, o ile to możliwe, prosimy o przeprowadzenie zbiórki pieniędzy od rodziców. Jeśli taka zbiórka nie jest możliwa prosimy przekazać rodzicom, że pieniądze należy włożyć dziecku do bagażu – po przyjeździe do ośrodka kolonijnego kierownik kolonii zbierze od dzieci pieniądze.

 

 • Na miejscu zbiórki w dniu wyjazdu wychowawca/kierowca, ze względów organizacyjnych, nie zbiera pieniędzy od rodziców.

 

Informacje dla Instytucji strona 2

 

JAK SKOMPLETOWAĆ / DOSTARCZYĆ DOKUMENTY:

 

W załączeniu przekazujemy nast. dokumenty:

 

 1. Oferta kolonii

 

 1. Informacje dla rodziców „Bezpieczne kolonie”

 

 1. Wzór Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku z załącznikami (4 strony: Karta kwalifikacyjna, Zgody RODO, Oświadczenia związane ze stanem epidemii, Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka)
 2. Wzór listy uczestników wypoczynku

 

 1. Wzór Porozumienia w zakresie organizacji kolonii (do uzupełnienia jeśli chcą Państwo takie porozumienie jako instytucja zawrzeć)

 

 

Przed rozpoczęciem wypoczynku prosimy o zebranie i przesłanie:

 

 1. lista uczestników wypoczynku wg. załączonego wzoru – listę proszę przesłać mailem do 10 dni przed koloniami

 

 1. wypełnione karty kwalifikacyjne uczestników (z załącznikami: Karta kwalifikacyjna, zgody RODO, Oświadczenia związane ze stanem epidemii) – karty należy przesłać pocztą do Stowarzyszenia w terminie do 14 dni przed turnusem lub przekazać wychowawcy w dniu wyjazdu dzieci na kolonie. Stronę nr 4 Karty (Załącznik „Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka”) Rodzic wypełnia w dniu wyjazdu dziecka na kolonie i przynosi na miejsce zbiórki.

 

 1. oryginały zaświadczeń KRUS proszę przesłać pocztą do biura po ich skompletowaniu tj:

 

Oryginały zaświadczeń KRUS rolników (rodziców dzieci lub ich prawnych opiekunów) objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim lub zaświadczenie o pobieraniu emerytury/renty z KRUS) wystawione przez Oddziały Regionalne lub Placówki Terenowe KRUS. Na zaświadczeniu powinny się znaleźć m.in. nast. dane: imię i nazwisko rodzica, adres zamieszkania, okres podlegania ubezpieczeniu/pobierania renty, emerytury. Zaświadczenia te muszą być wystawione na rodziców (opiekunów), a nie dzieci.

Odcinek renty lub decyzja np. o przyznaniu emerytury nie jest właściwym dokumentem.

 

Zamiast zaświadczeń indywidualnych z KRUS można wystąpić do KRUS z listą zbiorczą (wzór możemy przesłać Państwu mailem). Lista ta powinna zawierać nast. dane: imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica (ubezpieczonego w KRUS), pesel rodzica, adres zamieszkania (zawierający ulicę, nr domu, miejscowość, kod pocztowy i pocztę), okres podlegania ubezpieczeniu (dokładne daty od kiedy do kiedy). Dokument na każdej stronie musi być opatrzony pieczątką Placówki KRUS i pieczątką imienną pracownika KRUS wraz z podpisem pracownika KRUS oraz datą potwierdzenia.

 

 1. Na Państwa życzenie chętnie podpiszemy porozumienie o współpracy (proponowany wzór w załączeniu).

 

 

PROGRAM WYPOCZYNKU

 

Program kolonii znajduje się w załączniku.

 

Wytyczne sanitarne stale się zmieniają, zmienia się dostępność miejsc do zwiedzania, każda z wycieczek będzie więc na bieżąco dostosowywana do wymogów sanitarnych, dostępności miejsc do zwiedzania i możliwości zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Będzie konieczne ograniczenie wyjść do miejsc bardzo zaludnionych takich jak promenady, starówki, sklepy. Jeśli zwiedzanie jakiegoś miejsca nie będzie możliwe, poszukamy innego, atrakcyjnego dla dzieci. Nie chcemy aby dzieci cały czas przebywały wyłącznie na terenie obiektu kolonijnego. Musimy im zapewnić atrakcyjne zajęcia, a do wielu miejsc możemy zorganizować bezpieczne wyjście (np. zarezerwować muzeum tylko dla naszej grupy, wyznaczyć trasę wycieczki pieszej nieuczęszczanymi szlakami itd.). Ponieważ dysponujemy własnymi autokarami, więc możemy dowieźć grupę „pod same drzwi” np. muzeum, bez konieczności chodzenia wśród ludzi. Zaznaczmy, że w świetle obecnych wytycznych nie ma bezwzględnego zakazu organizacji wycieczek, zalecane jest jedynie ograniczenie wyjść do miejsc publicznych. Przygotowujemy dodatkowe wyposażenie do zajęć na koloniach, różnorodne scenariusze zajęć, alternatywne miejsca do zwiedzania – możliwości zapewnienia atrakcyjnego pobytu jest wiele, dołożymy starań aby dzieci nie odczuły ograniczeń i były zadowolone z udziału w koloniach.

 

Informacje dla Instytucji strona 3

 

 

 

„Bezpieczne kolonie dla dzieci rolników”

 

 

Spełniamy wszystkie wymagania sanitarne, wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, kuratoriów oświaty.

 

Opracowaliśmy odp. dokumentację, w tym dokumenty i informacje dla rodziców.

 

W dniu wyjazdu, na miejscu zbiórki wszystkie dzieci będą mieć mierzoną temperaturę (podwyższona temperatura wykluczy możliwość wyjazdu na kolonie).

 

W naszych ośrodkach kolonijnych przebywają wyłącznie nasze grupy kolonijne, nie ma żadnych osób z zewnątrz. Liczba uczestników w ośrodku kolonijnym została ograniczona tak, aby utrzymać rygory sanitarne i zasady

dystansu społecznego.

Uczestnicy i kadra zostaną zakwaterowani w pokojach max. 4-osobowych, z zachowaniem powierzchni 4m2 na osobę.

 

Pod opieką jednego wychowawcy będzie max. 12 - 14 dzieci

 

Zapewniliśmy stały dostęp do opieki medycznej, kontakt z sanepidem, szpitalem, przychodnią.

 

Opracowaliśmy procedury postępowania na zbiórce, na koloniach, w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia itp. Kadra kolonijna przed rozpoczęciem kolonii przechodzi szkolenie dot. utrzymania rygorów sanitarnych.

W każdym ośrodku kolonijnym jest wydzielona izolatka, w pełni wyposażona i przygotowana na przyjęcie osoby podejrzanej o zakażenie koronawirusem.

 

Zapewnimy według potrzeb środki czystości i dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki itp. dla uczestników i kadry.

 

Ośrodki kolonijne wdrożyły zasady zaostrzonego rygoru sanitarnego: codzienne sprzątanie, dezynfekcja łazienek, pomieszczeń wspólnych, stołówki, miejsc często dotykanych (klamki, poręcze, włączniki itp.).

 

Autokary będą dezynfekowane po każdym wyjeździe, po każdej grupie.

 

Jesteśmy przygotowani na sytuacje, w której rodzic nie będzie mógł przyjechać po dziecko chore i taki transport będziemy musieli zapewnić sami.

 

Obowiązki Rodziców:

 

 1. Rodzice nie muszą w żaden szczególny sposób wyposażać dziecka, jedynie powinni zapewnić: mydło, środek do dezynfekcji rąk, rękawiczki i maseczki.

 

 1. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, Rodzic ma obowiązek poinformować o tym fakcie na etapie rekrutacji. Udział w koloniach dziecka chorego na chorobę przewlekłą jest możliwy tylko po dostarczeniu opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

 

 1. Informacja dla Rodziców:

 

W koloniach może wziąć udział dziecko zdrowe i tylko wtedy gdy wszystkie osoby z nim mieszkające są zdrowe:

 

Dziecko nie ma w dniu wyjazdu na kolonie oraz nie miało w ciągu 14 dni przed koloniami: kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne objawy chorobowe.

 

Nikt z osób mieszkających z dzieckiem nie jest objęty kwarantanną

 

Żadna z osób mieszkających z dzieckiem nie jest chora lub nie była chora w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kolonii

 

W dniu wyjazdu Rodzic wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, które przekazuje wychowawcy

 

Na miejscu zbiórki dziecko będzie miało zmierzoną temperaturę, podwyższona temperatura wyklucza udział dziecka w koloniach.

 

Uczestnik i osoby mu towarzyszące w dniu wyjazdu na kolonie i w dniu odbioru Uczestnika z kolonii muszą mieć zakryte usta i nos (nosić maseczki).

 

Z poważaniem

 

 

 

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras

 

ul. Kościelna 5a/1,    20-307 Lublin www.stowarzyszenie-kras.pl

e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl,       tel. (0-81) 746 19 85 wew

Brak ilustracji ...

List dyrektora szkoły na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!

W dniu 26 czerwca dobiegł końca rok szkolny 2019/2020. Zakończyliśmy go nietypowo – bez tradycyjnej, uroczystej formuły.

Wielu uczniów uzyskało w kończącym się roku szkolnym imponujące wyniki.

Kończący się rok szkolny, tak odmienny od poprzednich, postawił przed nami wiele trudnych wyzwań. Z powodu izolacji zmuszeni byliśmy wdrożyć nowe rozwiązania w ramach zdalnej nauki.

Kiedy spotkaliśmy się we wrześniu na uroczystej inauguracji roku szkolnego, który właśnie dobiega końca, w swoim przemówieniu wspomniałam Wam o tym, że zawsze dobrze jest wyznaczać sobie cele do zrealizowania, nawet jeśli z pozoru mogą one wydawać się zbyt ambitne. Starałam się Wam wówczas przekazać, że warto jest mieć marzenia, dalekosiężne plany, stawiać sobie wysoko poprzeczkę, podejmować próby i nie ustawać w staraniach. Nawiązuję do tamtych słów, ponieważ uważam, że nie straciły one niczego ze swej aktualności, wręcz przeciwnie – dzisiaj, w dniu zakończenia roku szkolnego, wydają mi się one ważniejsze niż kiedykolwiek. Zwłaszcza, że przyszło nam żegnać się na odległość, gdyż z powodu pandemii COVID-19 nie możemy spotkać się w szkole na tradycyjnej uroczystości.

 

Pomyślcie przez chwilę o swoich postanowieniach. Co chcieliście osiągnąć, o czym marzyliście? Czy udało Wam się zrealizować wszystkie zamierzenia?

 

Chciałabym, aby Ci z Was, którzy odpowiedzieli na to pytanie przecząco, zastanowili się przez chwilę nad tym, dlaczego się nie udało. Co stanęło Wam na przeszkodzie? Jakie wyciągnęliście z tego wnioski na przyszłość? Czego się nauczyliście dzięki tej lekcji? Pamiętajcie o tym, że każdy z nas popełnia błędy, dzięki którym uczy się i zdobywa cenne doświadczenie. Wszelkie niepowodzenia w żaden sposób nie umniejszają Waszej wartości, dlatego nie powinny mieć one wpływu na to, co o sobie myślicie. Natomiast bardzo wiele mówią o tym, jak reagujecie na porażki, czy wyciągacie z nich wnioski i czy potraficie dzięki nim zmieniać się. To bardzo cenna umiejętność, która z całą pewnością przyda się Wam w życiu.

 

Wiem doskonale, że wszyscy ciężko pracowaliście, włożyliście dużo wysiłku i energii w to, aby znaleźć się w tym miejscu, w którym teraz jesteście. Wielu z Was udowodniło swoją systematycznością, sumiennością oraz wytrwałością, że zasługuje na nagrody i najwyższe wyróżnienia.

 

Drodzy Absolwenci! Wysyłamy Was w świat z wiedzą i umiejętnościami, które pozwolą Wam na dalsze odkrywanie siebie, swoich potrzeb i zdolności. Niech nasza szkoła na zawsze pozostanie w Waszej pamięci!

 

Szkoła to nie tylko budynek czy instytucja. Szkoła to przede wszystkim tworzący ją ludzie – pełni pasji, oddania i zaangażowania, pragnący, aby nauka była dla uczniów fascynującym poznawaniem świata, a nie trudnym obowiązkiem. Dziękuję wszystkim Nauczycielom, którzy w okresie kształcenia na odległość pokazali, że potrafią mierzyć się z trudnościami i zawsze są gotowi podejmować wyzwania w trosce o dobro swoich uczniów.

 

Dziękuję również Rodzicom, za ich życzliwość, współpracę oraz za pomoc i wsparcie, które okazują nam na każdym kroku.

 

Wszystkim Wam, drodzy Uczniowie, życzę wspaniałych wakacji, beztroskiego, ale bezpiecznego wypoczynku.

 

Teresa Dąbrowa

Dyrektor szkoły

 

 

X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz

Dzisiaj w naszej szkole zostały wręczone nagrody min: laptop, tablet, smartwatch,, bon pienieżny  oraz wiele innych  dla Oliwii Wałaszek uczennicy z klasy 3 zdobyła I miesjce w wojewódzctwie oraz wyróznienie ogólnopolskie na X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. W/w konkurs przeprowadziła  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , w ramach działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i rolniczych chorób zawodowych. Była to dziesiąta, jubileuszowa edycja, której celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Konkurs przebiegał pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, których przedstawiciele gościli w naszej szkole. Tegoroczne hasło konkursowe miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w jego obrębie, a także przypomnieć „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. Jesteśmy pełni uznania dla nagrodzonej dzisiaj Oliwii, prezentujemy z duma jej pracę i życzymy dalszych sukcesów.

opracowanie - Małgorzarta Figiel 

 

Zdrowy styl życia w dobie pandemii.

Zdrowy styl życia w dobie pandemii.

Epidemia koronawirusa w Polsce nadal trwa. Jaki styl życia prowadzić i jak się odżywiać , by nie stracić odporności i energii do działania.

Zdrowy styl życia to sposób życia, który ma na celu zapewnić optymalne zdrowie oraz minimalizować ryzyko zachorowania na choroby określane mianem społecznych. Do takich chorób zaliczane są przede wszystkim schorzenia układu sercowo-naczyniowego (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie, miażdżyca, zawał), cukrzyca typu 2, astma oskrzelowa, a także nowotwory.

Podstawowe elementy zdrowego odżywiania się.

Najważniejszym elementem zdrowego stylu życia jest odpowiednio zbilansowana dieta, która dostarczy w odpowiednich ilościach nie tylko składników odżywczych białka, tłuszcze i węglowodany), ale również błonnika, witamin i soli mineralnych.

Składniki odżywcze – białka, tłuszcze, węglowodany, nie tylko dostarczają kalorii, ale również budują tkanki, regulują przemianę materii, zapewniają odporność organizmu. Z kolei błonnik poprawia perystaltykę jelit – zapobiega zaparciom oraz chroni przed rozwojem nowotworów układu pokarmowego. Witaminy i sole mineralne usuwają wolne rodniki, poprawiają wygląd skóry włosów i paznokci oraz budują np. kości (wapń, fosfor).

Pamiętajmy aby w diecie pojawiły się produkty bogate w witaminy z grupy B, C, A, D. Należy również pić dużo wody, najlepiej niegazowanej.

Zdrowe odżywianie to także spożywanie 5 posiłków w regularnych odstępach czasu (co 3-4 godziny). Przy czym śniadanie należy zjeść w ciągu 30 minut od wstania z łóżka, a kolację na 2 godziny przed snem. W przeciwnym razie poziom przemiany materii zmniejszy się i organizm będzie gromadził nadmiar kalorii w postaci tkanki tłuszczowej. Komponując posiłki, najlepiej wybierać produkty jak najmniej przetworzone, gdyż nie zawierają dodatków do żywności (konserwanty, przeciwutleniacze, stabilizatory, emulgatory, słodziki), które mogą negatywnie wpływać na zdrowie.

Sen elementem zdrowego trybu życia.

Ważnym elementem zdrowego stylu życia jest odpowiednia ilość snu, podczas którego organizm regeneruje się, a mózg odpoczywa. Wiele badań epidemiologicznych wykazało, że osoby, które śpią około 6-8 godzin na dobę, rzadziej chorują na schorzenia układu krążenia, nerwowego (depresja, nerwica), a także otyłość. Ważna jest także jakość snu. W pomieszczeniu, w którym śpimy powinna być temperatura około 21-22 stopni Celsjusza oraz powinno być dobrze wywietrzone. W przeciwnym razie możemy obudzić się z bólem głowy.

Aktywność fizyczna podstawą zdrowia.

Regularne uprawianie ćwiczeń – spacery, jazda na rowerze, rolki, bieganie – zapobiega gromadzeniu się tkanki tłuszczowej i nadwadze. Podczas ćwiczeń fizycznych krew szybciej płynie w naczyniach krwionośnych, dzięki czemu tkanki są lepiej ukrwione oraz dotlenione. Ponadto wydzielają się hormony szczęścia – endorfiny, serotonina, które poprawiają nastrój. Jeżeli ktoś nie ma czasu na regularne uprawianie ćwiczeń, powinien zwiększyć swoją aktywność, podczas urlopu. Zamiast wylegiwania się cały dzień na plaży warto wybrać się w góry. Podczas wspinaczek pracują wszystkie partie mięśni oraz kształtuje się sylwetka

 

 Negatywny wpływ na zdrowie używek.

Stosowanie używek wpływa negatywnie na zdrowie. Podczas palenia papierosów generowane jest mnóstwo wolnych rodników, które uszkadzają tkanki komórki, przyśpieszają proces starzenia się organizmu oraz powodują nowotwory (jamy ustnej, żołądka, pęcherza). Z kolei alkohol jest bardziej kaloryczny (1 g = 7 kcal) od węglowodanów i białek. Picie alkoholu, zwłaszcza piwa,  sprzyja nadwadze i otyłości oraz nadciśnieniu tętniczemu.

Wskazówki jak dbać o higienę.

Zakażenie koronawirusem odbywa się drogą kropelkową. Gdy musisz się przemieszczać, pamiętaj o kilku zasadach – najlepiej korzystaj z własnego środka transportu, zachowaj odległość od mijanych osób, nie zatrzymuj się na przemierzanej trasie zbyt długo w jednym miejscu.

W miejscach publicznych noś maseczkę ochronną, po wejściu do domu od razu umyj ręce, stosując środki dezynfekujące oraz mydło, miej chusteczki odkażające w kieszeni. Częściej zmieniaj i pierz ubranie. Nie podawaj dłoni – witaj się skinieniem głowy, a gdy dotykasz klamki lub przycisków, używaj jednorazowych rękawiczek lub chusteczki, które od razu potem wyrzuć do kosza. Dezynfekuj często urządzenia, z których codziennie korzystasz – telefon, laptop, pierz w wysokiej temperaturze plecak, czyść torebkę. Nie pocieraj dłońmi twarzy i okolic oczu, zapomnij o nawyku oblizywania palca podczas otwierania plastikowych torebek, a w przypadku kaszlu lub kichania zasłaniaj się przedramieniem.

opracowanie - Małgorzata Figiel 

 

 

Brak ilustracji ...

Informacja Dyrektora Szkoły dla rodziców oraz procedury dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w dniach 16.06 – 18.06. 2020r.

Informacja Dyrektora Szkoły dla rodziców oraz procedury

dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty
w dniach 16.06 – 18.06. 2020r. 
w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej

na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN  w związku z przeprowadzeniem egzaminów z dnia 15 maja 2020 r.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która ponadto dokonała przed wyjściem z domu pomiaru temperatury i nie przekroczyła ona 37⁰C. Każdy uczeń wchodzący na teren budynku szkoły może mieć kontrolnie zmierzoną temperaturę bez jej odnotowywania.
 2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie
  lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych.
 3. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż przystępujący
  do egzaminu lub osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.
 4. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czarny długopis niezmazywalny) i linijki w przypadku egzaminu z matematyki, które przynosi do szkoły w przezroczystej koszulce na dokumenty. Nie można pożyczać przyborów od innych!
 5. Uczeń może przynieść na egzamin własną butelkę z wodą i stawia ją na podłodze,
  przy nodze stolika by przypadkowo nie zalać arkusza egzaminacyjnego.
 6. Czekając na wejście do sal egzaminacyjnych   uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Aby uniknąć tworzenia się grup uczniów  przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu uczniowie są zobowiązani przestrzegać następujących zasad:
  1. stawić się w szkole pomiędzy  (godz. 8:30 do 8:40)
  2. wchodzić do budynku szkoły  tylnym wejściem i przemieszczać się zgodnie z zaleceniami p. Urszuli Wolańskiej nadzorującej wpuszczanie uczniów do sal egzaminacyjnych,
 1. skorzystać z  szatni (pojedynczo) pozostawiając tam ewentualne okrycie wierzchnie,
 2. po wyjściu z szatni kierować się bezpośrednio do sal egzaminacyjnych (z dostosowaniem sala nr 6, pozostali uczniowie sala nr 4), w których odbędzie się egzamin
 3.  
 4.  
 1. przed wejściem do sal egzaminacyjnych losowanie numeru stolika odbywa przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 2. przed rozpoczęciem pracy z arkuszem uczniom zostanie przypomniane, że na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi;
 3. po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia  odpowiedzi na kartę odpowiedzi;
 4. po zakończeniu egzaminu opuścić szkołę i nie gromadzić się przed nią, a wrażeniami
  po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.
 1. Uczeń wchodzący do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając
  z przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny
  w sali egzaminacyjnej.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem
  (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem a w przypadku uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa w przyłbicy. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Uczeń będzie mógł zdjąć maseczkę dopiero w sali egzaminacyjnej podczas pracy z arkuszem, jednak – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
 3. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić ucznia o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 4. Uczeń jest zobowiązany podczas egzaminu zakrywać usta i nos kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby rozdać arkusz egzaminacyjny lub odpowiedzieć
   na zadane przez niego pytanie,
  2. wychodzi do toalety,
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 5. Uczeń jest zobowiązany pamiętać o:
  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
  2. niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
  3. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 6. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. Telefon komórkowy należy  zostawić w domu.
 7. Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną  15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej – WAŻNE!
  Po zakończeniu egzaminu jeden uczeń pozostaje w sali do momentu zapakowania prac egzaminacyjnych. 
 8. Jeżeli uczeń podczas egzaminu przejawia niepokojące objawy choroby, jego egzamin zostaje przerwany i zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu tzw. izolatorium.
 9. Uczniowie chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu egzaminu zaświadczenia lekarskiego, aby członkowie zespołu nadzorującego egzamin nie zinterpretowali tych objawów jako „niepokojące” i nie odizolowali ucznia.

Przepisy obowiązują na terenie Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej w dniach od 16.06. do 18.06 2020r.

 

 

Laskówka Chorąska, 08.06.2020r.                                                                 Dyrektor Szkoły

Teresa Dąbrowa