Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://splaskowkachor.naszbip.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-31
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-06-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Teresa Dąbrowa, adres poczty elektronicznej teresad77@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146421630. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada 3 wejścia do budynku szkoły:

  • Wejście nr 1 od strony ul. Centralnej dla dzieci i rodziców z oddziału przedszkolnego, pracowników szkoły, rodziców. Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków.
  • Wejście nr 2 od strony boiska szkolnego dla wszystkich uczniów. Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.
  • Wejście nr 3 od zaplecza oddziału przedszkolnego dla pracowników obsługi.

W godzinach pracy szkoły przy wejściu nr 1 i nr 2 są pracownicy obsługi, którzy monitorują  ruch osób wchodzących do szkoły i wychodzących ze szkoły.

Budynek szkoły ma 2 kondygnacje (poziomy). Na każdą kondygnację prowadzą schody, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku na każdym poziomie (parter i  piętro) znajduje się korytarz szkolny.

W budynku głównym szkoły nie ma wind, toalet – dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed wejściami do szkoły  nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy budynku szkoły znajduje się parking dla pracowników i rodziców.

Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.