AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Ulotka DBI

Regulamin Konkursu na projekt ulotki „Bezpieczeństwo w Internecie” - „Działajmy Razem

§ 1

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w Internecie. Podejmowania prób tworzenia i prezentacji własnych projektów edukacyjnych. Gromadzenia i rozpowszechniania prac w celu użycia ich w procesie dydaktycznym.

§ 2


Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej

§ 3
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Laskówce  Chorąskiej

§ 4
1. Zadanie uczestników polega na samodzielnym wykonaniu projektu ulotki związanej z bezpieczeństwem w Internecie.
2. Projekt należy wykonać na kartce w formacie A5.
3. Technika wykonania dowolna (farby, kredki, grafika komputerowa itp.)

4. Termin wykonania projektu 11.02.2021  r. Prace należy oddawać w jadalni ( sala klasy 1 )
do dnia 11.02.2021 r.

4. Wraz z pracą należy załączyć informację na kartce:
- imię i nazwisko autora pracy
- nazwa projektu, jeżeli taka będzie

5. Prace otrzymane po terminie nie będą oceniane.

Wszelkich informacji i konkursie udziela pani Anna Jarmuła-Patoń

§ 5
1. O wynikach konkursu organizator poinformuje w dniu 12.02.2021 r. przez stronę internetową szkoły ifb


2. Zwycięzcy zostaną uhonorowani dyplomami i drobnymi nagrodami 

Konkurs plastyczny DBI

Regulamin  Konkursu Plastyczny  w ramach DBI 2020 pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

SP w Laskówce Chorąskiej -  rok szkolny 2020/2021

I.   Temat konkursu: „Działajmy razem”

II.  Cele konkursu:

 • wdrażanie uczniów do bezpiecznego, kulturalnego i kreatywnego korzystania z Internetu ;
 • zachęcanie dzieci do przestrzegania netykiety – swoistej etykiety obowiązującej w sieci;
 • ukazywanie zalet i wad Internetu;
 • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru, rozumienie pojęcie dobra i zła;
 • rozwijanie wyobraźni dziecięcej, wrażliwości estetycznej;
 • zachęcanie uczniów do rozwijania zainteresowań plastycznych i promowania swoich talentów;

III. Warunki uczestnictwa:

1. Prace będą oceniane w kategoriach:

 • klasy I – III
 • Przedszkolaki 5-6 latki

2. Skład  jury- powołane przez dyrektor szkoły

3. Kryteria oceniania: przy ocenianiu prac jury będzie brało pod uwagę:

 • estetykę pracy;
 • zgodność z tematem;
 • samodzielność;
 • pomysłowość;

4. Technika wykonania: dowolna

5. Każda praca powinna być podpisana: imię nazwisko, klasa.

6. Prace powinny być wykonane na kartce z bloku technicznego A4 lub A3

7. Termin składania prac: 11. 02. 2021 do pani Justyny Wrony szkoła i pani Bernadetty Pikul  przedszkole   

8. Rozstrzygnięcie konkursu: 12. 02. 2021

9. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i drobne nagrody

Wszystkich zainteresowanych uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w w/w konkursie.

 

 

Karnawał w szkole

JAK  CO ROKU W KARNAWALE, TYM RAZEM W TROCHĘ INNYM WYDANIU???? Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. Bal karnawałowy to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas w dniu 29.01.2021r., mimo nieco innego charakteru niż dotychczas, ponieważ musiało się wszystko odbyć z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. Tym razem odbył się bal, ale nie jeden, ponieważ każda klasa bawiła się w swojej klasie. Uczniowie starali się, aby przystroić swoje sale jak najpiękniej. Jak co roku, tego dnia pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek. Można było spotkać wróżki, królewny, króliczki, piosenkarki, superbohaterów, czy bandytów ????… nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Czasami rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w zabawach. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Rada Rodziców zadbała, aby dzieciom nie zabrakło energii organizując dzieciom słodki poczęstunek. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały swoje klasy. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości, a to było głównym celem tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów oraz w organizacji poczęstunków klasowych. Kolejny bal karnawałowy już za rok!!!

opracowanie - Justyna Król 

Wymagania egzaminacyjne z matematyki

 

                    \Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI

 

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne

 

 1. Sprawność rachunkowa.
  1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
  2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
 2. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
  1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
  2. Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.
  3. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

 

 1. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
  1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
  2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

 

 1. Rozumowanie i argumentacja.
  1. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
  2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
  3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne

 

 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń:
  1. zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe;
  2. interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej;
  3. porównuje liczby naturalne;
  4. zaokrągla liczby naturalne.

 

 1. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:
  1. dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe lub większe, liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej;
  2. dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe sposobem pisemnym;
  3. mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową lub dwucyfrową sposobem pisemnym;
  4. wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych;
  5. stosuje wygodne  dla  siebie  sposoby ułatwiające  obliczenia,  w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia;
  6. porównuje liczby naturalne z wykorzystaniem ich różnicy lub ilorazu;
  7. rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100;
  8. rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także gdy na istnienie dzielnika właściwego wskazuje cecha podzielności;
  9. rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze;
  10. oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych;
  11. stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań.

 

 1. Liczby całkowite. Uczeń:
  1. interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej;
  2. porównuje liczby całkowite;
  3. wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych.

 

 1. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń:
  1. opisuje część danej całości za pomocą ułamka;
  2. przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek;

 

 1. skraca i rozszerza ułamki zwykłe;
 2. sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika;
 3. przedstawia ułamki niewłaściwe  w  postaci  liczby  mieszanej,  a  liczbę  mieszaną w postaci ułamka niewłaściwego;
 4. zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie;
 5. zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej;
 6. zapisuje ułamki dziesiętne skończone w postaci ułamków zwykłych;
 7. zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie lub skracanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci lub pisemnie);
 8. zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach innych niż wymienione w pkt 9 w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego (z użyciem wielokropka po ostatniej cyfrze), uzyskane w wyniku dzielenia licznika przez mianownik w pamięci lub pisemnie;
 9. zaokrągla ułamki dziesiętne;
 10. porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne).

 

 1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń:
  1. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane;
  2. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych) lub pisemnie;
  3. wykonuje nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne;
  4. porównuje ułamki z wykorzystaniem ich różnicy;
  5. oblicza ułamek danej liczby naturalnej;
  6. oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych;
  7. oblicza wartość prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań;
  8. wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii.

 

 1. Obliczenia praktyczne. Uczeń:
  1. interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% – jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, 1% – jako jedną setną części danej wielkości liczbowej;
  2. w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 20%, 10%;
  3. wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach;
  4. zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr;
  5. zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, dekagram, kilogram, tona;
  6. oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość;
  7. w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i czasie, prędkość przy danej drodze i czasie, czas przy danej drodze i prędkości oraz stosuje jednostki prędkości km/h i m/s.

 

 1. Potęgi o podstawach wymiernych. Uczeń:
  1. zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim;
  2. mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich;
  3. mnoży potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach;
  4. podnosi potęgę do potęgi.

 

 1. Pierwiastki. Uczeń:
  1. oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych;
  2. szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz prostego wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki np. 1 + √2, 2 − √2.
 2. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi. Uczeń:
  1. korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, opisuje wzór słowami;
  2. zapisuje wyniki podanych działań w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych;
  3. oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych;

 

 1. stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych;
 2. zapisuje rozwiązania zadań w postaci wyrażeń algebraicznych jak w przykładzie: Bartek i Grześ zbierali kasztany. Bartek zebrał n kasztanów, Grześ zebrał 7 razy więcej. Następnie Grześ w drodze do domu zgubił 10 kasztanów, a połowę pozostałych oddał Bartkowi. Ile kasztanów ma teraz Bartek, a ile ma Grześ?

 

 1. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich. Uczeń:
  1. porządkuje jednomiany i dodaje jednomiany podobne (tzn. różniące się jedynie współczynnikiem liczbowym);
  2. dodaje i odejmuje sumy algebraiczne, dokonując przy tym redukcji wyrazów podobnych;
  3. mnoży sumy algebraiczne przez jednomian i dodaje wyrażenia powstałe z mnożenia sum algebraicznych przez jednomiany.

 

 1. Obliczenia procentowe. Uczeń:
  1. przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości;
  2. oblicza liczbę a równą p procent danej liczby b;
  3. oblicza, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a;
  4. oblicza liczbę b, której p procent jest równe a;
  5. stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, również w przypadkach jednokrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości.

 

 1. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń:
  1. sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą;
  2. rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych;
  3. rozwiązuje równania, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;
  4. rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi;
  5. przekształca   proste   wzory,   aby   wyznaczyć    zadaną   wielkość   we wzorach

 

geometrycznych  (np.  pól  figur)  i  fizycznych  (np.  dotyczących  prędkości,  drogi i czasu).

 

 1. Proporcjonalność prosta. Uczeń:
  1. podaje przykłady wielkości wprost proporcjonalnych;
  2. wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności proporcjonalnej, na  przykład  wartość  zakupionego  towaru w zależności od liczby sztuk towaru, ilość zużytego paliwa w zależności od liczby przejechanych kilometrów, liczby przeczytanych stron książki w zależności od czasu jej czytania;
  3. stosuje podział proporcjonalny.

 

 1. Proste i odcinki. Uczeń:
  1. rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek;
  2. rozpoznaje proste i odcinki prostopadłe i równoległe;
  3. znajduje odległość punktu od prostej.

 

 1. Kąty. Uczeń:
  1. wskazuje w dowolnym kącie ramiona i wierzchołek;
  2. rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty;
  3. porównuje kąty;
  4. rozpoznaje kąty wierzchołkowe i przyległe.

 

 1. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Uczeń:
  1. przedstawia na płaszczyźnie dwie proste w różnych położeniach względem siebie,  w szczególności proste prostopadłe i proste równoległe;
  2. zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur;
  3. stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta;
  4. zna i stosuje własności trójkątów równoramiennych (równość kątów przy podstawie);
  5. wykonuje proste obliczenia geometryczne, wykorzystując sumę kątów wewnętrznych trójkąta i własności trójkątów równoramiennych;
  6. zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (bez twierdzenia odwrotnego).

 

 1. Wielokąty. Uczeń:
  1. rozpoznaje  i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne,  równoboczne i równoramienne;
  2. rozpoznaje i nazywa: kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok i trapez;
  3. zna pojęcie wielokąta foremnego;
  4. oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków;
  5. stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, a także do wyznaczania długości odcinków o poziomie trudności nie większym niż w przykładach:
   1. oblicz   najkrótszą   wysokość   trójkąta    prostokątnego   o    bokach   długości: 5 cm, 12 cm i 13 cm,
   2. przekątne  rombu  ABCD  mają   długości   AC = 8 dm   i   BD = 10 dm. Przekątną BD rombu przedłużono do punktu E w taki sposób, że odcinek BE jest dwa razy dłuższy od tej przekątnej. Oblicz pole trójkąta CDE. (Zadanie ma dwie odpowiedzi).
  6. stosuje jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2,  km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek  w trakcie obliczeń);
  7. oblicza miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów i wielokątów.

 

 1. Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie. Uczeń:
  1. znajduje współrzędne danych (na rysunku) punktów kratowych w układzie współrzędnych na płaszczyźnie;
  2. rysuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty kratowe o danych współrzędnych całkowitych (dowolnego znaku).

 

 1. Geometria przestrzenna. Uczeń:
  1. rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy (w tym proste i prawidłowe), walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył;
  2. wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór;
  3. rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów;
  4. oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi;
  5. oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych i prawidłowych;
  6. oblicza objętości i pola powierzchni ostrosłupów prawidłowych;
  7. stosuje jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3, dm3, m3.

 

 1. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń:
  1. wyznacza zbiory obiektów, analizuje i oblicza, ile jest obiektów, mających daną własność, w przypadkach niewymagających stosowania reguł mnożenia i dodawania;
  2. przeprowadza proste doświadczenia losowe, polegające na rzucie sześcienną kostką do gry lub losowaniu np. kuli spośród zestawu kul, analizuje je i oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach losowych.
 2. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej. Uczeń:
  1. odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych;
  2. oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb.

 

 1. Zadania tekstowe. Uczeń:
  1. czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe;
  2. wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania;
  3. dostrzega zależności między podanymi informacjami;
  4. dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania;
  5. do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu  arytmetyki  i  geometrii  oraz  nabyte  umiejętności  rachunkowe, a także własne poprawne metody;
  6. weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania np. poprzez szacowanie, sprawdzanie wszystkich warunków zadania, ocenianie rzędu wielkości otrzymanego wyniku.

Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 

* zawierają wszystkie treści i umiejętności określone w podstawie programowej, które uczeń miał możliwość opanować od klasy IV szkoły podstawowej

 

*treści i umiejętności zawarte w wymaganiach edukacyjnych są niezbędne dla ucznia przystępującego do egzaminu w roku szkolnym 2020/2021

 

*zawierają zapisy dotyczące treści podstawy programowej z 2021r. oraz treści zawarte w podstawie programowej z 2017 r. dla klasy VII i VIII

 

CO ZOSTAŁO ZMIENIONE ?

 

Ogólny zapis:

Znajomość niektórych gatunków literackich, środków stylistycznych czy gatunków dziennikarskich. Nie zostały również uwzględnione niektóre lektury obowiązkowe wpisane do podstawy programowej z 2017r. dla klas VII i VIII.

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

 

CO ZOSTAŁO USUNIĘTE ?

 

* znajomość gatunków literackich, takich jak: epopeja, sonet, pieśń, pamiętnik, satyra, bajka

 

* znajomość środków stylistycznych: eufemizm, porównanie homeryckie, apostrofa

 

* rozpoznawanie gatunków dziennikarskich: felieton, reportaż

 

* wyodrębnianie elementów składowych widowiska teatralnego, dzieła filmowego i telewizyjnego, znajomość cech charakterystycznych przekazów audiowizualnych

 

CO OBOWIĄZUJE UCZNIÓW ?

 

* rozpoznawanie rodzajów literackich i określanie ich cech charakterystycznych

 

* rozpoznawanie i rozróżnianie: opowiadania, baśni, legendy,powieści, mitów, komedii, fraszki, trenu, ballady, tragedii, wiersza, przysłowia, komiksu

 

* objaśnianie morału bajki i przesłania baśni

 

* wskazywanie elementów dramatu jako rodzaju literackiego oraz znajomość pojęcia komizmu i jego rodzajów

 

* rozpoznawanie: porównania, przenośni, epitetu, wyrazu dźwiękonaśladowczego, neologizmu, inwokacji, symbolu, alegorii oraz określanie ich funkcji

 

* rozpoznawanie: wersu, zwrotki (strofy), rymu, rytmu, refrenu, wiersza białego

 

* interpretowanie dzieła sztuki

 

* charakteryzowanie bohaterów

 

* określanie tematu tekstu, wyszukiwanie informacji w tekście i odbioru tekstu na poziomie dosłownym i przenośnym

 

* porządkowanie informacji w tekście, wyodrębnianie wątków i wydarzeń

 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- CO ZOSTAŁO USUNIĘTE?

 

* mechanizmy upodobnień fonetycznych

 

*rodzaje formantów słowotwórczych

 

* typy wyrazów złożonych oraz skróty i skrótowce

 

* części mowy: partykuła i wykrzyknik

 

*rozumienie znaczenia homonimów

 

* rozpoznawanie rodzajów nazw miejscowych

 

* wyróżnianie środowiskowych i regionalnych odmian języka

 

* rozumie i stosowanie zasad dotyczących wyjątków od reguły polskiego akcentu

 

CO OBOWIĄZUJE UCZNIÓW?

 

* rozpoznawanie części mowy i części zdania

 

* rozróżnianie typów wypowiedzeń oraz przekształcanie zdań pojedynczych i złożonych

 

* znajomość imiesłowów

 

* podstawowa wiedza z zakresu słowotwórstwa, w tym umiejętność rozpoznawania wyrazu podstawowego, pochodnego i rodziny wyrazów

 

* mowa zależna i niezależna

 

* znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych

 

* umiejętność dostrzegania zróżnicowania słownictwa

 

TWORZENIE WYPOWIEDZI

 

CO ZOSTAŁO USUNIĘTE?

 

* różnicowanie środków perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych i określanie ich funkcji

 

CO OBOWIĄZUJE UCZNIÓW?

 

* rozpoznawanie manipulacji językowej i przeciwstawianie jej zasad etyki wypowiedzi

 

TWORZENIE WYPOWIEDZI

CO ZOSTAŁO USUNIĘTE?

 

* tworzenie spójnych wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: podanie, CV, list motywacyjny, życiorys, dedykacja, życzenia, podziękowanie, wywiad, przemówienie, list oficjalny, sprawozdanie, recenzja, pamiętnik, dziennik

 

* tworzenie odtwórczego planu wydarzeń

 

CO OBOWIĄZUJE UCZNIÓW?

 

* tworzenie spójnych tekstów związanych z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

 

* tworzenie spójnych wypowiedzi, takich jak: zaproszenie, ogłoszenie, rozprawka, opowiadanie z dialogiem, opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, prosta notatka

 

* skracanie, streszczanie, rozbudowywanie i parafrazowanie tekstu

 

* formułowanie pytań do tekstu

 

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

 

1. Ch. Dickens, Opowieść wigilijna

2. A. Fredro , Zemsta

3. J. Kochanowski, wybór fraszek i trenów ( w tym tren VII i VIII)

4. A. Kamiński, Kamienie na szaniec

5. A. Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część III, Pan Tadeusz

6. Antoine de Saint -Exupery, Mały Książę

7. H. Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik

8. J. Słowacki, Balladyna

9. Wiersze wybranych poetów

 

Uczeń udzielając odpowiedzi na zadania umieszczone w arkuszu, nadal będzie mógł odwołać się do wszystkich lektur obowiązkowych dla klas VII i VIII, zapisanych w podstawie programowej. Ta sama zasada dotyczy również pisania wypracowań.

 

BUDOWA ARKUSZA

 

* mniej niż 22 zadania

Do zdobycia 45 punktów, w tym: 25 punktów za część pierwszą i 20 punktów za wypracowanie

 

* czas pracy: 120 minut

                       180 minut dla uczniów ze SPE

 

* w tematach wypracowań nie będzie wskazana żadna lektura obowiązkowa

 

WYPRACOWANIE

Tylko dwie fory wypowiedzi:

1. ROZPRAWKA

2. OPOWIADANIE TWÓRCZE

 

W KAŻDEJ Z NICH UCZEŃ BĘDZIE ODWOŁYWAŁ SIĘ DO DOWOLNEJ LEKTURY OBOWIĄZKOWEJ ZAPISANEJ W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ ( KLASY VII I VIII )