AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. gen. Jóefa Bema w Laskówce Chorąskiej na rok szkolny 2021/2022

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej im. gen. Jóefa Bema w Laskówce Chorąskiej na rok szkolny 2021/2022

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 1. ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458),
 2. ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),
 3. rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458),
 4. rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
 5. ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

II.Termin rekrutacji

 1. Zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej na  rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą w terminie podanym przez Dyrektora Szkoły do publicznej wiadomości,  tj. od 01 marca 2021r. do 20 marca 2021r.
 2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły oraz poprzez zawiadomienie przesłane do przedszkoli.
 3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 692 015 206.
 4. Informacja o przyjęciu ucznia do danej klasy będzie udzielana osobiście rodzicom dziecka/ podmiotom sprawującym pieczę zastępczą dziecka w gabinecie dyrektora  w terminie od  21 marca 2021r. do 31 marca 2021r.

III.Obowiązek szkolny

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat, i trwa  nie dłużej  niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 3. W roku szkolnym 2021/2022 dzieci sześcioletnie będą mogły pójść do I klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

IV.Zasady rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone w uchwale Rady Miasta w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkół podstawowych  oraz granic ich obwodów. W miarę wolnych miejsc można przyjąć dziecko spoza obwodu szkoły.
 2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z powołaną przez niego komisją rekrutacyjną.
 3. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która dokonuje weryfikacji wniosków.
 4. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły.
 5. Dyrektor Szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej.
 6. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (podmioty sprawujące pieczę zastępczą) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
  1. jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
  2. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
  3. miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,
  4. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (podmioty sprawujące pieczę zastępczą) w zapewnieniu mu należytej opieki.

V.Procedury odwoławcze

 1. Rodzice mogą złożyć pisemne odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły w terminie do 23 kwietnia 2021r.
 2. Ustalenie ostatecznej listy przyjętych uczniów nastąpi do 7 maja 2021r. 

VI.Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VII.Odroczenia

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję w oparciu o pisemną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

VIII.Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub podmioty sprawujące pieczę zastępczą.
 2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:
  1. pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu odpowiednich dokumentów,
  2. wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu dokumentów w sekretariacie szkoły do dnia zakończenia rekrutacji oraz przedłożenia   numeru pesel celem weryfikacji danych.

IX.Przepisy końcowe

 1. Od 1 września 2014 r. liczba uczniów w oddziałach klas pierwszych nie może przekroczyć 25 dzieci.
 2. W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka spoza obwodu, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty – język angielski

 

 

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

 

             

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

 

W roku szkolnym 2020/2021 wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego odpowiadają poziomowi A2 (w skali Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego).

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne

 

 1. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

             

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
  1. człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
  2. miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);
  3. edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);
  4. praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy);
  5. życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, problemy);
  6. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne);
  7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);
  8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);
  9. kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);
  10. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);
  11. zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
  12. nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);
  13. świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego).
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 1) reaguje na polecenia;
  1. określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;
  2. określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;
  3. określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);
  4. znajduje w wypowiedzi określone informacje.
 3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):
  1. określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;
  2. określa intencje nadawcy/autora tekstu;
  3. określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację);
  4. znajduje w tekście określone informacje;
  5. rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.
 4. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. wiadomość,  e-mail, wpis na blogu):
  1. opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;
  2. opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
  3. przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
  4. przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
  5. opisuje upodobania;
  6. wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób; 7) wyraża uczucia i emocje.
 5. Uczeń reaguje w typowych sytuacjach:
  1. przedstawia siebie i inne osoby;
  2. nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);
  3. uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę);
  4. wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;
  5. wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;
  6. składa gratulacje, odpowiada na gratulacje;
  7. zaprasza i odpowiada na zaproszenie;
  8. proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; 
  9. prosi o radę i udziela rady;
  10. pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
  11. ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;
  12. wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;
  13. wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);
  14. stosuje zwroty i formy grzecznościowe.
 6. Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie:
  1. przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach);
  2. przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym;
  3. przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim.
 7. Uczeń posiada:
  1. podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym,  z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;
  2. świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.
 8. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. poprawianie błędów).
 9. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi,       zastępowanie innym wyrazem,        opis,    wykorzystywanie       środków niewerbalnych).
 10. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Tradycyjnie jak co roku, w lutym włączamy się do działań dotyczących bezpiecznego korzystania z zasobów i usług sieciowych. Aktywność ta związana jest z (obchodzonym w tym roku 9 lutego) Dniem Bezpiecznego Internetu. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem „Razem dla lepszego internetu!”. Pomimo pandemii i zdalnego nauczania, udało nam się zrealizować szereg działań. W ramach obchodów DBI przeprowadzono prelekcje i pogadanki w przedszkolu i klasach I-III, dzieci z oddziału przedszkolnego obejrzały film edukacyjny ze strony sieciaki.pl oraz wspólnie przygotowały plakat z zasadami korzystania z komputera i internetu, natomiast dla uczniów klas starszych został przygotowany referat poświęcony tematyce bezpieczeństwa w sieci przez szkolnego pedagoga. Chętni uczniowie przygotowali również piękne prezentacje poświęcone tematyce DBI. Jak co roku został zorganizowany również konkurs plastyczny w trzech kategoriach wiekowych : - 5,6-latki z oddziału przedszkolnego (plakat) - klasy I-III (plakat) - klasy IV-VIII (ulotka) 12 lutego 2021 roku odbył się wielki finał DBI podczas którego funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej : sierż. sztab. Krystian Rzepka oraz st. sierż. Filip Srebro przeprowadzili prelekcję dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III, podczas której omówili najważniejsze zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z komputera i internetu. Podczas spotkania zostały rozstrzygnięte konkursy plastyczne. Jury, w którego skład wchodzili funkcjonariusze Policji oceniało prace wszystkich uczestników biorąc pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonywania prac, zgodność z tematyką oraz walory estetyczne. Wybór nie był łatwy, ponieważ prac było bardzo dużo (11 w kategorii 5-6latków, 18 w kategorii klas I-III i aż 22 w kategorii klas IV-VIII) i wszystkie były naprawdę piękne. Choć wyłoniono zwycięzców – nikt nie został z pustymi rękami. Każdy uczeń dostał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową. A oto zwycięzcy: Kategoria 5-6latki: I miejsce Igor Węgiel II miejsce Antonina Patoń III miejsce Filip Świętek wyróżnienie Milena Masłoń Kategoria klas I-III I miejsce Nikodem Masłoń II Alicja Świętek III miejsce Weronika Słowik wyróżnienie Filip Węgiel Kategoria klas IV-VIII I miejsce Martyna Bieś II miejsce Laura Pikul III miejsce Wiktoria Mikuła wyróżnienie Tomasz Król Zwycięzcom GRATULUJEMY, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za tak aktywne włączenie się w obchody DBI. W tym miejscu, w imieniu Pani Dyrektor, Grona Pedagogicznego, Uczniów i Przedszkolaków serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom Policji Powiatowej w Dąbrowie Tarnowskiej: panu sierż. sztab. Krystianowi Rzepce oraz panu st. sierż. Filipowi Srebro za przeprowadzenie w naszej placówce działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i internecie, w ramach akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 2021.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzień Bezpiecznego Internetu  to święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu "Safer Internet". Celem ustanowienia takiego dnia było zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz NASK, odpowiedzialne za realizację programu "Safer Internet" w Polsce. Co roku, organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do realizowania przez cały luty lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

Za początek sieci Internet można uznać koniec lat 60 XX wieku, natomiast do Polski zawitał on w latach 90. Od tej pory nastąpił ogromny rozwój tego źródła informacji bez którego w chwili obecnej niemalże nie jesteśmy w stanie się obejść. Ze wzrostem popularności i dostępności oraz z uwagi na ogólnoświatowy zasięg tej bazy wiedzy należy zauważyć, że może być to miejsce za pomocą którego dochodzi do nadużyć oraz przestępstw.

Dlatego tak ważne jest, aby dzieci  były wdrażane, od najmłodszych lat, do bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu. Nasza szkoła co roku podejmuje działania mające na celu przygotowanie uczniów do podjęcia świadomej, odpowiedzialnej działalności w sieci. Jednym z działań są obchody wyżej opisanego Dnia Bezpiecznego Internetu. W związku z tym przypominamy min. o potrzebie stosowania się do netykiety.

Przestrzegając netykiety, pomagamy budować w Internecie przestrzeń bezpieczną i przyjazną dla wszystkich. Zachowywanie poniższych zasad oznacza szacunek do cudzego czasu i uczuć. Dzięki temu każdy może czerpać z sieci to, czego potrzebuje – informacje, wsparcie i poczucie przynależności. Mimo pewnej anonimowości, Internet jest narzędziem komunikacji i wymiany dóbr. Musi więc podlegać podobnym zasadom, co zachowanie w świecie rzeczywistym. Nie dopuszcza zachowań antyspołecznych i niezgodnych z dobrym wychowaniem. Oto 10 podstawowych zasad netykiety.

 

1.Nie hejtuj – wypowiadaj się z szacunkiem.

Hejt, inaczej mowa nienawiści, to bardzo szkodliwe zjawisko w Internecie. Oznacza obraźliwe i agresywne wypowiedzi skierowane przeciw konkretnej osobie lub grupie. Hejtem może być więc rasistowski komentarz lub personalny atak na oponenta w dyskusji. Takie postępowanie łamie jedną z najważniejszych zasad zachowania w społeczeństwie, czyli okazywanie szacunku drugiej osobie.

Nienawistne wypowiedzi mogą mieć konsekwencje prawne – szczególnie, jeśli nawołują do dyskryminacji lub zawierają pomówienia. Za ich zamieszczanie autor może otrzymać karę grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

2. Nie naruszaj prywatności innych osób.

Podobnie jak w świecie rzeczywistym, w Internecie każdy użytkownik ma prawo do prywatności. Nie wolno zatem udostępniać cudzych danych osobowych i zdjęć bez otrzymania zgody. Nie należy także publikować zrzutów ekranu prywatnych wiadomości bez ocenzurowania zdjęcia profilowego oraz imienia i nazwiska.

3. Nie spamuj i pisz na temat.

W większości społeczności internetowych zabronione jest zaśmiecanie konwersacji, poczty elektronicznej i wątków dyskusyjnych. Najbardziej powszechnym rodzajem spamu są e-maile rozsyłane masowo do nieznanych odbiorców. Zjawiskiem niechcianym jest także pisanie postów niezwiązanych z tematem grupy oraz wysyłanie reklam i linków do zewnętrznych stron.

4. Pisz poprawnie, w obowiązującym języku.

Komunikacja w Internecie staje się nieprzyjemna, gdy użytkownicy nie respektują zasad danego języka. Niestosowanie interpunkcji, błędy ortograficzne są drażniące dla innych uczestników rozmowy.

5. Nie udostępniaj cudzej własności bez podania źródła.

Ta zasada dotyczy np. artykułów blogowych, dzieł sztuki i filmów, których autorem jest inna osoba. Wykorzystując zdjęcia lub teksty znalezione w sieci, zawsze należy podać autora lub link do źródła.

 

6. Czytaj regulaminy i respektuj zasady grupy.

Jeśli administratorzy danej społeczności narzucają określoną strukturę postów lub komentarzy, należy znać te zasady i ich przestrzegać. Przed dołączeniem do forum lub grupy dyskusyjnej trzeba zapoznać się z regulaminem.

7. Nie prowokuj kłótni (zakaz trollowania).

Trolling polega na celowym pisaniu kontrowersyjnych lub prowokacyjnych treści, aby wzbudzić gniew innych użytkowników i wywołać kłótnię. Troll internetowy może np. podawać się za zwolennika światopoglądu, który potępia reszta społeczności lub atakować któregoś z jej członków wyzwiskami. To szkodliwe zachowanie, którego bezwzględnie należy się wystrzegać.

8. Korzystaj z wyszukiwarki, zanim zadasz pytanie.

Powtarzające się pytania ze strony nowych użytkowników są denerwujące dla stałych członków grupy. Jeśli istnieje funkcja wyszukiwania, należy z niej korzystać, aby nie powielać treści.

9. Nie udostępniaj podejrzanych artykułów i fake newsów.

W Internecie można znaleźć zarówno wartościowe treści, jak i błędne informacje. Nie warto przekazywać dalej artykułów, które nie opierają się na wiarygodnych źródłach.

10. Nie nadużywaj ironii i sarkazmu.

Czasami trudno zrozumieć intencje autora tekstu. Ironiczny komentarz w Internecie, składający się wyłącznie z przekazu werbalnego i emotikon, może być zrozumiany poważnie. Warto także mieć na uwadze to, że nie znamy osób, które będą czytały nasze wypowiedzi. Należy więc zachować umiar w humorze.