AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Pogadanka o koronawirusie

3 marca 2020 roku w naszej szkole dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pogadance na temat : „Profilaktyka zdrowotna w związku  z pojawiającymi się  w niektórych krajach zachorowaniami na koronawirusa”. Uczestnicy pogadanki  dowiedzieli się czym jest koronawirus, jakie są drogi zakażenia wirusem oraz jakie są objawy chorobowe. Uczniowie zostali dokładnie poinstruowani jak zachować środki ostrożności, aby się nie zarazić i jak postępować   w przypadku ewentualnego zakażenia wirusem. Uczniowie z zaciewawieniem  wysłuchali wszelkich wskazówek .

A oto kilka z nich:

Jak uniknąć zakażenia?
Pamiętaj!!!
1.Często myj ręce!

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą  z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj  je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosój zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj je. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachowaj bezpieczną odległość .

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę, aby nie wdychać wirusa.

4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa   z powierzchni  na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności  w oddychaniu po powrocie  z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły.

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny. Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,  w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem.

Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu                i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego   z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn.

7.Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,

w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia.

8. Unikaj spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego . Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

9. Zapobiegaj innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.

 

W Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie.  Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem   a marcem.  Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem. 

10. Dbaj o odporność, wysypiaj się, dbaj o kondycję fizyczną i racjonalne odżywianie.

Stosując te zasady zmniejszasz ryzyko zakażenia nie tylko  koronawirusem, ale i innymi wirusami.

opracowanie - Agnieszka Ligenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły

 Szkolny konkurs historyczny Generał Józef Bem

– patron naszej szkoły

Organizatorzy konkursu:

- Dyrektor  Szkoły Podstawowej

- Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: mgr Anna Jarmuła – Patoń

 

Cele konkursu:
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów postacią patrona naszej szkoły, generała Józefa Bema - tarnowianina, bohatera walk o wolność Polski i Węgier. Chcemy rozbudzić zamiłowanie do historii naszej ojczyzny, tak aby zdobyta wiedza historyczna kształtowała w dzieciach i młodzieży postawę patriotyzmu. Patron naszej szkoły to wzór godny naśladowania, od którego mogą się uczyć szacunku dla takich wartości jak wolność, tolerancja, prostota i skromność, osobista odwaga, wytrwałość i konsekwencja w dążeniu do celu, poszanowanie drugiego człowieka.

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły z klas IV-VIII.
  2. Konkurs jest IIIetapowy  

I – etap – test pisemny 45  minutowy dla uczniów ,

II – test pisemny dla 9 uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów w I etspie  

II – etap – teleturniej w którym 6  uczniowie  którzy zdobyli największą ilość punktów w II etapie ) odpowiadać będą na wylosowany zestaw pytań .

  1. Forma konkursu: 
    - I etap  i II etap test pisemny z proponowanej literatury

- IIIetap teleturniej, uczniowie odpowiadać będą na wylosowany zestaw pytań

4. Zgłoszenie udziału w konkursie do 28 lutego  2020 roku:
- klasy IV-VIII – uczniowie zgłaszają swój udział do pani Anny Jarmuła – Patoń   -

Termin konkursu:
I etap 5 marca 2020 rok

II etap 12 marca 2020 rok
III etap finał – 19 marca 2020 r – DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród w czasie uroczystej akademii z okazji Święta Patrona 19 marca 2020 r.

Wszystkie materiały do konkursu do pobrania u Pani Anny Jarmuły- Patoń

 

Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto państwowe ustanowiono w 2010 roku i poświęcono je oddaniu hołdu wojskowym z antykomunistycznego oraz niepodległościowego podziemia.

Data wyznaczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wiąże się z egzekucją wojskowych należących do podziemia antykomunistycznego. 1 marca 1951 roku zostało zamordowanych siedmiu członków Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Wśród straconych byli: prezes IV Zarządu Głównego WiN – ppłk Łukasz Ciepliński oraz mjr Adam Lazarowicz, mjr Mieczysław Kawalec, kpt. Józef Batory, kpt. Franciszek Błażej, kpt. Józef Rzepa i por. Karol Chmiel. Do egzekucji doszło w mokotowskim więzieniu.

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci

Były prezydent Lech Kaczyński, który popierał ideę ustanowienia Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, skierował do Sejmu w lutym 2010 roku projekt ustawy w tej sprawie. W uzasadnieniu projektu napisał: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.

Kim byli „Wyklęci”?

Wyklęci stanowili bardzo zróżnicowaną grupę zbrojnych, która składała się zarówno z żołnierzy AK, Narodowych Sił Zbrojnych oraz żołnierzy WL. Od 1943 do 1945 roku z szeregów Wojska Ludowego zdezerterowało prawie 25 tys. żołnierzy i oficerów, część z nich trafiła do oddziałów partyzanckich. Ich motywacją często okazywały się represje wobec żołnierzy AK i innych organizacji walczących o wolność.

Szacuje się, że Polskie podziemie antykomunistyczne miało w swoich szeregach ok. 250 000 członków, w tym około 40 tysięcy żołnierzy, którzy prowadzili walkę z bronią w ręku. Po amnestii w 1947 roku niepodległościowe podziemie liczyło nie więcej niż dwa tysiące osób. Występowali oni przeciwko administracji komunistycznej, zwalczali działalność NKWD oraz UB na terenie Polski, wyzwalali aresztowanych z więzień, piętnowali kolaborantów i likwidowali zdrajców. W sumie Wyklęci przeprowadzili 12 tysięcy akcji, w których zostało zabitych 529 funkcjonariuszy SB (służby bezpieczeństwa) i MO (milicji obywatelskiej), 429 żołnierzy Armii Czerwonej i 303 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.

Ostatnim partyzantem podziemia antykomunistycznego był sierżant Józek Franczak ps. „Lalek”. Walkę prowadził od września 1939 roku jako zawodowy podchorąży w Równem na Wołyniu, następnie wchodził w skład Armii Krajowej a później „Wolności i Niezawisłości”. Służba Bezpieczeństwa PRL namierzyła go dopiero w 1963 roku. „Lalek” nie chciał dać się aresztować i zginął w strzelaninie z milicją i SB.

 

  • Data w