AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Konkurs I-III DBI

KONKURS DLA KLAS 1-3
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BEZPIECZNY INTERNET” „Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie”
I. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest podejmowanie problematyki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez
przygotowanie plakatu plastycznego.
II. REGULAMIN KONKURSU
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej .
2. Prace należy przynieść do szkoły po feriach w dniu 13 lutego 2023 , prace po terminie nie będą brane pod uwagę (wyniki zostaną ogłoszone 14 lutego 2023 r w czasie DBI w naszej szkole organizowanego wspólnie przez Komedą Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracę należy składać u koordynatora szkolnego DBI pani Anny Jarmuły- Patoń .
3. Do konkursu należy składać prace indywidualne, przedstawiające plakat związany
z bezpieczeństwem w Internecie.
4. PLAKAT POWINIEN SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA
Technika prac: rysunek kredką ołówkową, pastelową, malarstwo, do wyboru przez
uczestnika konkursu(nie aprobujemy gotowych /wydrukowanych tekstów/zdjęć)
Treść nawiązująca do bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni
Format prac plastycznych nie mniejszy niż A3
Plakat może zawierać hasło propagujące bezpieczne korzystanie z Internetu
Pracę należy opatrzyć metryczką (imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza autor).
Złożone w ramach konkursu prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
• Oryginalne hasło
• Nakład pracy
• Kreatywność
• Ogólne wrażenie artystyczne
Prace złożone na konkurs powinny być samodzielne .
Prace podlegają ocenie Jury powołanego przez organizatorów. Jury dokonuje oceny po
zakończeniu terminu składania plakatów. Prace zostaną nagrodzone.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac i wykorzystania ich w formie
gazetki szkolnej.
Koordynator
Pani Anna Jarmuła-Patoń

KONKURS DBI klasy 4-8

Regulamin konkursu na Lapbook pt. „Bezpieczna przygoda z

Internetem” z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu dla klas IV-VIII

 

Czym jest lapbook? 

Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opisy, wykresy, terminy czy też zdjęcia. Świetnie sprawdzają się w niej elementy ruchome, otwierane skrytki, obrotowe koła, składane karteczki. Wszystko umieszczone jest w kieszonkach, kopertach, książeczkach o przeróżnych kształtach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa Lapbook (czyli tzw. „książka na kolanach”). Do zrobienia lapbooka potrzebujemy brystolu, tekturowej teczki, kartonu lub bloku technicznego. Oprócz tego przydadzą nam się nożyczki, klej, taśma klejąca, zszywacz, dziurkacz , kartki różnego formatu, faktury i koloru oraz koperty.

 

§ 1

Cele konkursu

 • Popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w Internecie.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów.
 • Rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.
 • Przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z komputera i sieci Internet.

§ 2

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej

§ 3

 1. Zadanie  uczestników  polega   na   samodzielnym   wykonaniu   Lapbooka  związanego z tegorocznym hasłem z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (przykład tworzenia Lapbooka    
 2. , https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw&t=3s )
 3. Gotowego Lapbooka należy przynieść do szkoły w dniu 13 lutego 2023r. – dostarczyć do pani Anny Jarmuły - Patoń
 4. Prace otrzymane po terminie nie będą oceniane.

4. Lapbook powinien być wykonany samodzielnie przez ucznia.

 1.  Praca powinna być wykonana z trwałych materiałów, różnymi technikami i metodami w formie pisemnej oraz rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka.
 2. Praca powinna być wykonana z papieru o wymiarach A3 lub A2 i zawierać minimum 6 kieszeni, schowków itp.

 

 

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom, a za wyróżnione prace Komisja przyzna nagrody.
 2. Za udział w konkursie każdy uczestnik otrzyma wzorowe zachowanie z aktywności społecznej
 3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani 14 lutego 2023 w czasie DBI 2023 w naszej szkole, który organizowany jest wspólnie Komendą Powiatową Policji  w Dąbrowie Tarnowskiej
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac i wykorzystania ich w szkole.

 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i na Facebooku

KRYTERIA OCENY PRAC

 

Członkowie Jury Konkursowego w czasie DBI 2023 , który w naszej szkole odbędzie się 14 lutego 2023,  oceniając  prace, będą brać pod uwagę:

 

 1. Wartość merytoryczną pracy.
 2. Sposób zaprezentowania tematu (trafność przekazu).
 3. Oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy.
 4. Stronę artystyczną pracy.
 5. Techniczną jakość pracy.

 

 

Koordynator  konkursu DBI : pani   Anna Jarmuła-Patoń

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII ZIMOWYCH

Jak co roku przed zimowymi feriami w naszej szkole została przeprowadzona prelekcja nt: „ Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”. W klasach 1, 2, 3  pogadanki zostały przeprowadzone przez wychowawców, natomiast w klasach: 4, 5, 6, 7, 8 przez pedagogów. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas ferii:

 

1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy!

2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!

3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!

4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!

5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!

6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów!

7. Podczas korzystania z Internetu pamiętaj o netykiecie i bezpieczeństwie!

8. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym!

9. Pamiętaj, dbaj o swoje bezpieczeństwo i innych!

10. Nie zaczepiaj sanek do pojazdów mechanicznych!

11. Ubieraj się stosownie do temperatury panującej na dworze!

12. Stosuj się do przepisów ruchu drogowego!

13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej!

14. Staraj się spędzać czas aktywnie, na świeżym powietrzu!

15. Dbaj o zdrowie i higienę!

16. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywianiu!

17. Zapamiętaj numer telefonu alarmowego: 112

 

Podczas spotkań uczulono uczniów, aby pamiętali gdzie mogą zwracać się w trudnych sytuacjach życiowych. Przypomniano dzieciom i młodzieży numer telefonu zaufania : 116 111.

 

Telefon 116 111 prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę jest czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy.

Wszelkie aktualne informacje znajdują się też na stronach  www.116111.pl oraz www.fdds.pl

Zasady A B C D funkcjonowania Telefonu 116 111:

Anonimowo – dzwoniąc, nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska ani adresu zamieszkania.
Bezpłatnie – połączenie jest bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych.
Chętnie - konsultanci 116 111 gotowi są rozmawiać o każdej ważnej sprawie. Jeśli będzie to potrzebne, mogą umówić się na kolejną rozmowę.
Dyskretnie - wszystko, o czym powiesz lub napiszesz, zostanie między Tobą a konsultantami

116 111. Jeśli poprosisz o pomoc w rozwiązaniu Twoich problemów lub zgodzisz się na to, żeby Ci pomóc – konsultanci 116 111 zajmą się tym.

 

PROFILAKTYKA W SZKOLE

W ostatnim tygodniu w szkole zostały przeprowadzone prelekcje w klasach 4 - 8  poparte prezentacją multimedialną, zgodne z Programem Profilaktyczno – Wychowawczym Szkoły,  dotyczące UZALEŻNIEŃ. Spotkania miały na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży , że żyjemy w czasach kiedy jednym z największych zagrożeń jest problem uzależnień. Uzależnienie, definiujemy jako odczuwalny przez jednostkę nacisk zażywania określonych środków, które mogą wywoływać niebezpieczne dla zdrowia lub życia skutki. To bardzo silnie odczuwana potrzeba zażycia jakiejś substancji. Przyczyny sięgania po substancje psychoaktywne przez młodzież są różne i mogą być w dużej mierze związane z wiekiem. Okres dojrzewania jest trudnym czasem, momentem buntów i lekceważenia wszystkiego przed czym ostrzegali rodzice bądź nauczyciele. Sięganie po używki mogą być próbą ucieczki, a także młodzieńczą chęcią doznania nowych wrażeń, ponadto pokusa spróbowania tak łatwo dostępnych, aczkolwiek zakazanych substancji, jest bardzo duża. Bardzo często przyczyną sięgania po używki, jest przeżywanie przez młodzież osobistych problemów. Także presja grupy rówieśniczej jest  motywem sięgania po tego typu środki. Innym powodem jest ciekawość oraz myślenie, że pozwoli im to uwolnić się od stresu. Podczas prelekcji przedstawiono również PRAWDY I MITY dotyczące uzależnień. Poprzez organizowanie profilaktycznych  prelekcji, pokazów czy też warsztatów dążymy do tego, aby dzieci z naszej szkoły były wolne od używek, szczęśliwe i miały  pomysł na swoje dalsze życie.