AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Rekrutacja do klasy pierwszej

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej im. gen. Jóefa Bema w Laskówce Chorąskiej na rok szkolny 2022/2023

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 1. ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458),
 2. ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),
 3. rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458),
 4. rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
 5. ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

II.Termin rekrutacji

 1. Zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej na  rok szkolny 2022/2023 przyjmowane będą w terminie podanym przez Dyrektora Szkoły do publicznej wiadomości,  tj. od 01 marca 2022r. do 20 marca 2022r.
 2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły oraz poprzez zawiadomienie przesłane do przedszkoli.
 3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 692 015 206.
 4. Informacja o przyjęciu ucznia do danej klasy będzie udzielana osobiście rodzicom dziecka/ podmiotom sprawującym pieczę zastępczą dziecka w gabinecie dyrektora  w terminie od  21 marca 2022r. do 31 marca 2022r.

III.Obowiązek szkolny

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat, i trwa  nie dłużej  niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 3. W roku szkolnym 2022/2023 dzieci sześcioletnie będą mogły pójść do I klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

IV.Zasady rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone w uchwale Rady Miasta w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkół podstawowych  oraz granic ich obwodów. W miarę wolnych miejsc można przyjąć dziecko spoza obwodu szkoły.
 2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z powołaną przez niego komisją rekrutacyjną.
 3. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która dokonuje weryfikacji wniosków.
 4. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły.
 5. Dyrektor Szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej.
 6. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (podmioty sprawujące pieczę zastępczą) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
  1. jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
  2. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
  3. miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,
  4. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (podmioty sprawujące pieczę zastępczą) w zapewnieniu mu należytej opieki.

V.Procedury odwoławcze

 1. Rodzice mogą złożyć pisemne odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły w terminie do 23 kwietnia 2022r.
 2. Ustalenie ostatecznej listy przyjętych uczniów nastąpi do 7 maja 2022r. 

VI.Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VII.Odroczenia

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję w oparciu o pisemną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

VIII.Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub podmioty sprawujące pieczę zastępczą.
 2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:
  1. pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu odpowiednich dokumentów,
  2. wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu dokumentów w sekretariacie szkoły do dnia zakończenia rekrutacji oraz przedłożenia   numeru pesel celem weryfikacji danych.

IX.Przepisy końcowe

 1. Od 1 września 2014 r. liczba uczniów w oddziałach klas pierwszych nie może przekroczyć 25 dzieci.
 2. W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka spoza obwodu, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu
Już po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu, którego celem jest przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.
W naszej szkole podjęliśmy szereg działań i inicjatyw mających na celu promocję kultury szacunku w sieci. 8 lutego
2022 roku gościliśmy przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji – asp. Pawła Stankiewicza, który poprzez komunikator Meet poprowadził dla naszych uczniów pogadankę na temat bezpieczeństwa w sieci.
Po prelekcji odbył się finał konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie dla klas III-IV, którzy przeszli eliminacje szkolne. Walka była zacięta do samego końca. Ostatecznie udało się wyłonić zwycięzcę, który odznaczał się nieomylną wiedzą na temat DBI.
I miejsce zajął Wojciech Ptak z klasy 3
II miejsce – Kryspin Wenc z klasy 4
III miejsce – Anna Masłoń z klasy 3
Podczas spotkania z policjantem rozstrzygnięto także trzy konkursy plastyczne. Jury miało nie lada problem wybrać prace zwycięskie, ponieważ poziom był naprawdę wysoki. Pod uwagę brano przede wszystkim samodzielność dziecka w tworzeniu pracy konkursowej, zgodność z tematem oraz treści merytoryczne.
Kategoria 5-6 latki - plakat przedstawiający strażnika Internetu.
I miejsce zajęła Antosia Patoń
II miejsce Igor Wrona
III miejsce Szymon Lebica
Wyróżnienia: Artur Jaworek, Tymon Motyl oraz Maciej Bieś.
W kategorii klas I-II -praca plastyczna promującą bezpieczne zachowania w Internecie
I miejsce Jakub Bieś klasa II
II miejsce Marlena Bieś klasa I
III miejsce Filip Świętek klasa I
Natomiast w kategorii klas III i IV - praca przestrzenna przedstawiająca wirusa komputerowego:
I miejsce Mikołaj Panek klasa 3
II miejsce Emilia Bieś klasa 3
III miejsce Aleksandra Jurek klasa 4
Wyróżnienia: Victoria Fiołek z klasy 3 oraz Lena Jaworek z klasy IV
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które częściowo zostały sponsorowane przez KKP w Dąbrowie Tarnowskiej, a częściowo przez szkołę.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.