AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Dzień Psa

DZIEŃ PSA

„Pies jest jedyną istotą na świecie,

która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie…”

J. Billings

 

Pies jest najlepszym i najstarszym przyjacielem człowieka. To właśnie pies był pierwszym gatunkiem zwierzęcia, które udało się ludziom udomowić. 9 marca w Przedszkolu obchodziliśmy Dzień Psa.      W tym dniu wszystkie przedszkolaki dowiedziały się o czym powinien wiedzieć odpowiedzialny opiekun, a mianowicie:

 • pies musi mieć zapewniony stały dostęp do pokarmu i czystej wody,
 • powinien być wyprowadzany kilka razy dziennie,
 • pies musi być regularnie szczepiony,
 • jeśli pies choruje należy zapewnić mu leczenie,
 • w przypadku naszego wyjazdu trzeba zapewnić mu dobrą opiekę,
 • psy trzymane na uwięzi muszą mieć możliwość swobodnego wybiegania się,
 • pies nie jest rzeczą, ma prawo do wolności od cierpienia i maltretowania,
 • psa trzeba kochać, głaskać i przytulać,
 • oraz posiadanie psa to nie zabawa, tylko wielki obowiązek.

W tym dniu poznaliśmy rasy oraz imiona psów, które zamieszkują z Naszymi Przedszkolakami. Dzieci miały możliwość obejrzenia filmiku edukacyjnego, w którym dowiedziały się jakie zawody wykonują Nasi przyjaciele: Pies stróżujący, Pies ratowniczy, Psy- pracownicy socjalni, Psy sportowcy. Dowiedzieliśmy się, że psy posiadają niezwykłe zmysły: słuch, węch, wzrok.

Przez cały dzień Przedszkolakom towarzyszył motyw przewodni – PIES. Dzieci układały puzzle, wykonały opaski na głowy, kolorowały, uczestniczyły w zabawach ruchowych naśladując dźwięk oraz ruch piesków. Na koniec dzieci zapoznały się z sytuacjami, w których pies niesie pomoc człowiekowi, oraz poznały sytuacje, gdy jest on niebezpieczny.

opracowanie - Iwona Bieś 

KONKURS PISANEK I PLASTYKI OBRZĘDOWEJ ZWIĄZANEJ Z WIELKANOCĄ 2021rok

 

KONKURS PISANEK I PLASTYKI OBRZĘDOWEJ ZWIĄZANEJ Z WIELKANOCĄ 2021rok

REGULAMIN

 1. Celem konkursu jest kultywowanie regionalnych tradycji zdobnictwa pisanek i plastyki obrzędowej związanej z Wielkanocą.

2. Proponowane prace:

- pisanka tradycyjna

 • zdobiona wzorami wykonanymi za pomocą wosku,
 • zdobiona wzorami uzyskanymi poprzez wytrawianie w kwasie,
 • zdobiona wzorami wykonanymi techniką skrobania,
 • barwiona w naturalnych wywarach (łupiny z cebuli, kory dębu, itp.)

     - jajka zdobione różnorodnymi technikami z wyłączeniem użycia tworzyw sztucznych i gotowych materiałów (kalkomania, naklejki, itp.),

    - plastyka obrzędowa: gaiki, stroiki wielkanocne.

 

Kartki wielkanocne, nie będą oceniane i eksponowane na wystawie.

 

 

Konkurs przebiega dwuetapowo:

I – Etap Szkolny

Organizator : Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej

W przypadku prac rodzinnych: imiona i nazwisko wszystkich wykonawców).

 • Prace należy przynosić do szkoły w terminie do 23.03.2021r.
  (tj.: wtorek), w godzinach od 8:00 do 14:00.
 • Prace pozostawiamy w „Jadalni” na parterze w miejscach odpowiednio wydzielonych (tj.: prace klas I – III, prace klas IV – VI, prace klas VII – VIII, oraz prace rodzinne).
 • Należy wówczas, wypełnić Kartę Zgłoszenia  i „Klauzulę informacyjną – wypełnienie tych 2 dokumentów  jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konkursie  (kserokopie dokumentów będą w „Jadalni” na biurku).  Po podpisaniu ich należy je przekazać Pani Urszuli Wolańskiej.
 • Prosimy o zachowanie pełnego reżimu sanitarnego podczas dostarczania prac (należy także zabrać ze sobą własny długopis potrzebny do podpisania dokumentów).
 • „Komisja – Jury” na etapie szkolnym przyzna I, II, III miejsca w każdej niżej wymienionej kategoriikonkursu.

Ocena będzie przeprowadzona w trzech kategoriach wiekowych:

 • dzieci młodsze (szkoły podstawowe - klasy I-III),
 • dzieci starsze (szkoły podstawowe – klasy IV-VI),
 • młodzież (szkoły podstawowe – klasy VII-VIII).

 

 • Wszystkie prace zostaną przekazane do dalszego etapu do Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, do dnia 26.03 2021r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu (etap szkolny) odbędzie się 25.03.2021r.
 • Laureaci otrzymają dyplomy i upominki (będą one do odebrania w szkole od 26.03.2021r., w godzinach od 8:00 do 14:00.
 • W razie pytań, prosimy o kontakt uczniów z klas 1 - 3 – z Panią J. król, natomiast uczniów klas 4 – 8 - z Panią M. Figiel.

II - Etap Gminny

 

ORGANIZATORZY - Dąbrowski Dom Kultury i Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego.

1.W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska, zgłoszone przez szkoły i instytucje.

 1. Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny prac w trzech kategoriach tematycznych i trzech kategoriach wiekowych:

Ocena będzie przeprowadzona w trzech kategoriach wiekowych:

 • dzieci młodsze (szkoły podstawowe - klasy I-III),
 • dzieci starsze (szkoły podstawowe – klasy IV-VI),
 • młodzież (szkoły podstawowe – klasy VII-VIII).
 1. Komisja konkursowa za najlepsze prace w poszczególnych kategoriach  przyzna nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia ufundowane przez Organizatora, a dla szkół i innych instytucji biorących udział – dodatkowo dyplomy uczestnictwa. W uzasadnionych wypadkach Organizator   i Komisja zastrzegają sobie prawo przyznania dodatkowych nagród  i wyróżnień w kategorii plastyki obrzędowej dla prac rodzinnych.

 

 1. Decyzja komisji jest ostateczna.

 

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Dąbrowskiego Domu Kultury  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2021 roku (godz.18.00).
 2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się        w dniu 30 marca 2021 r. o godz.17:00 online (na kanale YouTube i fanpage'u „Facebooka” Dąbrowskiego Domu Kultury. Prosimy                     o odebranie nagród, dyplomów i prac konkursowych z DDK    od 31.03, najpóźniej do dnia 2 kwietnia. Po tym terminie Organizatorzy nie odpowiadają za stan prac.
 3. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu wykorzystania ich przez Organizatora w sposób nieograniczony terytorialnie    i czasowo na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach (fotografia, audio, video), b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku    i obrazu, c) wprowadzenia do obrotu,   d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet, e) publicznego odtwarzania, wyświetlania.
  Uczestnicy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w Konkursie.

* klauzuli RODO nie muszą dostarczać osoby biorące udział we wcześniejszych konkursach w DDK od 2020 r., które takie klauzule już dostarczyły wcześniej, gdyż one nie utraciły swej ważności.

 

Dąbrowski Dom Kultury

ul. Kościuszki 11 Dąbrowa Tarnowska

Tel. 14-655-9214

e-mail: ddk0@op.pl

www.ddkdabrowa.pl

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI DNIA PATRONA NASZEJ SZKOŁY

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI DNIA PATRONA NASZEJ SZKOŁY

 

Cele:

 • rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania postacią Patrona szkoły,
 • zachęcenie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • inspirowanie uczniów do kreatywności i rozwijania zainteresowań.

 Adresaci:

 • wszyscy uczniowie klas I-III oraz IV-VIII

Formy:

Uczniowie biorą udział w 2 formach konkursu spośród poniższych:

 • literacka- dla uczniów klas IV-VIII

– zredagowanie utworu na temat Józefa Bema. Praca ta może mieć formę : komiksu, wiersza lub tekstu piosenki. Należy pamiętać, aby wszystkie wymienione formy miały swoje cechy charakterystyczne. Treść utworu powinna zawierać fakty z życia Józefa Bema, dotyczyć miejsc, w których przebywał.

 • plastyczna -dla uczniów klas I-III

– wykonanie logo Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej z wykorzystaniem portretu Józefa Bema; technika dowolna (rysunek, szkic, farby, pastele, wydzieranka i inne. Logo nie może zawierać  gotowych wydruków portretu naszego patrona!) ,

-wymagany format pracy - A3

Do prac należy dołączyć metryczkę, zawierającą następujące informacje:  

imię i nazwisko, klasa.

Ocenie podlegać będą: 

-Zgodność z tematyką konkursu

-Oryginalność i sposób interpretacji tematu ( w tym technika wykonania)

-Ogólne wrażenie

Zwycięzcy w obu kategoriach otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają ocenę wzorową z zachowania.

 

Termin oddania prac:

 • 16 marca 2021r.
 • Uczniowie klas I-III mogą składać prace u swoich wychowawców.
 • Uczniowie klas IV-VI mogą składać prace 16.03.2020r. w godzinach od 13:00 do 14:00 w wyznaczonym miejscu na korytarzu obok przedszkola.
 • Wszelkie informacje można uzyskać u Pani Agnieszki Ligenzy pod numerem telefonu 507-044-274.

  Zachęcamy do udziału w konkursie!