AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

– Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce – podkreślił Minister Edukacji Narodowej. – Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.

Ocenianie pracy ucznia

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

Dostosowanie programu nauczania zawodu

Wprowadziliśmy zapisy, które pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

Uelastyczniamy zasady organizacji praktyk zawodowych oraz przygotowania zawodowego młodocianych

Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

Organizacja kształcenia ustawicznego

Wszystkie formy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w tym również zajęcia realizowane dotychczas w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, mogą być realizowane na odległość. Natomiast kształcenie praktyczne na kursach niemożliwe do zrealizowania w takiej formie, będzie można uzupełnić, gdy ustaną utrudnienia.

Dbamy o organizację zajęć w kształceniu specjalnym

Dajemy również możliwość prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

 W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostaną zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Praca nauczycieli

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

Zasady rozliczania w ramach czasu pracy nauczycieli zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia..

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie niektórzy nauczyciele nie będą świadczyli pracy, zastosowanie ma art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

Zatem w okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego. 

Pracownicy administracji i obsługi

Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej dotyczy również pracowników administracji i obsługi, z wyjątkiem przypadków  gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

O organizacji pracy tych pracowników decyduje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może więc polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, o ile oczywiście charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to pozwala. Jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki może również polecić pracownikowi wykonanie określonych zadań na terenie jednostki.

Jeżeli natomiast z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w określonym czasie pracownik administracji lub obsługi nie będzie świadczył pracy, pozostaje wówczas do dyspozycji dyrektora szkoły i jest w gotowości do wykonywania pracy. Ma wówczas zastosowanie przepis art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który wskazuje, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30b
rozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_–​_COViD-19​_(art​_30b).pdf 0.14MB
Uzasadnienie do rozporządzenia
uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​_zmieniajacego​_30b.pdf 0.11MB
Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30c
Rozporządzenie​_​_MEN​_COViD-19​_art​_30c.pdf 0.33MB
Uzasadnienie do rozporządzenia
Uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​_.pdf 0.36MB

ORGANIZACJA NAUKI W DOMU – INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo Rodzice

 

 Zgodnie z zaleceniem Pana Dariusza Piontkowskiego – Ministra Edukacji Narodowej, przekazuję kilka istotnych informacji o tym, jak organizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

W tym trudnym dla wszystkich czasie życzę wiele zdrowia, wytrwałości i cierpliwości. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, zachęcam do kontaktu z nauczycielami, pedagogiem szkolnym i wychowawcami.

 

Teresa Dąbrowa

Dyrektor Szkoły

 

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:

 Zapewnić uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).

Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.

Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy można oprzeć na planie lekcji z danego dnia.

Nie rozpraszać dziecka w czasie nauki, nie rozmawiać z nim na inne tematy, nie wydawać poleceń itp.

Robić 5 – 10 minutowe przerwy po każdych 45 minutach pracy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).

Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu.

Wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i nauczyciela.

 

 

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki?

 Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości.

Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.

Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie np.: „Świetnie rozwiązałeś to zadanie z matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”, zamiast zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobra z matematyki” czy też „Masz niezłe zdolności plastyczne”.

Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.

Nie stawiać wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.

Ukazywać praktyczne zastosowanie informacji zdobytych podczas nauki.

Zachęcać do stosowania różnego rodzaju technik ułatwiających zapamiętywanie: notatki z wykorzystaniem kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli; fiszki, czyli słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku.

Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.

 

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje, tłumacząc że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.

Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.

Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.

Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.

Czuwać nad tym, aby dziecko:

korzystało z oprogramowania antywirusowego;

otwierało wiadomości tylko od znajomych,

unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach email,

chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych,

stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.

 

Pomocne strony:

http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/

http://www.dzieckowsieci.pl/

Bezpieczeństwo w sieci

Drodzy Państwo!

Od 12 marca decyzją Ministra Edukacji Narodowej szkoła nie prowadzi zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Pozostajemy w domach, ze względu na zagrożenie jakie jest spowodowane koronawirusem.

Warto podkreślić, iż dzieci w domu są również narażone na pewne niebezpieczeństwa,
które płyną z… Internetu.

Poniższa informacja ma na celu zwrócenie uwagi, na narastający problem związany
z niebezpieczeństwem w sieci.

Zapoznajcie się Państwo z informacją.

Narastający problem szkodliwych treści w Internecie

Czym są szkodliwe treści?

To materiały, które mogą mieć negatywny wpływ
na rozwój i psychikę dziecka.

Dzieci często celowo korzystają z takich treści poprzez gry komputerowe, portale społecznościowe
lub kanały tj. YouTube – nie mając świadomości o zagrożeniu jakie na nich czyha.

Niekiedy też napotykają się na nie nieświadomie, np. poprzez reklamy, linki itp..

Co zaliczamy do treści szkodliwych?

PORNOGRAFIA – materiały prezentujące relacje seksualne, często z wykorzystaniem przemocy, zawierające dewiacje seksualne

PRZEMOC – zawarta w filmach, grach komputerowych, filmikach oraz na portalach społecznościowych

AUTODESTRUKCJA – treści promujące samookaleczenia lub samobójstwa, bądź zachowania szkodliwe dla zdrowia np. skrajne diety, promowanie narkotyków, dopalaczy, alkoholu.

DYSKRYMINACJA – namawianie do wrogości lub nienawiści wobec różnych grup społecznych, narodowości, religii itd.

Tak! Te treści mają wpływ na wasze dzieci !

Materiały negatywne, które są ogólnodostępne
w sieci, a które oglądają wasze dzieci powodują wystąpienie wysokiego poziomu TRUDNYCH EMOCJI (tj. złość, smutek, strach) oraz często powodują poczucie braku bezpieczeństwa.

Pornografia może kształtować w dzieciach mylny obraz relacji międzyludzkich

Treści pełne przemocy mogą prowadzić do zwiększenia tolerancji przemocy, a nawet jej akceptację, co za tym idzie stosowanie jej w życiu

Internet daje nam również możliwość poznania innych osób, podjęcia rozmowy. Niestety zdarza się,
że po drugiej stronie nie siedzi rówieśnik Twojego dziecka, a dorosły.

BEZPIECZEŃSTWO ? – USTAL ZASADY

Usiądź z dzieckiem, porozmawiaj z nim
co rozumie pod pojęciem bezpieczne korzystanie z Internetu. WYTŁUMACZ czym są nieodpowiednie treści, umów się z dzieckiem, że będzie Cię informować o każdej napotkanej trudności w sieci.

Kontroluj czas „przed komputerem”

Sprawdź aktywność internetową dziecka

Najmłodsze dzieci nie powinny same korzystać z Internetu tj. komunikatorów, portali społecznościowych

Zwróć uwagę czy dziecko nie nagrywa filmików i nie publikuje ich na serwisach – jest to teraz bardzo popularna forma „pokazania się w sieci”

Udostępnij dziecku jedynie pozytywne i bezpieczne treści - w poszukiwaniu bezpiecznych treści warto posłużyć się wyszukiwarką internetową, która nakieruje Cię na bezpieczne strony.

ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM…

… a dowiesz się o jego doświadczeniach w sieci.

Bardzo ważnym aspektem w kontakcie rodzic – dziecko jest zbudowanie pozytywnej relacji, która da poczucie bezpieczeństwa i zaufania dziecku. Rodzic budując taką świadomość u dziecka, ma szanse być na bieżąco z doświadczeniami dziecka oraz pozyska informacje na temat ulubionej gry, strony internetowej czy aktywności na portalach społecznościowych

Rodzicu !! Jeśli dowiesz się, że dziecko trafiło na treści pornograficzne czy z przemocą nie panikuj !

Ustal w jaki sposób dziecko trafiło na te treści, wytłumacz sytuację, odpowiedz na pytania dziecka.
W razie uczucia strachu u dziecka spowodowanego np. grą lub filmem, wytłumacz czym jest fikcja,
w przypadku pornografii – w zależności od wieku dziecka wytłumacz, że natrafiło na treści przeznaczone dla dorosłych.

Wobec powyższego POMYŚL czy nie czy nie warto zainstalować oprogramowania filtrującego.

Jeśli dziecko opowiada o szkodliwych treściach poza domem np. w szkole czy w domu
u rówieśników, należy porozmawiać
z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem szkolnym czy z rodzicami kolegiami

Mini ściąga zasad dla dziecka:

Chroń swoją prywatność! – nie podawaj danych tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres

Mów, jeśli coś jest nie tak!

Nie ufaj osobom poznanym w sieci!

Szanuj innych w sieci – nie przezywaj, nie obrażaj. Nie reaguj agresją na agresję.

Korzystaj z internetu z umiarem!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z treścią jaką przeglądasz porozmawiaj z dorosłym.

Ważne !!!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=7-3Yf_0P078&feature=emb_title – Spot „pornografia”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=uEMbwiYWBV4&feature=emb_title – Spot „wulgarny język”

https://www.youtube.com/watch?v=5Y_IcXYcwHc&feature=emb_title – Spot „przemoc”

 

Serdecznie Państwa zapraszam na strony promujące bezpieczeństwo w sieci:

www.sieciaki.pl – gdzie dzieci w wieku od 9 – 11 lat dowiedzą się więcej na temat niebezpiecznych treści

 www.dzieckowsieci.pl – bardzo dobra baza informacji

www.dyzurnet.pl – można zgłaszać napotkane nieodpowiednie treści

@dzieckowsieci

Religia

Okres  12 – 25.03.2020

Kl. I   tematy nr:   28,29,30, 31

Kl. II  tematy nr:  28, 29, 30, 31

Kl. III  tematy nr: 30, 31, 32, 33.  Razem z rodzicami nauczyć się formy spowiedzi  i jak zrobić rachunek sumienia

Kl. IV  1. Jak pamiętam o innych /jk1,5/, napisać w zeszycie modlitwę  za chorych

           2. Pan Bóg mnie stworzył  /przeczytać opis stworzenia świata/

           3. Otrzymałem wyjątkowe dary  napisać modlitwę dziękczynną za dary jakie otrzymuję od Boga

           4. Ja też tworzę kulturę /notatka    …  W dziele stworzenia Pan Bóg obdarował ludzi szczególną

              godnością i zaprosił do tworzenia dobra/

 

kl. V   1. Pan Jezus spełnia Boże obietnice     / pod tematem napisać piosenkę religijną  „Jezu

                najwyższe   imię”

           2. Pan Jezus prowadzi do Boga Ojca /napisać notatkę – kim był Jan Chrzciciel/

           3. Pan Jezus staje się człowiekiem  /pod tematem napisać piosenkę  „Bóg kiedyś stał się jednym

                z nas”

           4. Pan Jezus przynosi zbawienie/ opisać w  zeszycie  z ewangelii  Łk. 1, 39-45/

 

Kl. VI i VII  1. Wierni tradycji  /napisać notatkę   „co to jest tradycja chrześcijańska – wartość

                        zwyczajów świątecznych/

                   2. Kościół wita Zbawiciela  / napisać pod tematem  co znaczy że Chrystus jest Mesjaszem/

                   3. Kościół uczy posłuszeństwa Bogu  /napisać modlitwę dziękczynna za naszych rodziców/

                   4. Domowy Kościół  /  napisać modlitwę  za nasze rodziny/

 

Kl. VIII   1. Nie bójcie się być świętymi  /napisać kilka zdań o św. Janie Pawle  II/

              2. Ludzkie zło i Boże dobro  /przeczytać historię o Józefie z Egiptu i napisać  3-4 zdania/

              3. Wyzwoliciel  /napisać notatkę kim był Mojżesz/

              4. Wędróka ku wolności /napisać plago egipskie/