AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Brak ilustracji ...

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej im. gen. Jóefa Bemaw Laskówce Chorąskiej na rok szkolny 2023/2024

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 1. ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458),
 2. ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),
 3. rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458),
 4. rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
 5. ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

II.Termin rekrutacji

 1. Zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej na  rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą w terminie podanym przez Dyrektora Szkoły do publicznej wiadomości,  tj. od 01 marca 2023r. do 20 marca 2023r.
 2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły oraz poprzez zawiadomienie przesłane do przedszkoli.
 3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 692 015 206.
 4. Informacja o przyjęciu ucznia do danej klasy będzie udzielana osobiście rodzicom dziecka/ podmiotom sprawującym pieczę zastępczą dziecka w gabinecie dyrektora  w terminie od  24 marca 2023r. do 31 marca 2023r. Nabór uzupełniający do 31 sierpnia. Ogłoszenie wyników 31sierpnia 2023r.

III.Obowiązek szkolny

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat, i trwa  nie dłużej  niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 3. W roku szkolnym 2023/2024 dzieci sześcioletnie będą mogły pójść do I klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

IV.Zasady rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone w uchwale Rady Miasta w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkół podstawowych  oraz granic ich obwodów. W miarę wolnych miejsc można przyjąć dziecko spoza obwodu szkoły.
 2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z powołaną przez niego komisją rekrutacyjną.
 3. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która dokonuje weryfikacji wniosków.
 4. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły.
 5. Dyrektor Szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej.
 6. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (podmioty sprawujące pieczę zastępczą) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
  1. jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
  2. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
  3. miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,
  4. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (podmioty sprawujące pieczę zastępczą) w zapewnieniu mu należytej opieki.

V.Procedury odwoławcze

 1. Rodzice mogą złożyć pisemne odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły w terminie do 23 kwietnia 2023r.
 2. Ustalenie ostatecznej listy przyjętych uczniów nastąpi do 31 sierpnia 2023r. 

VI.Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VII.Odroczenia

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję w oparciu o pisemną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

VIII.Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub podmioty sprawujące pieczę zastępczą.
 2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:
  1. pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu odpowiednich dokumentów,
  2. wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu dokumentów w sekretariacie szkoły do dnia zakończenia rekrutacji oraz przedłożenia   numeru pesel celem weryfikacji danych.

IX.Przepisy końcowe

 1. Od 1 września 2014 r. liczba uczniów w oddziałach klas pierwszych nie może przekroczyć 25 dzieci.
 2. W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka spoza obwodu, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły

Pieśń Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej

 
W związku z obchodami 50- lecia szkoły, w bieżącym roku szkolnym, powstała: „ Pieśń Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej”. Utwór nawiązuje do postaci gen. Józefa Bema - patrona naszej placówki oraz do postaw patriotycznych i wartości takich jak godność, honor, chęć zdobywania wiedzy i poszerzania zakresu swoich umiejętności.
Pieśń Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej
I. Pisarz, poliglota, strateg i generał,
dowódca odważny doceniany nieraz.
Jego wizerunek lśni nam na sztandarze.
Tobie dziś śpiewamy Wielki Bohaterze.
Ref. Józef Bem – duma nas rozpiera!
Nasza Szkoła nosi imię Wielkiego Bohatera.
Z podniesioną głową hymn dzisiaj śpiewamy.
Z szacunkiem, wdzięcznością hołd Tobie składamy.
II. Za Twoim przykładem Nasz Patronie Drogi
pragniemy przekraczać swoich granic progi.
O swoich korzeniach pamiętać należy,
bo przyszłość narodu jest w rękach młodzieży.
III. Godności, honoru jak Ty bronić chcemy
i chlubić się naszą Ojczyzną pragniemy.
Wiedza nam pomoże zwiększyć możliwości,
a nauka działać dla serca radości.
Uczniowie klas 1-3 ćwiczyli śpiewanie Pieśni Szkoły na zajęciach edukacyjnych ze swoimi wychowawcami. Natomiast uczniowie klas 4-8 bardzo chętnie śpiewali utwór na zajęciach z wychowawcą oraz na lekcjach muzyki.
Pieśń Szkoły będzie uroczyście odśpiewana 29.03.2023 roku na Obchodach
50-lecia Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej.
 
 
 
 
 

Finał Konkursu Plastycznego - „ Życie i działalność gen. Józefa Bema”

 
07.03 2023 podano wyniki Konkursu Plastycznego - „ Życie i działalność gen. Józefa Bema”. Konkurs był jednym z działań podjętych na terenie naszej szkoły,
w związku z obchodami 50 – lecia Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej.
Celami konkursu było:
• Zapoznanie uczniów z życiem i działalnością patrona naszej szkoły.
• Krzewienie wśród uczniów postaw patriotycznych.
• Poznanie miejsc i krajów z którymi był związany gen. Józef Bem.
• Poszerzenie wiadomości z historii.
• Doskonalenie wybranych technik plastycznych.
• Wyrażanie swoich poglądów, emocji poprzez prace plastyczne.
• Wdrażanie dzieci do estetycznego i kreatywnego wykonywania prac.
• Zacieśnienie relacji w gronie rodzinnym – możliwość wspólnego wykonania pracy.
• Udział w działaniach podjętych przez szkołę w celu przygotowania się do obchodów 50 – lecia.
W Konkursie wzięło udział aż 35 uczniów, co nas niezmiernie cieszy. Jury przy ocenianiu prac brało pod uwagę:
• Zgodność pracy z tematem.
• Estetykę wykonania.
• Kreatywność w doborze techniki.
• Pomysłowość przekazu.
Wyniki konkursu:
W kategorii klas 1 - 3:
1 miejsce – Antonina Patoń klasa 1
2 miejsce – Michał Bomba klasa 2
3 miejsce – Igor Węgiel klasa 2
W kategorii klas 4 – 8 :
1 miejsce – Dawid Kapustka klasa 8
2 miejsce – Wojciech Ptak klasa 4
3 miejsce – Gabriela Ptak klasa 8
Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy!!!
Wszystkie prace były wykonane na wysokim poziomie artystycznym. Twórcy prac wykazali się też dużą kreatywnością. Prace wszystkich uczniów zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej. Dzieci które brały udział w konkursie otrzymały dyplomy, a nagrodzeni uczniowie dyplomy i upominki. Bardzo cieszymy się, że konkurs dotyczący życia i działalności patrona naszej szkoły cieszył się tak dużą popularnością wśród społeczności szkolnej.