AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Informacja Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Dyrektorzy i Nauczyciele  szkół i przedszkoli w Powiecie Dąbrowskim

     Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z pracownikami informuje Państwa, że w obliczu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poradnia udziela wsparcia, pomocy, instruktażu.                                                                                                                             

Poradnia realizuje swoje zadania w następującej formie;

1.Udziela dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej drogą telefoniczną (telefon stacjonarny 14 642 27 11, telefony do poszczególnych pracowników podawane będą w sekretariacie poradni w Dąbrowie Tarnowskiej) Powyższe działania będą mieć charakter porad, konsultacji, wsparcia, działalności informacyjnej, udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci, uczniów.

2. Opracowuje materiały instruktażowe dotyczące zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć z zakresu TUS (trening umiejętności społecznych).

3. Pracownicy pedagogiczni pełnią dyżur w poradni. Podczas dyżurów będą udzielać wsparcia potrzebującym rodzicom, uczniom, będą wspierać dzieci w trudnej sytuacji.

4. Prowadzi edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (zamieszczanie artykułów na stronie internetowej, udostępnianie materiałów rodzicom, nauczycielom).

       W tym bardzo trudnym okresie zadbajmy o bezpieczeństwo swoich najbliższych, pomagajmy sobie, wspierajmy się.

       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej służy pomocą każdemu.

Pracujemy w Dąbrowie Tarnowskiej codziennie od g. 8:00-16:00

                   

                                                                                

Kontakt z poradnią

14 642 27 11 – Dąbrowa Tarnowska

666 879 824 – bezpośredni telefon do dyrektora poradni

e-mail pppdabrowa@interia.pl

Dyrektor poradni prosi

dyrektorów szkół i przedszkoli o podanie informacji

wszystkim rodzicom i nauczycielom.

Ważne jest, aby wszyscy mieli świadomość, że nie jesteśmy sami.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla Uczniów i Rodziców klasy ósmej odnoście próbnego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Informacja dla Uczniów i Rodziców klasy ósmej odnoście próbnego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

 

Drodzy Rodzicie i Uczniowie klasy ósmej!

Informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

 Egzaminy zostaną przeprowadzone w dniach 30.03.2020 do 01.04.2020 roku.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl oraz na stronie www.oke.krakow.pl. w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski lub niemiecki

 

Będzie to dla Was ostatnia próba przez egzaminem, który jeśli nie zostanie przełożony czeka Was już w kwietniu.

Bardzo proszę, abyście rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania  w karcie odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo).

Następnie proszę, aby wypełnione karty odpowiedzi wysłać pocztą elektroniczną do nauczycieli, którzy uczą Was poszczególnych przedmiotów (emaile na które należy wysłać rozwiązania zostaną Wam przekazane przez wychowawców). Bardzo proszę, aby na karcie odpowiedzi nie zapomnieć napisać swojego imienia, nazwiska oraz klasy.

Karty odpowiedzi z poszczególnych części egzaminu należy odesłać w tym samym dniu, w którym odbywa się dany egzamin!

Bardzo serdecznie proszę, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów).

Zachęcam Rodziców o dopingowanie swoich dzieci, aby podeszły do tego zadania w sposób odpowiedzialny i pracowały na arkuszu samodzielnie.

Dyrektor szkoły

mgr Teresa Dąbrowa

 

Ważna informacja dyrektora szkoły

Informacja dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań  Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania oraz
 o sposobie monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach.

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

MEN określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Informuję, że  od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia w naszej Szkole będą odbywać  się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane
 z wykorzystaniem:

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl

b) materiałów wskazanych przez nauczycieli:

  • dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  • materiałów opracowanych przez nauczycieli;

Obowiązkiem ucznia będzie  podejmowanie  aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności nauczyciele określą w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia opiekuńcze  na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami.

Dołożymy wszelkich starań, aby niezależnie od sytemu pracy, uczeń nie spędzał przy komputerze kilku godzin dziennie. Część zadań uczniowie będą wykonywać w materiałach ćwiczeniowych.

Uczniowie i rodzice będą informowani  o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez pocztę elektroniczną, telefonicznie, Messenger w wiadomościach prywatnych,  dodatkowo przez aplikację Zoom (kl.VII-VIII) oraz testów on-line testportal.pl (język angielski kl. V-VIII).

Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte, tj.:

- poczta e-mail,  Messenger, telefonicznie

W oddziale przedszkolnym i w klasach I – III od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 – 11:00. W klasach IV – VIII wtorki i czwartki od 10:00 – 12:00. W razie konieczności również
 w godzinach popołudniowych każdego dnia do godz.18:00.

Zapraszam również do kontaktu mailowego teresad77@gmail.com oraz telefonicznego (pod znanym Państwu numerem).

Postaram się odpowiedzieć  na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące kształcenia na odległość w naszej Szkole.

 

 

Dyrektor Szkoły
Teresa Dąbrowa

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

– Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce – podkreślił Minister Edukacji Narodowej. – Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.

Ocenianie pracy ucznia

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

Dostosowanie programu nauczania zawodu

Wprowadziliśmy zapisy, które pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

Uelastyczniamy zasady organizacji praktyk zawodowych oraz przygotowania zawodowego młodocianych

Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

Organizacja kształcenia ustawicznego

Wszystkie formy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w tym również zajęcia realizowane dotychczas w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, mogą być realizowane na odległość. Natomiast kształcenie praktyczne na kursach niemożliwe do zrealizowania w takiej formie, będzie można uzupełnić, gdy ustaną utrudnienia.

Dbamy o organizację zajęć w kształceniu specjalnym

Dajemy również możliwość prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

 W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostaną zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Praca nauczycieli

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

Zasady rozliczania w ramach czasu pracy nauczycieli zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia..

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie niektórzy nauczyciele nie będą świadczyli pracy, zastosowanie ma art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

Zatem w okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego. 

Pracownicy administracji i obsługi

Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej dotyczy również pracowników administracji i obsługi, z wyjątkiem przypadków  gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

O organizacji pracy tych pracowników decyduje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może więc polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, o ile oczywiście charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to pozwala. Jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki może również polecić pracownikowi wykonanie określonych zadań na terenie jednostki.

Jeżeli natomiast z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w określonym czasie pracownik administracji lub obsługi nie będzie świadczył pracy, pozostaje wówczas do dyspozycji dyrektora szkoły i jest w gotowości do wykonywania pracy. Ma wówczas zastosowanie przepis art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który wskazuje, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30b
rozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_–​_COViD-19​_(art​_30b).pdf 0.14MB
Uzasadnienie do rozporządzenia
uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​_zmieniajacego​_30b.pdf 0.11MB
Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30c
Rozporządzenie​_​_MEN​_COViD-19​_art​_30c.pdf 0.33MB
Uzasadnienie do rozporządzenia
Uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​_.pdf 0.36MB

ORGANIZACJA NAUKI W DOMU – INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo Rodzice

 

 Zgodnie z zaleceniem Pana Dariusza Piontkowskiego – Ministra Edukacji Narodowej, przekazuję kilka istotnych informacji o tym, jak organizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

W tym trudnym dla wszystkich czasie życzę wiele zdrowia, wytrwałości i cierpliwości. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, zachęcam do kontaktu z nauczycielami, pedagogiem szkolnym i wychowawcami.

 

Teresa Dąbrowa

Dyrektor Szkoły

 

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:

 Zapewnić uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).

Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.

Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy można oprzeć na planie lekcji z danego dnia.

Nie rozpraszać dziecka w czasie nauki, nie rozmawiać z nim na inne tematy, nie wydawać poleceń itp.

Robić 5 – 10 minutowe przerwy po każdych 45 minutach pracy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).

Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu.

Wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i nauczyciela.

 

 

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki?

 Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości.

Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.

Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie np.: „Świetnie rozwiązałeś to zadanie z matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”, zamiast zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobra z matematyki” czy też „Masz niezłe zdolności plastyczne”.

Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.

Nie stawiać wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.

Ukazywać praktyczne zastosowanie informacji zdobytych podczas nauki.

Zachęcać do stosowania różnego rodzaju technik ułatwiających zapamiętywanie: notatki z wykorzystaniem kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli; fiszki, czyli słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku.

Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.

 

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje, tłumacząc że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.

Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.

Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.

Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.

Czuwać nad tym, aby dziecko:

korzystało z oprogramowania antywirusowego;

otwierało wiadomości tylko od znajomych,

unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach email,

chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych,

stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.

 

Pomocne strony:

http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/

http://www.dzieckowsieci.pl/

Bezpieczeństwo w sieci

Drodzy Państwo!

Od 12 marca decyzją Ministra Edukacji Narodowej szkoła nie prowadzi zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Pozostajemy w domach, ze względu na zagrożenie jakie jest spowodowane koronawirusem.

Warto podkreślić, iż dzieci w domu są również narażone na pewne niebezpieczeństwa,
które płyną z… Internetu.

Poniższa informacja ma na celu zwrócenie uwagi, na narastający problem związany
z niebezpieczeństwem w sieci.

Zapoznajcie się Państwo z informacją.

Narastający problem szkodliwych treści w Internecie

Czym są szkodliwe treści?

To materiały, które mogą mieć negatywny wpływ
na rozwój i psychikę dziecka.

Dzieci często celowo korzystają z takich treści poprzez gry komputerowe, portale społecznościowe
lub kanały tj. YouTube – nie mając świadomości o zagrożeniu jakie na nich czyha.

Niekiedy też napotykają się na nie nieświadomie, np. poprzez reklamy, linki itp..

Co zaliczamy do treści szkodliwych?

PORNOGRAFIA – materiały prezentujące relacje seksualne, często z wykorzystaniem przemocy, zawierające dewiacje seksualne

PRZEMOC – zawarta w filmach, grach komputerowych, filmikach oraz na portalach społecznościowych

AUTODESTRUKCJA – treści promujące samookaleczenia lub samobójstwa, bądź zachowania szkodliwe dla zdrowia np. skrajne diety, promowanie narkotyków, dopalaczy, alkoholu.

DYSKRYMINACJA – namawianie do wrogości lub nienawiści wobec różnych grup społecznych, narodowości, religii itd.

Tak! Te treści mają wpływ na wasze dzieci !

Materiały negatywne, które są ogólnodostępne
w sieci, a które oglądają wasze dzieci powodują wystąpienie wysokiego poziomu TRUDNYCH EMOCJI (tj. złość, smutek, strach) oraz często powodują poczucie braku bezpieczeństwa.

Pornografia może kształtować w dzieciach mylny obraz relacji międzyludzkich

Treści pełne przemocy mogą prowadzić do zwiększenia tolerancji przemocy, a nawet jej akceptację, co za tym idzie stosowanie jej w życiu

Internet daje nam również możliwość poznania innych osób, podjęcia rozmowy. Niestety zdarza się,
że po drugiej stronie nie siedzi rówieśnik Twojego dziecka, a dorosły.

BEZPIECZEŃSTWO ? – USTAL ZASADY

Usiądź z dzieckiem, porozmawiaj z nim
co rozumie pod pojęciem bezpieczne korzystanie z Internetu. WYTŁUMACZ czym są nieodpowiednie treści, umów się z dzieckiem, że będzie Cię informować o każdej napotkanej trudności w sieci.

Kontroluj czas „przed komputerem”

Sprawdź aktywność internetową dziecka

Najmłodsze dzieci nie powinny same korzystać z Internetu tj. komunikatorów, portali społecznościowych

Zwróć uwagę czy dziecko nie nagrywa filmików i nie publikuje ich na serwisach – jest to teraz bardzo popularna forma „pokazania się w sieci”

Udostępnij dziecku jedynie pozytywne i bezpieczne treści - w poszukiwaniu bezpiecznych treści warto posłużyć się wyszukiwarką internetową, która nakieruje Cię na bezpieczne strony.

ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM…

… a dowiesz się o jego doświadczeniach w sieci.

Bardzo ważnym aspektem w kontakcie rodzic – dziecko jest zbudowanie pozytywnej relacji, która da poczucie bezpieczeństwa i zaufania dziecku. Rodzic budując taką świadomość u dziecka, ma szanse być na bieżąco z doświadczeniami dziecka oraz pozyska informacje na temat ulubionej gry, strony internetowej czy aktywności na portalach społecznościowych

Rodzicu !! Jeśli dowiesz się, że dziecko trafiło na treści pornograficzne czy z przemocą nie panikuj !

Ustal w jaki sposób dziecko trafiło na te treści, wytłumacz sytuację, odpowiedz na pytania dziecka.
W razie uczucia strachu u dziecka spowodowanego np. grą lub filmem, wytłumacz czym jest fikcja,
w przypadku pornografii – w zależności od wieku dziecka wytłumacz, że natrafiło na treści przeznaczone dla dorosłych.

Wobec powyższego POMYŚL czy nie czy nie warto zainstalować oprogramowania filtrującego.

Jeśli dziecko opowiada o szkodliwych treściach poza domem np. w szkole czy w domu
u rówieśników, należy porozmawiać
z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem szkolnym czy z rodzicami kolegiami

Mini ściąga zasad dla dziecka:

Chroń swoją prywatność! – nie podawaj danych tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres

Mów, jeśli coś jest nie tak!

Nie ufaj osobom poznanym w sieci!

Szanuj innych w sieci – nie przezywaj, nie obrażaj. Nie reaguj agresją na agresję.

Korzystaj z internetu z umiarem!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z treścią jaką przeglądasz porozmawiaj z dorosłym.

Ważne !!!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=7-3Yf_0P078&feature=emb_title – Spot „pornografia”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=uEMbwiYWBV4&feature=emb_title – Spot „wulgarny język”

https://www.youtube.com/watch?v=5Y_IcXYcwHc&feature=emb_title – Spot „przemoc”

 

Serdecznie Państwa zapraszam na strony promujące bezpieczeństwo w sieci:

www.sieciaki.pl – gdzie dzieci w wieku od 9 – 11 lat dowiedzą się więcej na temat niebezpiecznych treści

 www.dzieckowsieci.pl – bardzo dobra baza informacji

www.dyzurnet.pl – można zgłaszać napotkane nieodpowiednie treści

@dzieckowsieci