AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI

W dniu 22.02.2023 w naszej szkole przedstawiciel Policji, referent do spraw nieletnich, st. sierż. Filip Srebro przeprowadził prelekcję nt: „ Bezpieczeństwo    i odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży –  w szerokim aspekcie”. Tzn. bezpieczeństwo w szkole, domu, na drodze, a w szczególności w Internecie oraz problematyka odpowiedzialności dzieci i młodzieży za popełnione wykroczenia bądź przestępstwa. St. sierż. Filip Srebro przedstawił zasady bezpiecznego zachowania się w domu, w szkole oraz w ruchu drogowym, a w szczególności jakie uprawnienia musi mieć osoba poruszająca się rowerem bądź hulajnogą. Szczegółowo omówił zasady odpowiedzialności nieletniego, wytłumaczył uczniom co to jest czyn karalny oraz co kryje się pod pojęciem demoralizacji. Demoralizacja to min. używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, udział w grupach przestępczych, używanie słów nieprzyzwoitych, używanie przemocy oraz przejawianie innych zachowań naruszających zasady współżycia społecznego. Następnie przedstawiciel Policji omówił w jaki sposób bezpiecznie korzystać z Internetu i czym jest Cyberprzemoc. Cyberprzemoc, to takie zachowania jak: stosowanie przemocy przez prześladowanie, uporczywe nękanie, obrażanie, zastraszanie, wyśmiewanie się, podszywanie się pod kogoś, włamywanie się na cudze konta, publikowanie oraz rozsyłanie filmów, które kogoś ośmieszają, tworzenie obrażających kogoś stron internetowych czy pisanie obraźliwych komentarzy za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem portali społecznościowych, forum dyskusyjnych czy chociażby poczty elektronicznej,     a także telefonu komórkowego. W dobie szeroko rozpowszechnionego Internetu dzieci i młodzież muszą mieć świadomość, że bezprawne użycie cudzego wizerunku –stanowi naruszenie dóbr osobistych tj. godności czy dobrego imienia. W sytuacji, kiedy poprzez działania o znamionach cyberprzemocy doszło do wyrządzenia szkody osobistej, pokrzywdzony może dochodzić swoich praw na drodze cywilnoprawnej. Wierzymy głęboko, iż działania podjęte przez szkołę i rodziny uczniów będą owocować w postaci przestrzegania przez dzieci i młodzież zasad bezpieczeństwa i ogólnych norm obowiązujących w społeczności szkolnej, rodzinnej i lokalnej.

 

OBCHODY DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU

OBCHODY DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU

 

Dzień Bezpiecznego Internetu jest obchodzony od 2004 r. z‍ inicjatywy

 Komisji Europejskiej.

 Akcja ma na celu inicjowanie i‍ propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i‍ nastolatków do sieci a‍ także promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

 Co roku, DBI organizowane jest w‍ ponad 150 państwach.

 

Dnia 14.02.2023 roku w Szkole Podstawowej w Laskówce Chorąskiej zorganizowano obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). Koordynatorem tych działań była mgr Anna Jarmuła – Patoń. Z tej okazji, jak co roku, na terenie szkoły miały miejsce interesujące inicjatywy edukacyjne związane z bezpiecznym i konstruktywnym korzystaniem z sieci. Szkoła, podczas organizowania akcji związanych z bezpieczeństwem uczniów, systematycznie współpracuje z Policją z Dąbrowy Tarnowskiej. W związku z tym społeczność szkolna, w tym dniu, gościła starszego sierżanta Michała Ramockiego, który był członkiem Jury w konkursach przeprowadzonych z okazji DBI.

Konkurs wiedzy:

„ Bezpieczeństwo w Internecie”

1 miejsce – Gabriela Ptak klasa 8

2 miejsce – Jakub Fiołek klasa 8

3 miejsce – Tomasz Król klasa 8

4 miejsce – Adrianna Jurek klasa 8

Konkurs plastyczny dl a uczniów klas 1, 2, 3:

„ Bezpieczny Internet, to więcej niż zabawa – to Twoje Zycie”

1 miejsce – Tymon Motyl klasa 1

2 miejsce – Artur Jaworek klasa 1

3 miejsce – Antonina Patoń klasa 1

4 miejsce  - Igor Węgiel klasa 2

Konkurs Plastyczny dla uczniów klas 4, 5, 6, 7, 8:

„ Lapbook - Bezpieczna przygoda z Internetem”

1 miejsce – Aleksandra Jurek klasa 5

2 miejsce – Klaudia Pikul klasa 6

3 miejsce – Michał Prząda klasa 6

4 miejsce – Nikola Tatarczuch klasa 8

Uczniowie, którzy brali udział w konkursie wiedzy wykazali się wysokim stopniem opanowania wiadomości dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. Natomiast uczestnicy konkursów plastycznych przygotowali prace na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Wszystkim uczniom biorącym udział w w/w konkursach serdecznie dziękujemy za udział, a nagrodzonym GRATULUJEMY! Dzieci uczestniczące w konkursach otrzymały dyplomy, a zwycięscy nagrody rzeczowe sponsorowane przez Komendę Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Uczniowie klas 1-8 którzy brali udział w obchodach poszerzyli swoje wiadomości na temat bezpieczeństwa w sieci oraz mieli możliwość  oglądnięcia wystawki prac plastycznych.  

Konkurs plastyczny Józef Bem

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego -

 „Życie i działalność gen. Józefa Bema”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie,

 który jest jednym z działań podjętych na terenie naszej szkoły,

 w związku z obchodami

 50 – lecia Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej.

 

1.Organizator: Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej.

2. Koordynator: Małgorzata Figiel.

3.Temat: „ Życie i działalność gen. Józefa Bema”

(np.: portret gen. Józefa Bema; miejsce poświęcone pamięci generała; gen. Józef Bem podczas bitwy itp.)

4.Cele:

 • Zapoznanie uczniów z życiem i działalnością patrona naszej szkoły.
 • Krzewienie wśród  uczniów postaw patriotycznych.
 • Poznanie miejsc i krajów z którymi był związany gen. Józef Bem.
 • Poszerzenie wiadomości z historii.
 • Doskonalenie wybranych technik plastycznych.
 • Wyrażanie swoich poglądów, emocji poprzez prace plastyczne.
 • Wdrażanie dzieci do estetycznego i kreatywnego wykonywania prac.
 • Zacieśnienie relacji w gronie rodzinnym – możliwość wspólnego wykonania pracy.
 • Udział w działaniach podjętych przez szkołę w celu przygotowania się do obchodów 50 – lecia.

5. Adresaci: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Laskówce Chrąskiej.

6. Kategorie:  Kategoria I – klasy 1,2,3 oraz Kategoria II – klasy 4,5,6,7,8.

UWAGA !: Uczniowie mogą wykonać prace samodzielnie lub z członkiem rodziny.

7. Format pracy: Kartka techniczna A4.

8. Technika: Technika dowolna.

9. Termin oddawania prac: 28.02.2023 (wtorek).

10. Ogłoszenie wyników: 07.03.2023 ( wtorek).

11. Kryteria oceniania prac:

 • Zgodność pracy z tematem.
 • Estetyka wykonania.
 • Kreatywność w doborze techniki.
 • Pomysłowość przekazu.

12. Ważne ustalenia:

 • Prace muszą spełniać warunki zamieszczone w regulaminie.
 • Plakaty należy podpisać na odwrocie: imię, nazwisko, klasa.
 • Prace należy oddawać do wychowawcy lub do koordynatora konkursu.
 • Postanowienia JURY są ostateczne.
 • Uczniowie za udział w konkursie otrzymają wzorowe zachowanie,

 a za zajęcie czołowych miejsc – dyplomy i upominki.

 • Najładniejsze prace zostaną zaprezentowane podczas obchodów 50 – lecia szkoły.

08.02.2023 Laskówka Chorąska

 

 

KONKURS WIEDZOWY DBI

Dzień Bezpiecznego Internetu – Konkurs wiedzowy  „Jestem bezpieczny w sieci”

dla uczniów klas IV-VIII

Regulamin konkursu:

 • Konkurs ma zasięg szkolny – może wziąć w nim udział każdy uczeń SP w Laskówce Chorąskiej
 • Konkurs odbywa się w związku z Dniem Bezpiecznego
   Internetu 2023
 • Chętni do udziału zgłaszają swój udział poprzez wysłanie informacji  przez Librus do Pani Anny Jarmuła-Patoń  lub  na adres anna25paton@gmail.com najpóźniej do 10  luty 2023  piątek   
 • Konkurs I etap  odbędzie się 13 lutego w sali nr 5
 • zadaniem konkursowym będzie rozwiązanie testu  zawierającego 15 pytań
  w czasie 10 minut
 • 5 uczniów , którzy zdobędą  największą liczbę punktów przechodzą do II etapu , który odbędzie się 14 lutego i będzie miał  formę ustną.
 • Każdy uczeń za udział w konkursie otrzymuje ocenę celującą cząstkową z informatyki i ocenę wzorową z zachwiania ze aktywności społecznej  a   uczniowie za zdobycie pierwszych trzech  miejsc w etapie  II otrzymują dodatkową ocenę celującą z informatyki na koniec roku .
 • Dla najlepszych uczniów są przewidziane również nagrody rzeczowe
 • Zachęcam do udziału Anna Jarmuła-Patoń

Link do przykładowych pytań

https://samequizy.pl/dzien-bezpiecznego-internetu-4/

https://wordwall.net/pl/community/bezpiecze%C5%84stwo-w-internecie

https://quizizz.com/admin/quiz/57644b3be2b6b5bd0b6133d8/bezpiecze%C5%84stwo-w-internecie

https://www.thatquiz.org/pl/preview?c=6uzzju97&s=mwww7s

Konkurs I-III DBI

KONKURS DLA KLAS 1-3
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BEZPIECZNY INTERNET” „Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie”
I. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest podejmowanie problematyki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez
przygotowanie plakatu plastycznego.
II. REGULAMIN KONKURSU
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej .
2. Prace należy przynieść do szkoły po feriach w dniu 13 lutego 2023 , prace po terminie nie będą brane pod uwagę (wyniki zostaną ogłoszone 14 lutego 2023 r w czasie DBI w naszej szkole organizowanego wspólnie przez Komedą Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracę należy składać u koordynatora szkolnego DBI pani Anny Jarmuły- Patoń .
3. Do konkursu należy składać prace indywidualne, przedstawiające plakat związany
z bezpieczeństwem w Internecie.
4. PLAKAT POWINIEN SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA
Technika prac: rysunek kredką ołówkową, pastelową, malarstwo, do wyboru przez
uczestnika konkursu(nie aprobujemy gotowych /wydrukowanych tekstów/zdjęć)
Treść nawiązująca do bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni
Format prac plastycznych nie mniejszy niż A3
Plakat może zawierać hasło propagujące bezpieczne korzystanie z Internetu
Pracę należy opatrzyć metryczką (imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza autor).
Złożone w ramach konkursu prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
• Oryginalne hasło
• Nakład pracy
• Kreatywność
• Ogólne wrażenie artystyczne
Prace złożone na konkurs powinny być samodzielne .
Prace podlegają ocenie Jury powołanego przez organizatorów. Jury dokonuje oceny po
zakończeniu terminu składania plakatów. Prace zostaną nagrodzone.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac i wykorzystania ich w formie
gazetki szkolnej.
Koordynator
Pani Anna Jarmuła-Patoń

KONKURS DBI klasy 4-8

Regulamin konkursu na Lapbook pt. „Bezpieczna przygoda z

Internetem” z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu dla klas IV-VIII

 

Czym jest lapbook? 

Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opisy, wykresy, terminy czy też zdjęcia. Świetnie sprawdzają się w niej elementy ruchome, otwierane skrytki, obrotowe koła, składane karteczki. Wszystko umieszczone jest w kieszonkach, kopertach, książeczkach o przeróżnych kształtach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa Lapbook (czyli tzw. „książka na kolanach”). Do zrobienia lapbooka potrzebujemy brystolu, tekturowej teczki, kartonu lub bloku technicznego. Oprócz tego przydadzą nam się nożyczki, klej, taśma klejąca, zszywacz, dziurkacz , kartki różnego formatu, faktury i koloru oraz koperty.

 

§ 1

Cele konkursu

 • Popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w Internecie.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów.
 • Rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.
 • Przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z komputera i sieci Internet.

§ 2

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej

§ 3

 1. Zadanie  uczestników  polega   na   samodzielnym   wykonaniu   Lapbooka  związanego z tegorocznym hasłem z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (przykład tworzenia Lapbooka    
 2. , https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw&t=3s )
 3. Gotowego Lapbooka należy przynieść do szkoły w dniu 13 lutego 2023r. – dostarczyć do pani Anny Jarmuły - Patoń
 4. Prace otrzymane po terminie nie będą oceniane.

4. Lapbook powinien być wykonany samodzielnie przez ucznia.

 1.  Praca powinna być wykonana z trwałych materiałów, różnymi technikami i metodami w formie pisemnej oraz rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka.
 2. Praca powinna być wykonana z papieru o wymiarach A3 lub A2 i zawierać minimum 6 kieszeni, schowków itp.

 

 

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom, a za wyróżnione prace Komisja przyzna nagrody.
 2. Za udział w konkursie każdy uczestnik otrzyma wzorowe zachowanie z aktywności społecznej
 3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani 14 lutego 2023 w czasie DBI 2023 w naszej szkole, który organizowany jest wspólnie Komendą Powiatową Policji  w Dąbrowie Tarnowskiej
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac i wykorzystania ich w szkole.

 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i na Facebooku

KRYTERIA OCENY PRAC

 

Członkowie Jury Konkursowego w czasie DBI 2023 , który w naszej szkole odbędzie się 14 lutego 2023,  oceniając  prace, będą brać pod uwagę:

 

 1. Wartość merytoryczną pracy.
 2. Sposób zaprezentowania tematu (trafność przekazu).
 3. Oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy.
 4. Stronę artystyczną pracy.
 5. Techniczną jakość pracy.

 

 

Koordynator  konkursu DBI : pani   Anna Jarmuła-Patoń