AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci

Już po raz ósmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, mające na celu przygotowanie merytoryczne młodych artystów.

Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a następnie najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Prace laureatów każdego ze szczebli będą nagrodzone, a uroczysty finał etapu centralnego odbędzie się w Warszawie, gdzie autorom najciekawszych prac zostaną wręczone nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów konkursu oraz firmy współpracujące

Regulamin Konkurs do pobrania na stronie interetowej szkoły 

XXVIII GMINNY KONKURS PISANEK I PLASTYKI OBRZĘDOWEJ ZWIĄZANEJ Z WIELKANOCĄ

XXVIII GMINNY KONKURS PISANEK I PLASTYKI OBRZĘDOWEJ ZWIĄZANEJ Z WIELKANOCĄ

Prace do szkoły należy dostarczyć do 21 marca 2018r. 

REGULAMIN

 

ORGANIZATORZY - Dąbrowski Dom Kultury i Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego.

 

 1. Celem konkursu jest kultywowanie regionalnych tradycji zdobnictwa pisanek i plastyki obrzędowej związanej z Wielkanocą.

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska, zgłoszone przez szkoły i instytucje (karty zgłoszeń nie są wymagane, wystarczy dostarczenie prac z opisem            w regulaminowym terminie).

 

 1. Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny prac w trzech kategoriach tematycznych i trzech kategoriach wiekowych:

 

- pisanka tradycyjna

 • zdobiona wzorami wykonanymi za pomocą wosku,
 • zdobiona wzorami uzyskanymi poprzez wytrawianie w kwasie,
 • zdobiona wzorami wykonanymi techniką skrobania,
 • barwiona w naturalnych wywarach (łupiny z cebuli, kory dębu, itp.)

 

     - jajka zdobione różnorodnymi technikami z wyłączeniem użycia tworzyw sztucznych i gotowych materiałów (kalkomania, naklejki, itp.),

 

    - plastyka obrzędowa: ciasto obrzędowe (baranki, koszyczki), gaiki, stroiki wielkanocne.

 

 1. Ocena będzie przeprowadzona w trzech kategoriach wiekowych:
 • dzieci młodsze (szkoły podstawowe - klasy I-III),
 • dzieci starsze (szkoły podstawowe – klasy IV-VI),
 • młodzież gimnazjalna i klasy VII.

Prosimy nie nadsyłać kartek wielkanocnych, gdyż one nie będą oceniane i eksponowane na wystawie pokonkursowej.

 

Komisja konkursowa za najlepsze prace w poszczególnych kategoriach przyzna nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia ufundowane przez Organizatora, a dla szkół i innych instytucji biorących udział – dodatkowo dyplomy uczestnictwa. W uzasadnionych wypadkach Organizator                       i Komisja zastrzegają sobie prawo przyznania dodatkowych nagród                   i wyróżnień w kategorii plastyki obrzędowej dla prac rodzinnych.

 

 1. Decyzja komisji jest ostateczna.

 

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Dąbrowskiego Domu Kultury  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2018 roku (godz.18.00). Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się                w dniu 28 marca 2018 r. o godz.10:00 w Dąbrowskim Domu Kultury. Warunkiem udziału w konkursie jest udostępnienie prac nagrodzonych na czas ekspozycji, z możliwością sprzedaży przez autorów prac podczas kiermaszu przedświątecznego na parkingu Urzędu Miejskiego (prace wyłączone z ekspozycji). Prosimy                     o odebranie prac z DDK najpóźniej do dnia 30 marca. Po tym terminie Organizatorzy nie odpowiadają za stan prac konkursowych.
 2. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu wykorzystania ich przez Organizatora w sposób nieograniczony terytorialnie                           i czasowo na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach (fotografia, audio, video), b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku               i obrazu, c) wprowadzenia do obrotu,   d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet, e) publicznego odtwarzania, wyświetlania.
  Uczestnicy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w Konkursie.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dąbrowski Dom Kultury na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora Konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronie internetowej DDK).

 

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY „Mój patron – Generał JÓZEF BEM”

KONKURS PLASTYCZNY „Mój patron – Generał JÓZEF BEM”

 

 

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w okolicznościowym 

konkursie plastycznym o Józefie Bemie.

 

Tematem konkursu plastycznego „Mój patron – Generał Józef Bem” jest wykonanie portretu naszego patrona Józefa Bema bądź wybranej sceny z jego życia.

 

 1. Uczestnicy konkursu:
  · Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas O-VII naszej szkoły
 2. Termin:
  · Czas oddawania prac: od 9 marca  do 13 marca 2018 r.
  ·  Rysunki należy dostarczyć w określonym terminie do p. Anny Jarmuły – Patoń
 3. Zasady konkursu:
  · Technika wykonania prac jest dowolna, ale powinna być interesująca i atrakcyjna. Należy pamiętać o podstawowych zasadach: estetyki i staranności, pomysłowości, ciekawej kolorystyce itp.
  · Prace konkursowe powinny być wykonane na formacie: 
  - klasy 0-III – A4 
  - klasy IV – VII - A3 
  · Prace mają być wykonane indywidualnie i samodzielnie- prace nie samodzielne nie będą brane pod uwagę

 

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: mgr Anna Jarmuła – Patoń

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 • Organizatorem konkursu jest dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej

w Laskówce Chorąskiej

 

II. CELE

 • Tworzenie wizerunku patrona szkoły.
 • Promocja patrona.
 • Poszerzenie wiedzy historycznej o patronie szkoły.
 • Zachęcenie uczniów do aktywnego poszukiwania informacji o patronie szkoły..
 • Twórcza organizacja czasu wolnego.
 • Kształtowanie wyobraźni plastycznej.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0 - 7, którzy zapoznali się  z regulaminem konkursu.
 • Prace wykonywane są indywidualnie.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów promocyjnych szkoły.

IV. UCZESTNICY

 • W konkursie może wziąć udział każdy, kto w wyznaczonym terminie złoży wykonaną pracę.
 • Konkurs odbywać się będzie w 2 grupach wiekowych:
  grupa I - klasy 0-3,
  grupa II - klasy 4-7.

V. PRACE KONKURSOWE

 • W ramach konkursu mogą zostać wykonane prace plastyczne w dowolnej technice (np. rysunek, prace malarskie, collage, grafika).
 • Format pracy: A4 i A3
 • Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa).

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

 • Prace należy składać do dnia 13 marca 2018 roku w sali numer 5  do pani Anny Jarmuły –Patoń lub przekazać  wychowawcom klas.
 • Prace konkursowe, które nie będą spełniały wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 • Organizator nie zwraca prac.
 • Postanowienia komisji konkursowej (jury) są ostateczne.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 • Z każdej grupy wiekowej zostaną wybrane po 3 zwycięskie prace i jedna wyróżniona.
 • Prace zostaną ocenione przez komisję według następujących kryteriów:
  • zgodność z tematem,
  • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
  • w przypadku prac plastycznych - oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
 • Laureatom zostaną przyznane nagrody i dyplomy.
 • Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Dniu Patrona Szkoły 14 marca 2018 r.

                                                           

  ŻYCZYMY WSZYSTKIM OWO

Konkurs wiedzy o patronie

Szkolny konkurs historyczny Generał Józef Bem

– patron naszej szkoły

Organizatorzy konkursu:

- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

- Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: mgr Anna Jarmuła – Patoń

 

Cele konkursu:
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów postacią patrona naszej szkoły, generała Józefa Bema - tarnowianina, bohatera walk o wolność Polski i Węgier. Chcemy rozbudzić zamiłowanie do historii naszej ojczyzny, tak aby zdobyta wiedza historyczna kształtowała w dzieciach i młodzieży postawę patriotyzmu. Patron naszej szkoły to wzór godny naśladowania, od którego mogą się uczyć szacunku dla takich wartości jak wolność, tolerancja, prostota i skromność, osobista odwaga, wytrwałość i konsekwencja w dążeniu do celu, poszanowanie drugiego człowieka.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły z klas IV-VII.
 2. Konkurs jest II etapowy  

I – etap – test pisemny 45  minutowy dla uczniów ,

II – etap – teleturniej w którym 3 uczniowie( którzy zdobyli największą ilość punktów w I etapie ) odpowiadać będą na wylosowany zestaw pytań .

 1. Forma konkursu: 
  - I etap test pisemny z proponowanej literatury

- II etap teleturniej, uczniowie odpowiadać będą na wylosowany zestaw pytań

4. Zgłoszenie udziału w konkursie do 2 marca 2018 roku:
- klasy IV-VII – uczniowie zgłaszają swój udział do pani Anny Jarmuła – Patoń   -

Termin konkursu:
I etap 7  marca 2018 roku
II etap finał – 14 marca 2018 r – DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród w czasie uroczystej akademii z okazji Święta Patrona 14 marca 2018 r.

Zakres wymagań: I ETAP

 • życie i działalność generała Józefa Bema ze szczególnym uwzględnieniem powstania listopadowego i walk o wolność Węgier,
 • miejsca związane z Bemem w Tarnowie, w Polsce i na Węgrzech,

Literatura –

1.Kalendarium życia generała Józefa Bema- Kazimierz Bańburski

2. Zachariasz Józef Bem (1794-1850) - Alicja Majcher-Węgrzynek

3. Wędrówka szlakiem generała Bema po Tarnowie- Kazimierz Bańburski

5. Generał Józef Bem

6.Bohater trzech narodów

7. Generał Józef Bem – "bohater wolności"

Zakres wymagań: II ETAP – wszystko z pierwszego etapu plus

Literatura:

1.Karol Murawski, Józef Bem, wyd. WSiP 1975. 

 

Wszystkie materiały dostępne są skserowane u pani Anny Jamuła - Patoń

 

 

 

 

 

 

Ferie w Laskówce

„Ferie z robotami w Laskówce Chorąskiej”

Ferie zimowe w kończą się .Niestety nie wszystkie dzieci miały możliwość wyjazdu w czasie tego wolnego czasu.

W związku z tym Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej, którego prezesem jest pani mgr Anna Jarmuła - Patoń w partnerstwie z dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej – panią mgr Teresą Dąbrowa wyszli naprzeciw oczekiwaniom dzieci oraz ich rodziców i zorganizowali w czasie ferii  zajęcia z robotami dla dzieci 6 letnich oraz uczniów klas I-III w ramach inicjatywy „Mobilna pracownia programowania i robotyki” finansowanej przez Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski

Głównym celem inicjatywy jest wprowadzenie dzieci w świat programowania, zmotywowanie uczniów do zainteresowania się programowaniem, a także nauczenie dzieci rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych narzędzi, jednocześnie  kształtując  umiejętności takie jak: logicznego myślenia skupionego na rozwiązywaniu problemów, kreatywnego podejścia,  precyzyjnego prezentowania swoich myśli, współpracy i podstaw                j. angielskiego.

Zajęcia prowadzone w 3 grupach (po 12 osób każda) po 2 godziny według ustalonego harmonogramu spotkań, które poprowadzą :  pani mgr Iwona Bieś oraz pani mgr Justyna Wrona – nauczyciele PSP w Laskówce  Chorąskiej pracując na robotach Dash i Dot oraz na grze ScottieGo.

Dzieci są zachwycone zajęciami , a robotami oczarowane. Z wielkim zaangażowaniem włączają się w kolejne etapy działań ucząc się tym samym programowania.