Kolonie z krus

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras

 

ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin, www.stowarzyszenie-kras.pl,       e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl, tel. (0-81) 746 19 85 wew.2

 

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

 

Szanowni Państwo,

 

Od wielu lat organizujemy kolonie dla dzieci rolników z całej Polski. Dostajemy na ten cel dotacje z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Nasze kolonie organizujemy we współpracy z urzędami gmin i ośrodkami pomocy społecznej.

 

Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w rekrutacji uczestników kolonii dla dzieci rolników na terenie Państwa Gminy.

 

miejsce kolonii: Rzucewo, termin: 23.07.2020 – 01.08.2020 lub 02.08.2020 – 11.08.2020,

 

liczba proponowanych miejsc: 10, Koszt wypoczynku 400,00 zł

 

Zapewniamy pełną organizację kolonii – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Waszej Gminy), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochrony osobistej dla dzieci.

 

Pobieramy jedynie 400,00 zł opłaty. Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 400,00 zł może być pokryta m.in.:

ze środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Gmin (na koloniach realizowany jest program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej)

z opłat wnoszonych przez rodziców

 

Nasze kolonie spełniają wszystkie wymagania sanitarne. Wdrożyliśmy zalecenia zawarte w „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży”, będziemy również na bieżąco dostosowywać nasze wyjazdy do aktualnej sytuacji epidemicznej i wytycznych odpowiednich służb.

 

Podkreślamy, że jako duży organizator kolonii, jesteśmy pod stałą kontrolą sanepidu, straży pożarnej, kuratoriów oświaty, Funduszu Składkowego itd. 100% naszych turnusów dla dzieci rolników jest kontrolowanych przez te służby.

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

 

 1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. i młodsze (wiek 7 - 16 lat)

 

 1. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS

 

(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii

 

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji

 

 1. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów: 1. zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. Karta uczestnika (4 strony)

 

W ramach współpracy z Państwem prosimy o:

 

 • przeprowadzenie rekrutacji dzieci (sporządzenie listy uczestników kolonii, zebranie dokumentów)

 

 • przekazanie rodzicom informacji o koloniach, godzinie wyjazdu, miejscu zbiórki itp.

 

 • jeśli opłatę za wypoczynek wnoszą rodzice, o ile to możliwe, prosimy o przeprowadzenie zbiórki pieniędzy od rodziców. Jeśli taka zbiórka nie jest możliwa prosimy przekazać rodzicom, że pieniądze należy włożyć dziecku do bagażu – po przyjeździe do ośrodka kolonijnego kierownik kolonii zbierze od dzieci pieniądze.

 

 • Na miejscu zbiórki w dniu wyjazdu wychowawca/kierowca, ze względów organizacyjnych, nie zbiera pieniędzy od rodziców.

 

Informacje dla Instytucji strona 2

 

JAK SKOMPLETOWAĆ / DOSTARCZYĆ DOKUMENTY:

 

W załączeniu przekazujemy nast. dokumenty:

 

 1. Oferta kolonii

 

 1. Informacje dla rodziców „Bezpieczne kolonie”

 

 1. Wzór Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku z załącznikami (4 strony: Karta kwalifikacyjna, Zgody RODO, Oświadczenia związane ze stanem epidemii, Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka)
 2. Wzór listy uczestników wypoczynku

 

 1. Wzór Porozumienia w zakresie organizacji kolonii (do uzupełnienia jeśli chcą Państwo takie porozumienie jako instytucja zawrzeć)

 

 

Przed rozpoczęciem wypoczynku prosimy o zebranie i przesłanie:

 

 1. lista uczestników wypoczynku wg. załączonego wzoru – listę proszę przesłać mailem do 10 dni przed koloniami

 

 1. wypełnione karty kwalifikacyjne uczestników (z załącznikami: Karta kwalifikacyjna, zgody RODO, Oświadczenia związane ze stanem epidemii) – karty należy przesłać pocztą do Stowarzyszenia w terminie do 14 dni przed turnusem lub przekazać wychowawcy w dniu wyjazdu dzieci na kolonie. Stronę nr 4 Karty (Załącznik „Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka”) Rodzic wypełnia w dniu wyjazdu dziecka na kolonie i przynosi na miejsce zbiórki.

 

 1. oryginały zaświadczeń KRUS proszę przesłać pocztą do biura po ich skompletowaniu tj:

 

Oryginały zaświadczeń KRUS rolników (rodziców dzieci lub ich prawnych opiekunów) objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim lub zaświadczenie o pobieraniu emerytury/renty z KRUS) wystawione przez Oddziały Regionalne lub Placówki Terenowe KRUS. Na zaświadczeniu powinny się znaleźć m.in. nast. dane: imię i nazwisko rodzica, adres zamieszkania, okres podlegania ubezpieczeniu/pobierania renty, emerytury. Zaświadczenia te muszą być wystawione na rodziców (opiekunów), a nie dzieci.

Odcinek renty lub decyzja np. o przyznaniu emerytury nie jest właściwym dokumentem.

 

Zamiast zaświadczeń indywidualnych z KRUS można wystąpić do KRUS z listą zbiorczą (wzór możemy przesłać Państwu mailem). Lista ta powinna zawierać nast. dane: imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica (ubezpieczonego w KRUS), pesel rodzica, adres zamieszkania (zawierający ulicę, nr domu, miejscowość, kod pocztowy i pocztę), okres podlegania ubezpieczeniu (dokładne daty od kiedy do kiedy). Dokument na każdej stronie musi być opatrzony pieczątką Placówki KRUS i pieczątką imienną pracownika KRUS wraz z podpisem pracownika KRUS oraz datą potwierdzenia.

 

 1. Na Państwa życzenie chętnie podpiszemy porozumienie o współpracy (proponowany wzór w załączeniu).

 

 

PROGRAM WYPOCZYNKU

 

Program kolonii znajduje się w załączniku.

 

Wytyczne sanitarne stale się zmieniają, zmienia się dostępność miejsc do zwiedzania, każda z wycieczek będzie więc na bieżąco dostosowywana do wymogów sanitarnych, dostępności miejsc do zwiedzania i możliwości zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Będzie konieczne ograniczenie wyjść do miejsc bardzo zaludnionych takich jak promenady, starówki, sklepy. Jeśli zwiedzanie jakiegoś miejsca nie będzie możliwe, poszukamy innego, atrakcyjnego dla dzieci. Nie chcemy aby dzieci cały czas przebywały wyłącznie na terenie obiektu kolonijnego. Musimy im zapewnić atrakcyjne zajęcia, a do wielu miejsc możemy zorganizować bezpieczne wyjście (np. zarezerwować muzeum tylko dla naszej grupy, wyznaczyć trasę wycieczki pieszej nieuczęszczanymi szlakami itd.). Ponieważ dysponujemy własnymi autokarami, więc możemy dowieźć grupę „pod same drzwi” np. muzeum, bez konieczności chodzenia wśród ludzi. Zaznaczmy, że w świetle obecnych wytycznych nie ma bezwzględnego zakazu organizacji wycieczek, zalecane jest jedynie ograniczenie wyjść do miejsc publicznych. Przygotowujemy dodatkowe wyposażenie do zajęć na koloniach, różnorodne scenariusze zajęć, alternatywne miejsca do zwiedzania – możliwości zapewnienia atrakcyjnego pobytu jest wiele, dołożymy starań aby dzieci nie odczuły ograniczeń i były zadowolone z udziału w koloniach.

 

Informacje dla Instytucji strona 3

 

 

 

„Bezpieczne kolonie dla dzieci rolników”

 

 

Spełniamy wszystkie wymagania sanitarne, wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, kuratoriów oświaty.

 

Opracowaliśmy odp. dokumentację, w tym dokumenty i informacje dla rodziców.

 

W dniu wyjazdu, na miejscu zbiórki wszystkie dzieci będą mieć mierzoną temperaturę (podwyższona temperatura wykluczy możliwość wyjazdu na kolonie).

 

W naszych ośrodkach kolonijnych przebywają wyłącznie nasze grupy kolonijne, nie ma żadnych osób z zewnątrz. Liczba uczestników w ośrodku kolonijnym została ograniczona tak, aby utrzymać rygory sanitarne i zasady

dystansu społecznego.

Uczestnicy i kadra zostaną zakwaterowani w pokojach max. 4-osobowych, z zachowaniem powierzchni 4m2 na osobę.

 

Pod opieką jednego wychowawcy będzie max. 12 - 14 dzieci

 

Zapewniliśmy stały dostęp do opieki medycznej, kontakt z sanepidem, szpitalem, przychodnią.

 

Opracowaliśmy procedury postępowania na zbiórce, na koloniach, w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia itp. Kadra kolonijna przed rozpoczęciem kolonii przechodzi szkolenie dot. utrzymania rygorów sanitarnych.

W każdym ośrodku kolonijnym jest wydzielona izolatka, w pełni wyposażona i przygotowana na przyjęcie osoby podejrzanej o zakażenie koronawirusem.

 

Zapewnimy według potrzeb środki czystości i dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki itp. dla uczestników i kadry.

 

Ośrodki kolonijne wdrożyły zasady zaostrzonego rygoru sanitarnego: codzienne sprzątanie, dezynfekcja łazienek, pomieszczeń wspólnych, stołówki, miejsc często dotykanych (klamki, poręcze, włączniki itp.).

 

Autokary będą dezynfekowane po każdym wyjeździe, po każdej grupie.

 

Jesteśmy przygotowani na sytuacje, w której rodzic nie będzie mógł przyjechać po dziecko chore i taki transport będziemy musieli zapewnić sami.

 

Obowiązki Rodziców:

 

 1. Rodzice nie muszą w żaden szczególny sposób wyposażać dziecka, jedynie powinni zapewnić: mydło, środek do dezynfekcji rąk, rękawiczki i maseczki.

 

 1. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, Rodzic ma obowiązek poinformować o tym fakcie na etapie rekrutacji. Udział w koloniach dziecka chorego na chorobę przewlekłą jest możliwy tylko po dostarczeniu opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

 

 1. Informacja dla Rodziców:

 

W koloniach może wziąć udział dziecko zdrowe i tylko wtedy gdy wszystkie osoby z nim mieszkające są zdrowe:

 

Dziecko nie ma w dniu wyjazdu na kolonie oraz nie miało w ciągu 14 dni przed koloniami: kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne objawy chorobowe.

 

Nikt z osób mieszkających z dzieckiem nie jest objęty kwarantanną

 

Żadna z osób mieszkających z dzieckiem nie jest chora lub nie była chora w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kolonii

 

W dniu wyjazdu Rodzic wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, które przekazuje wychowawcy

 

Na miejscu zbiórki dziecko będzie miało zmierzoną temperaturę, podwyższona temperatura wyklucza udział dziecka w koloniach.

 

Uczestnik i osoby mu towarzyszące w dniu wyjazdu na kolonie i w dniu odbioru Uczestnika z kolonii muszą mieć zakryte usta i nos (nosić maseczki).

 

Z poważaniem

 

 

 

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras

 

ul. Kościelna 5a/1,    20-307 Lublin www.stowarzyszenie-kras.pl

e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl,       tel. (0-81) 746 19 85 wew