Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 23/19/20

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej

z dnia 22.05.2020 r.

 

w sprawie

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania                          Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej w związku                       z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

na podstawie:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Wytyczne GIS, MZ i MEN z dnia 15 maja 2020r.

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1


Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek zostaje przedłużony termin ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 07 czerwca 2020 r.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego
z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana nadal na odległość.

W związku z powyższym w dniach od 25 maja 2020 roku do 07 czerwca 2020 roku włącznie, w myśl obowiązujących przepisów nakładam obowiązek realizacji podstawy programowej oraz monitorowani i oceniania uczniów, na wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej uczących w klasach IV -VIII i częściowo
w klasach I-III dla tych uczniów, którzy nie wrócili do szkoły. Nauczyciele w tym czasie będą prowadzić zajęcia  lekcyjne zdalne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego.

Dyrektor po konsultacjach z rodzicami i rozeznaniu ilu uczniów w tym czasie uczęszczałoby do szkoły zdecydował, że od 25 maja br. będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne
z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III i opiekuńcze dla oddziału przedszkolnego. Dla uczniów tych klas, którzy nie wrócili do szkoły nadal będzie prowadzone kształcenie na odległość.

Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej z wykorzystaniem metod
 i technik kształcenia na odległość. Natomiast uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności
z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wymiar tych konsultacji został uzależniony potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów. W tym czasie również realizowane są zajęcia rewalidacyjne w oddziale przedszkolnym i rewalidacyjno – wychowawcze w domu dziecka. W sposób stacjonarny za zgodą rodziców.

Od 25 maja 2020 roku biblioteka jest dostępna dla uczniów zgodnie z podaną informacją podana przez nauczyciela bibliotekarza na stronie internetowej szkoły i Fb.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji uzależniony jest od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły w ścisłym uzgodnieniu z nauczycielem ich uczących danego przedmiotu. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia i zorganizowane są
z możliwościami szkoły.

 

§ 2

Lekcje zdalne  realizowane są zgodnie z tygodniowym planem lekcji, co nie oznacza, że mają odbyć się dokładnie w wyznaczonej godzinie tak jak w podziale godzin, jednak wcześniej przesłane dzień wcześniej lub do godz. 8:00 rano i zrealizowane nie później niż do godziny 14.00 danego dnia, w którym są przydzielone. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach  inną godzinę. Należy pamiętać o dostosowaniu treści do możliwości uczniów
z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych w tym niepełnosprawności.

 

 

 

§ 3

Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym z wyjątkiem uczniów klas I-III, którzy powrócili do szkoły. Uczniowie ci realizują podstawę programową wg zasad sprzed pandemii.

 

§ 4

Zajęcia należy planować z zachowaniem w szczególności następujących zasad:

 1. równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
 3. uwzględnienia możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.

Należy nadal pamiętać o uwzględnieniu zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów
 z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. 

Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon)
i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

 

§5

 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane    w szczególności:

 1. z wykorzystaniem:
 1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
 2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 4. innych niż wymienione w lit. a – c materiałów wskazanych przez nauczyciela

/poprzez  pocztę elektroniczną, komunikatory grupy społecznościowe, itp./

 1. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 2. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
 3. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu - w przypadku z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Ściśle współpracuje z uczniem według ich potrzeb
i możliwości.

 

§ 6

Zasady komunikacji z uczniami ustalają bezpośrednio poszczególni nauczyciele lub za pośrednictwem wychowawcy, informują o tym uczniów i rodziców, mając potwierdzenie tego faktu.

§ 7

Monitorowanie postępów ucznióworaz zdalne ocenianie wiedzy i umiejętnościodbywać się będzie na podstawie form uzgodnionych z nauczycielem. Nauczyciele zobowiązani są do wpisywania na bieżąco ocen w swoim dzienniku papierowym prowadzonym przez siebie i przenieść je do dziennika lekcyjnego w szkole.

 

§ 8

Frekwencja na zajęciach zdalnych podlega monitorowaniu. Nauczyciel uzupełnia frekwencję w swoim „dzienniku” w dowolnym terminie np. poprzez: potwierdzenie odczytania wiadomości, przesłanie materiałów do oceny,nawiązanie kontaktu z nauczycielem w sposób przez nich ustalony.

§ 9

W razie braku współpracy ucznia z nauczycielem, nauczyciel informuje wychowawcę ucznia, a wychowawca nawiązuje kontakt z jego rodzicem.

§ 10

Prowadzenie dokumentowania dalszego przebiegu nauczania na odległość należy kontynuować nadal do 07 czerwca  2020 r. Należy wpisać temat lekcji z realizowanej podstawy programowej i dodatkowo krótko określić sposób realizacji przez zdalne nauczanie (np. „na podstawie filmu instruktażowego i/lub przesłanej prezentacji, materiałów itp.”).


 

 

 

 

 

 

§11

 

Wybierając formy nauczania należy kierować się możliwością zrealizowania celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron, przy czym nie chodzi tylko                                o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, w tym związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

 

§12

 Wychowawca jest główną osobą do kontaktu z rodzicami danej klasy, nauczycielami uczącymi w tym oddziale i dyrekcją – załącznik nr 1.

 

§ 13

Zgodnie z §1 pkt. 3 rozporządzenia MEN  z dnia 20 marca 2020 roku każdy nauczyciel                   w piątek każdego tygodnia od 25 maja 2020 roku do 07 czerwca 2020 roku do godz. 18:00 przesyła dyrektorowi w formie wiadomości tekstowej załącznik nr 2 na skrzynkę pocztową: teresad77@gmail.com  

§ 14

 Informacja o prowadzonych zajęciach opiekuńczo-dydaktycznych w szkole  i o przedłużeniu nauczania zdalnego została przekazana elektronicznie do wszystkich uczniów i rodziców poprzez stronę internetową szkoły i facebooka za pośrednictwem dyrektora szkoły.

§ 15


Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów,
 w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach będzie prowadzone poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie, Messenger w wiadomościach prywatnych dodatkowo przez aplikację.
W zakresie oceniania należy stosować zasady oceniania wewnątrzszkolnego zawarte                    w statucie szkoły.

 

§ 16

Dopuszczam możliwość modyfikacji treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w okresie od 25 maja 2020 r. do 07 czerwca 2020r., mając na uwadze między innymi: możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego i/lub ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

 

§ 17

W razie braku jakiejkolwiek współpracy ucznia z nauczycielem w zakresie nauczania zdalnego, nauczyciel informuje właściwego wychowawcę klasy, który informuje o tym fakcie

rodziców i dyrektora szkoły.

§ 18

 Nauczyciele, którzy powrócili do szkoły na zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, opiekuńcze i opiekuńczo-wychowawcze zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania wszystkich procedur obowiązujących w szkole.

§ 19


W pozostałych kwestiach, nieujętych w niniejszym zarządzeniu, dotyczących sposobu realizacji nauczania zdalnego, należy odnieść się do zapisów zawartych w cytowanym powyżej  rozporządzeniu.

§ 20

Zarządzenie obowiązuje od 25 maja 2020 r. do 07 czerwca 2020 r.

§ 21

 Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do zapoznania się z zarządzeniem nr 23/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej i przyjęcia go do realizacji poprzez wysłanie na pocztę elektroniczną teresad77@gmail.com wiadomości o treści: „Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie do realizacji zarządzenia nr 23/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej”

Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. gen. Józefa Bema
w Laskówce Chorąskiej 

 Teresa Dąbrowa

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/19/20

 

Wychowawca kontaktuje się z nauczycielami uczącymi w jego klasie zasięga informacji czy:

 • uczniowie równomiernie są obciążeni w poszczególnych dniach tygodnia,
 • zajęcia są zróżnicowane w każdym dniu,
 • uwzględniane są możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 
 • nauczyciele uczący w jego klasie łączą przemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

Wychowawca może np. poprosić nauczycieli o przesłanie tych materiałów, które zadają uczniom, również na e- maila wychowawcy, czy też za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, sms itp. Ważne, aby posiadał wiedzę na ten temat o swojej klasie i miał to udokumentowane.

 

Raz w tygodniu wychowawca kontaktuje się z Rodzicami, celem zebrania informacji zwrotnej jakie ma spostrzeżenia na temat zdalnego nauczania jego dziecka, czy nie za dużo czasu dziecko spędza przed komputerem, czy nie mają przypadkiem za dużo zadań, czy dają sobie radę itp. 

 

Rodzice mają możliwość pisać lub dzwonić do wychowawcy z uwagami, prośbami i opiniami w ciągu całego tygodnia, a wychowawca w razie konieczności kontaktuje się zdalnie                        z uczącymi jego klasie.

 

Wychowawca w piątek każdego tygodnia od 15 marca 2020 roku do 24 maja 2020 roku do godz. 18 wysyła dyrektorowi sprawozdanie z powyższych zagadnień dotyczących jego klasy na skrzynkę pocztową: teresad77@gmail.com 

 

Przesyłanie materiałów i zadań uczniom dotyczące zdalnego nauczania nauczyciele robią                w sposób przez siebie wybrany i uzgodniony z uczniami i rodzicami i nie dokonują tego przez wychowawcę. Materiały mają być zwięzłym ujęciem najważniejszych treści związanych z danym tematem. Ważne, aby praca zadana przez danego nauczyciela nie trwała dla ucznia dłużej niż 30 minut przed komputerem. Uczniowie z pytaniami dotyczącymi zadanych ćwiczeń, materiałów itp. zwracają się bezpośrednio do nauczycieli ich uczących. Do nich też uczniowie wysyłają zadane prace kontrolne itp.

 

W  swoim „dzienniku” i w wysłanych do mnie zrealizowanych godzinach na dany dzień wpisujemy tematy zgodnie z tygodniowym przydziałem zajęć.


 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 23/19/20

 

…………………………………………………….

          imię i nazwisko nauczyciela

 

 1.  Sposób komunikowania się z uczniami w celu przekazywania im informacji
   i uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów (np.: poczta elektroniczna, komunikator głosowy (jaki), platformy edukacyjne, inne (jakie):):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Przewidywany sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach (krótki opis):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Źródła i materiały, w sposób możliwie krótki, niezbędne do realizacji zajęć, w tym przede wszystkim materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać:

 

przedmiot/zajęcie

źródła i materiały

 

 

 

 

 
 1.  Formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami: (w okresie 25 maja do 07 czerwca):

 

termin

forma komunikacji