Informacja Dyrektora Szkoły dla rodziców oraz procedury dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w dniach 16.06 – 18.06. 2020r.

Informacja Dyrektora Szkoły dla rodziców oraz procedury

dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty
w dniach 16.06 – 18.06. 2020r. 
w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej

na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN  w związku z przeprowadzeniem egzaminów z dnia 15 maja 2020 r.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która ponadto dokonała przed wyjściem z domu pomiaru temperatury i nie przekroczyła ona 37⁰C. Każdy uczeń wchodzący na teren budynku szkoły może mieć kontrolnie zmierzoną temperaturę bez jej odnotowywania.
 2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie
  lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych.
 3. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż przystępujący
  do egzaminu lub osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.
 4. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czarny długopis niezmazywalny) i linijki w przypadku egzaminu z matematyki, które przynosi do szkoły w przezroczystej koszulce na dokumenty. Nie można pożyczać przyborów od innych!
 5. Uczeń może przynieść na egzamin własną butelkę z wodą i stawia ją na podłodze,
  przy nodze stolika by przypadkowo nie zalać arkusza egzaminacyjnego.
 6. Czekając na wejście do sal egzaminacyjnych   uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Aby uniknąć tworzenia się grup uczniów  przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu uczniowie są zobowiązani przestrzegać następujących zasad:
  1. stawić się w szkole pomiędzy  (godz. 8:30 do 8:40)
  2. wchodzić do budynku szkoły  tylnym wejściem i przemieszczać się zgodnie z zaleceniami p. Urszuli Wolańskiej nadzorującej wpuszczanie uczniów do sal egzaminacyjnych,
 1. skorzystać z  szatni (pojedynczo) pozostawiając tam ewentualne okrycie wierzchnie,
 2. po wyjściu z szatni kierować się bezpośrednio do sal egzaminacyjnych (z dostosowaniem sala nr 6, pozostali uczniowie sala nr 4), w których odbędzie się egzamin
 3.  
 4.  
 1. przed wejściem do sal egzaminacyjnych losowanie numeru stolika odbywa przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 2. przed rozpoczęciem pracy z arkuszem uczniom zostanie przypomniane, że na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi;
 3. po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia  odpowiedzi na kartę odpowiedzi;
 4. po zakończeniu egzaminu opuścić szkołę i nie gromadzić się przed nią, a wrażeniami
  po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.
 1. Uczeń wchodzący do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając
  z przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny
  w sali egzaminacyjnej.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem
  (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem a w przypadku uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa w przyłbicy. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Uczeń będzie mógł zdjąć maseczkę dopiero w sali egzaminacyjnej podczas pracy z arkuszem, jednak – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
 3. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić ucznia o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 4. Uczeń jest zobowiązany podczas egzaminu zakrywać usta i nos kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby rozdać arkusz egzaminacyjny lub odpowiedzieć
   na zadane przez niego pytanie,
  2. wychodzi do toalety,
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 5. Uczeń jest zobowiązany pamiętać o:
  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
  2. niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
  3. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 6. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. Telefon komórkowy należy  zostawić w domu.
 7. Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną  15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej – WAŻNE!
  Po zakończeniu egzaminu jeden uczeń pozostaje w sali do momentu zapakowania prac egzaminacyjnych. 
 8. Jeżeli uczeń podczas egzaminu przejawia niepokojące objawy choroby, jego egzamin zostaje przerwany i zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu tzw. izolatorium.
 9. Uczniowie chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu egzaminu zaświadczenia lekarskiego, aby członkowie zespołu nadzorującego egzamin nie zinterpretowali tych objawów jako „niepokojące” i nie odizolowali ucznia.

Przepisy obowiązują na terenie Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej w dniach od 16.06. do 18.06 2020r.

 

 

Laskówka Chorąska, 08.06.2020r.                                                                 Dyrektor Szkoły

Teresa Dąbrowa