Ważna informacja dyrektora szkoły

Informacja dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań  Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania oraz
 o sposobie monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach.

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

MEN określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Informuję, że  od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia w naszej Szkole będą odbywać  się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane
 z wykorzystaniem:

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl

b) materiałów wskazanych przez nauczycieli:

  • dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  • materiałów opracowanych przez nauczycieli;

Obowiązkiem ucznia będzie  podejmowanie  aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności nauczyciele określą w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia opiekuńcze  na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami.

Dołożymy wszelkich starań, aby niezależnie od sytemu pracy, uczeń nie spędzał przy komputerze kilku godzin dziennie. Część zadań uczniowie będą wykonywać w materiałach ćwiczeniowych.

Uczniowie i rodzice będą informowani  o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez pocztę elektroniczną, telefonicznie, Messenger w wiadomościach prywatnych,  dodatkowo przez aplikację Zoom (kl.VII-VIII) oraz testów on-line testportal.pl (język angielski kl. V-VIII).

Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte, tj.:

- poczta e-mail,  Messenger, telefonicznie

W oddziale przedszkolnym i w klasach I – III od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 – 11:00. W klasach IV – VIII wtorki i czwartki od 10:00 – 12:00. W razie konieczności również
 w godzinach popołudniowych każdego dnia do godz.18:00.

Zapraszam również do kontaktu mailowego teresad77@gmail.com oraz telefonicznego (pod znanym Państwu numerem).

Postaram się odpowiedzieć  na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące kształcenia na odległość w naszej Szkole.

 

 

Dyrektor Szkoły
Teresa Dąbrowa